مقاله دانشگاهی – بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و انتخاب رشته ورزشی در ورزشکاران حرفه …

F

سطح معنی داری

آماره

درجه آزادی

سطح معنی داری

درون گرایی

۱۹/۰

۶۶/۰

۳۵/۱

۱۴۸

۱۸/۰

باثباتی

۰۸/۰

۷۸/۰

۱۵/۲

۱۴۸

۰۳/۰

نتایج جدول ۲۴-۴ بیانگر آن است که برای بررسی تساوی میانگین‌ها باید در آغاز آزمون تساوی واریانس‌های دو گروه انجام پذیرد که در صورت تساوی یا عدم تساوی واریانس گروه‌ها آزمون t متناسب انتخاب شود.
بخش آغازین جدول ۲۴-۴ آزمون تساوی واریانس‌های لوین را در بر دارد که با توجه به اینکه سطح معنی‌داری آن برای هر دو متغیر درون گرایی و باثبات بیشتر از ۵ درصد است در نتیجه برای هر دو متغیر در دو گروه، فرض تساوی واریانس‌ها رد نمی‌گردد.
مقدار آماره‌ی t برای متغیر درون گرایی و سطح معنی‌داری بیشتر از ۰۵/۰ آن نشان می‌دهد که درون گرایی در دو گروه ورزش‌های تیمی و فردی تفاوت معنی داری با هم نداشته‌اند.
مقدار آماره‌ی t برای متغیر با ثباتی و سطح معنی‌داری کمتر از ۰۵/۰ آن نشان می‌دهد که ورزشکاران ورزش‌های فردی ثبات شخصیت بیشتری داشته‌اند.
پس ورزشکاران مشغول در رشته‌های فردی از ثبات شخصیت بیشتری برخوردارند، هرچند کلاً ورزشکاران این مطالعه به طور متوسط از ثبات شخصیت مناسبی برخوردار بوده‌اند (میانگین‌ها را دوباره نگاه کنید). ولی از نظر ویژگی درون گرایی تفاوت معنی‌داری میان ورزشکاران تیمی و فردی وجود ندارد.
فصل پنجم
استنباط و نتیجه گیری
مقدمه
در این فصل ابتدا نتایج مربوط به فرضیه های پژوهش مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و سپس محدودیت‌ها و پیشنهاد های پژوهشی ارائه می‌گردد.
به منظور بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و انتخاب رشته ورزشی، سعی شد متغیر های مورد نظر در حیطه روان شناختی، در عرصه ورزش و در میان ورزشکاران سطوح مختلف قهرمانی مورد اندازه گیری قرار گیرند. در این راستا بررسی رابطه متغیر های مورد نظر در ورزشکاران حرفه ای استان قزوین صورت پذیرفت.
۵-۱- خلاصه تحقیق
با توجه به گسترش روز افزون ورزش و عوامل پیشرفت ورزشکاران، مدیران و مربیان ورزشی متوجه شدند که مهارت ورزشی ورزشکاران حرفه ای در عین حال به عوامل مختلف روانی نیز بستگی دارد. بر ین اساس ویژگی های شخصیتی و عوامل روان شناختی بر همه سطوح زندگی اثر می‌گذارد و حیطه ورزش از این قاعده مستثنی نمی‌باشد
هدف از این پژوهش شناخت رابطه ویژگی های شخصیتی برونگرایی، درون گرایی، باثباتی و بی ثباتی افراد و انتخاب رشته ورزشی در ورزشکاران حرفه ای بود. از آنجا که عوامل روانی به عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل شکست و پیروزی در ورزش مدت‌ها است که مورد توجه قرار گرفته است نیاز به مطالعات بیشتر در این زمینه ضروری به نظر می‌رسید. در این بین ویژگی های شخصیتی برونگرایی، درون گرایی، باثباتی و بی ثباتی یکی از موثر تر ین متغیرها بر عملکرد ورزشکاران در حین برگزاری مسابقات مختلف شناخته شده‌اند و مطالعاتی در این مورد انجام شده است. اما این پژوهش‌ها ارتباط بین ویژگی های شخصیتی افراد و رشته های مختلف ورزشی را به گونه های متفاوتی نشان داده‌اند (لورین، ۲۰۰۹؛ روگال و همکاران، ۲۰۰۶؛ کر و کاکس،۱۹۹۰؛ کاژتنا و همکاران، ۲۰۰۴؛ ویلی و همکاران،۲۰۰۳؛ فیلهو وهمکاران،۲۰۰۵؛ رویبیت،۲۰۰۴؛ بشارتی نیا،۱۳۸۸؛ حلاجی،۱۳۷۶؛ نوربخش، ۱۳۸۱؛ عبدلی،۱۳۷۳؛ خبیری، ۱۳۷۳؛ اعتماد نیا و بشارت،۲۰۱۰؛ شعبانی بهار و همکاران،۱۳۸۹ )
این امر ضرورت مطالعه دیگری با در نظر گرفتن بررسی متفاوتی از این قبیل پژوهش‌ها یعنی رسیدن به نتایج بهتر و جامع‌تر را ایجاب می‌نماید. روش این تحقیق از نوع همبستگی است که و به منظور آزمون‌های فرضیه های تحقیق، با توجه به مستقل بودن ورزشکاران در گروه های مختلف از تحلیل واریانس یک راهه برای مقایسه متغیر های گروه های مورد پژوهش و آزمون t مستقل برای مقایسه میانگین‌های دو گروه تیمی و انفرادی پژوهش استفاده گردیده است و در صورت معنی داری آزمون f از آزمون نیومن کلز برای مقایسه و بررسی دو به دو رشته های ورزشی به منظور بررسی اختلاف میانگین آنها استفاده شد. برای انتخاب جامعه نمونه از بین تعداد ۲۴۵ نفر از ورزشکاران دارای عنوان قهرمانی در ۶ رشته ورزشی (فوتبال، والیبال، بسکتبال، کشتش، تکواندو و کنگ فو) ۱۵۰ نفر به عنوان نمونه بر مبنای جدول مورگان انتخاب شدند و پرسشنامه‌ها به صورت تصادفی در اختیار آنها قرار گرفت. پس از تکمیل پرسشنامه‌ها توسط ورزشکاران امتیازات محاسبه و ثبت شد. از آزمون تحلیل واریانس یک راهه برای مقایسه اختلاف میانگین گروه‌ها و از آزمون t برای گروه‌های مستقل نیز برای بررسی رابطه و امتیازات دو گروه و از آزمون لوین برای مشخص کردن همگنی واریانس‌ها و برای مشخص شدن دلیل عدم تساوی میانگین‌ها از آزمون نیومن کلز استفاده گردید؛ و برای سنجش کلیه آزمون‌ها از نرم افزار SPSS استفاده شد.
نتایج نشان دادند که بین متغیر درون گرایی-برونگرایی در رشته های مختلف ورزشی رابطه معنی داری وجود ندارد (۰۸/۰ P ≥). یعنی اینکه مقدار آماره (۰۱۴/۲)F برای ویژگی درون گرایی – برونگرایی با سطح معنی داری ۸ ۰/۰ است. یعنی در سطح ۱۰ درصد میانگین درون گرایی – برونگرایی در ورزش‌های مختلف، متفاوت است. البته در سطح ۵ درصد چنین نتیجه ای نمی‌توان گرفت. همچنین نتایج نشان دادند که بین باثباتی – بی ثباتی هیجانی در رشته های مختلف ورزشی رابطه معنی داری وجود دارد (۰۱۴/۳)F و ( ۰۵/۰P≤ ). بر این اساس سطح معنی داری این آزمون ۰۱۳/۰ بود که در نتیجه می‌توان گفت بین ویژگی باثباتی – بی ثباتی ورزشکاران حرفه ای استان قزوین و نوع رشته انتخابی ورزشی در سطح ۵ درصد رابطه معنی دار وجود دارد. همچنین در مقایسه رشته های ورزشی به صورت تیمی و انفرادی نتایج نشان دادند که در ویژگی درون گرایی – برونگرایی در دو گروه ورزش‌های تیمی و انفرادی تفاوت معنی داری با هم ندارد (۱۸/۰ P≥ ). ولی در مورد ویژگی باثباتی – بی ثباتی هیجانی نتایج نشان دادند که ورزشکاران ورزش‌های انفرادی ثبات شخصیت بیشتری داشته‌اند (۰۳/۰ P ≤).
بحث و بررسی نتایج تحقیق
فرضیه اول: : بین ویژگی درون گرایی – برونگرایی ورزشکاران حرفه ای استان قزوین و نوع رشته انتخابی ورزشی رابطه معنی داری وجود دارد.
در بررسی و مقایسه تک تک رشته های ورزشی نتایج نشان دادند که تمامی رشته های منتخب تحقیق دارای ویژگی درون‌گرا می‌باشند و بر اساس میزان درون گرایی، درون‌گراترین ورزشکاران در رشته کونگ‌فو و پس از آن فوتبال، تکواندو، والیبال، کشتی و بسکتبال بودند. همچنین تمامی رشته های مختلف ورزشی به جز رشته ورزشی بسکتبال دارای شخصیت با ثباتی بودند و بر اساس میزان با ثباتی، با ثبات‌ترین ورزشکاران از نظر روانی، ورزشکاران کونگ‌فو و پس از آن کشتی، والیبال، فوتبال، تکواندو و بسکتبال بوده‌اند و بیشترین تفاوت بین رشته‌ها در ویژگی درون گرایی را رشته کونگ‌فو و بسکتبال داشته‌اند. بنابراین با توجه نتایج تحلیل واریانس، مقدار آماره (۰۱۴/۲) F برای ویژگی درون گرایی با سطح معنی داری ۸ ۰/۰ بود. یعنی در سطح ۱۰ درصد میانگین درون گرایی در ورزش‌های مختلف، متفاوت بود. البته در سطح ۵ درصد چنین نتیجه ای نمی‌توان گرفت. بنابراین فرضیه اول که مبین ارتباط بین ویژگی های شخصیتی درون گرایی – برونگرایی بود در مقایسه رشته های ورزشی به صورت جداگانه تایید نشد ( ۰۸/۰P ≥ ). در بررسی و مقایسه رشته های ورزشی به صورت دو گروه ورزش‌های تیمی و انفرادی نتایج آزمون t برای دو گروه مستقل و مقدار آماره ی t برای متغیر درون گرایی و سطح معنی داری بیشتر از ۰۵/۰، (۱۸/۰P≥ ) آن نشان دادند که در ویژگی درون گرایی – برونگرایی در دو گروه ورزش‌های تیمی و انفرادی تفاوت معنی داری با هم ندارد. بنابراین فرضیه اول که مبین ارتباط بین ویژگی های شخصیتی درون گرایی – برونگرایی بود در مقایسه رشته های ورزشی به صورت گروهی و انفرادی تایید نشد. عبدلی (۱۳۷۳) ویژگی های شخصیتی ورزشکاران رشته های بسکتبال، والیبال، فوتبال و کشتی آزاد را مورد مطالعه قرار داد و در سطح ۰۵/۰ اختلاف معنی داری مشاهده نکردند. همچنین بین ویژگی های شخصیتی ورزشکاران رشته های بسکتبال، والیبال، فوتبال و کشتی آزاد در سطح ۰۵/۰ اختلاف معنی داری مشاهده نکردند وی به این نتیجه رسید که ورزشکاران رشته های گروهی نسبت به ورزشکاران رشته های انفرادی برون گرا و ورزشکاران رشته های انفرادی نسبت به ورزشکاران رشته های گروهی درون گرا می‌باشند. مطالعۀ لورین (۲۰۰۹) نشان داد که عوامل شخصیتی رابطه‌ای با شاخص مناسب بودن در فوتبال ندارد و روگال و همکاران (۲۰۰۶) در یک تیم هندبال بین بازیکنان کارآمد و بازیکنانی که کارایی کمتری داشتند، در رابطه با صفات شخصیتی تفاوت معنی‌داری مشاهده نکردند. پارسایی (۱۳۹۰) در تحقیقی تحت عنوان «ارتباط برخی متغیرهای روان شناختی با عملکرد کمانداران ماهر» رابطه معنی داری را بین بعد شخصیتی درون گرایی – برونگرایی و پیش بینی عملکرد کمانداران مشاهده نمودند؛ ویلی و همکاران (۲۰۰۳) تفاوت معنی داری در برونگرایی ورزشکاران سطح بالای برزیلی در رشته های بسکتبال، والیبال، شنا و جدو با غیر ورزشکاران مشاهده نکردند. بنابراین در تبیین رابطه بین ویژگی های شخصیتی و انتخاب رشته ورزشی، طبق نتایج بدست آمده می‌توان گفت بین تیپ شخصیتی برون گرا و درون‌گرا با انتخاب رشته ورزشی رابطه معنی داری وجود ندارد. بدین معنی که چگونگی انتخاب رشته های ورزشی در افراد برون گرا و درون گرا، تفاوتی ندارد. دلیل این امر را می‌توان این طور بیان کرد که انتخاب یک رشته ورزشی و نحوه اجرای یک مهارت در ورزشکاران حرفه ای بیشتر تحت تأثیر عوامل بیرونی می‌باشد تا عوامل درونی شخصیتی. ولی با این همه نمی‌توان مدعی شد که عوامل روان شناختی بی تأثیر می‌باشد زیرا که نتایج متعددی تاثیرات آن را مورد تایید قرار داده است.
فرضیه دومبین ویژگی باثباتی- بی ثباتی ورزشکاران حرفه ای استان قزوین و نوع رشته انتخابی ورزشی رابطه معنی داری وجود دارد.
در بررسی و مقایسه تک تک رشته های ورزشی نتایج نشان دادند تمامی رشته های مختلف ورزشی به جز رشته ورزشی بسکتبال دارای شخصیت با ثباتی بودند و بر اساس میزان با ثباتی، با ثبات‌ترین ورزشکاران از نظر روانی، ورزشکاران کونگ‌فو و پس از آن کشتی، والیبال، فوتبال، تکواندو و بسکتبال بوده‌اند. در مورد ویژگی ثبات شخصیت نیز با توجه به مقدار آماره (۰۱۴/۳) F و ( ۰۵/۰P≤ ) برای ویژگی با ثباتی، می‌توان گفت بین رشته های ورزشی مختلف تفاوت معنی داری وجود دارد زیرا سطح معنی داری این آزمون ۰۱۳/۰ بود. در نتیجه می‌توان گفت بین ویژگی باثباتی – بی ثباتی ورزشکاران حرفه ای استان قزوین و نوع رشته انتخابی ورزشی در سطح ۵ درصد رابطه معنی دار وجود دارد. . بنابراین فرضیه دوم که مبین ارتباط بین ویژگی های شخصیتی باثباتی – بی ثباتی بود در مقایسه رشته های ورزشی به صورت جداگانه تأیید شد. همچنین به دلیل اینکه ورزشکاران به دو گروه مستقل (تیمی و فردی) تقسیم شده بودند و تعداد نمونه زیاد بود برای بررسی تفاوت‌های آنها از آزمون t برای دو گروه مستقل استفاده گردید که نتایج تحقیق نشان دادند که بین ویژگی های شخصیتی و انتخاب نوع رشته ورزشی (انفرادی و گروهی) در ویژگی شخصیتی با ثباتی و بی ثباتی رابطه وجود دارد یعنی اینکه ورزشکاران مشغول در رشته‌های فردی از ثبات شخصیت بیشتری برخوردارند.
بر این اساس نتایج آزمون t برای دو گروه مستقل (تیمی و انفرادی) و مقدار آماره ی آن برای متغیر باثباتی و سطح معنی داری کمتر از ۰۵/۰، (۰۳/۰ P ≤) آن نشان می‌دهد که ورزشکاران ورزش‌های انفرادی ثبات شخصیت بیشتری داشته‌اند. بنابراین فرضیه دوم که مبین ارتباط بین ویژگی های شخصیتی با ثباتی – بی ثباتی بود در مقایسه رشته های ورزشی به صورت گروهی و انفرادی تایید شد.
همچنین بر اساس آزمون تحلیل واریانس یک راهه مشخص شد که میانگین هر یک از ویژگی های شخصیتی در ورزش‌های مختلف متفاوت است و بر اساس آزمون تعقیبی نیومن کلز به بررسی زوجی ورزش‌ها پرداخته شد که مشخص گردید درون‌گراترین و با ثبات‌ترین افراد از نظر ویژگی های شخصیتی در رشته ورزشی کنگ فو قرار دارند و در این میان از لحاظ ویژگی شخصیتی برونگرایی و بی ثباتی شخصیتی رشته بسکتبال بیشترین امتیاز را کسب نمود.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.