سايت مقالات فارسی – بررسی رابطه بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه در …

– یکی از محدودیت‌های تحقیق، وجود برخی اختلاف‌ها بین اطلاعات آماری گزارش شده از سوی سایت شرکت بورس و اطلاعات مندرج در بانک‌های اطلاعاتی است که در این مورد به اطلاعات ارائه شده از سوی سایت بورس و شرکت بورس اتکا شد.
– اطلاعات جمع‌آوری شده در این تحقیق شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۰ می‌باشد، از آن جایی که با افزایش اطلاعات و تعداد مشاهدات نتایج آزمون و به طبع آن نتیجه تحقیق از اعتبار بالاتری برخوردار می‌گردد، ممکن است با افزایش دوره زمانی نتایج متفاوتی حاصل گردد.
– با آنکه در جمع‌آوری اطلاعات سعی و دقت فراوان صورت گرفته لیکن به دلیل ضعف منابع اطلاعاتی به خصوص در مورد سود انباشته شرکت‌ها، چند مورد از شرکت‌ها از نمونه آزمون کنار گذاشته شدند.
– داده‌های مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل‌های آماری این پژوهش برای سال ۱۳۹۱ به دلیل نوسانات عمده‌ای که در ارتباط با متغیرهای پژوهش داشتند کنار گذاشته شدند، تا نتایج حاصل از فرضیه‌های پژوهش طی دوره زمانی مورد نظر، قابل اتکا باشند.
۵-۵- پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج تحقیق
۱- سازمان ‌‌بورس ‌اوراق ‌‌بهادار می‌تواند با ‌‌توجه ‌‌به ‌‌نتایج ‌این ‌‌تحقیق ‌و ‌تحقیقات ‌‌مشابه ‌‌اطلاعات جامع‌تری را در خصوص رابطه بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه برای سهامداران منتشر
نماید.
۲- توصیه مراجع تدوین استانداردهای حسابداری به افشای اختیاری اطلاعات جامع در خصوص میزان و سطح معیارهای مختلف رشد شرکت‌ها.
۳- از آن جهت که افزایش میزان و سطح معیارهای مختلف رشد شرکت می‌تواند اثرات مهمی بر تصمیم سرمایه‌گذاران داشته باشد، ارائه اطلاعات کامل و شفاف از سوی مدیریت در زمینه تأثیر این معیارها بر اهرم مالی شرکت‌ها می‌تواند، بسیار راه‌گشا خواهد بود.
۴- بهتر است تحلیل‌گران مالی فعال در بازار سرمایه، مشاوران سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار در کنار تحلیل‌ها و تکنیک‌های معمولی که انجام می‌دهند، تحلیل‌های خاصی مبتنی بر وضعیت شاخص‌های سودآوری شرکت‌ها و عوامل تأثیرگذار بر آن و ساختار سرمایه شرکت‌ها با توجه به استانداردهای حسابداری به عمل آورند.

۵-۶- پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آینده

به منظور استفاده هرچه بیشتر از نتایج تحقیق و نیز کمک به روشن شدن رابطه بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه شرکت‌ها در آینده می‌توان به موضوع‌های زیر توجه بیشتری نمود:
۱- مطالعه تأثیر نوع صنعت بر روی روابط بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه شرکت‌ها.
۲- استفاده از سایر متغیرها برای ارزیابی رابطه بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار
سرمایه سایر متغیرهای ارزیابی کنترلی و هم‌چنین تأثیر متغیر ریسک سیستماتیک، در بررسی رابطه بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه شرکت‌ها.
۳- بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی، مانند: تورم، بهای نفت و نرخ ارز بر روی شناسایی رابطه بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه شرکت‌ها.
۴- انجام تحقیق مشابه دیگری با در نظر گرفتن ‌جریان‌های‌ نقدی ناشی از مسائل سیاسی و تأثیر آن بر ریسک سیستماتیک و معیارهای مختلف رشد شرکت‌ها.
۵– با توجه به اینکه شرکت‌های با فعالیت واسطه‌گری مالی از نمونه تحقیق حذف شده بودند، پیشنهاد می‌گردد تحقیقی در ارتباط با رابطه بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه در این نوع شرکت‌ها انجام گرفته و نتایج آن با یافته‌های تحقیق حاضر مقایسه گردد.

۵-۷- خلاصه فصل

در این فصل ابتدا خلاصه شرح انجام تحقیق بیان گردید و در ادامه به تشریح نتایج و ارزیابی آن‌ها و نیز قیاس آن‌ها با نتایج سایر تحقیقات مشابه پرداخته شد. محدودیت‌های تحقیق بیان و با ارائه پیشنهادهایی با توجه به نتایج تحقیق و نیز پیشنهادهایی برای انجام پژوهش‌های آتی، فصل به پایان رسید.

منابع و مأخذ

منابع فارسی:

احمدی، مهدی، ۱۳۸۰، “ارتباط بین ساختار سرمایه و بازده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد، واحد تهران مرکز.
اسکندری، جمشید، ۱۳۸۹، “میانه ۲”، انتشارات کتاب فرشید، تهران، چاپ هفتم.
اسماعیل زاده مقری، علیرضا، ۱۳۸۳، “جستجوی ساختار مطلوب سرمایه شرکت‌ها”، سال هجدهم، شماره ۱۶۰، شهریور ۱۳۸۳، صص: ۲۹-۲۶٫
ایزدی نیا، ناصر، و محسن رحیمی دستجردی، ۱۳۸۸، ” تأثیر ساختار سرمایه بر نرخ بازده سهام و درآمد سهام”، مجله تحقیقات حسابداری، شماره سوم، پاییز ۸۸٫
باقری، محمد، ۱۳۸۸، “بررسی تأثیر روش‌های تأمین مالی بر بازده و قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی بابل، دانشکده مدیریت.
برزگر، قاسم، ۱۳۸۹، “اصول حسابداری ۱”، بهار نارنج، بابلسر، چاپ پنجم.
پی نوو، رامین، ترجمه :علی جهانخانی، علی پارسیان، ۱۳۸۶، “مدیریت مالی”، جلد دوم، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، تهران، چاپ یازدهم.
جهانخانی، علی، و ناصر یزدانی،۱۳۷۴، “بررسی تأثیر نوع صنعت، اندازه، ریسک تجاری و درجه اهرم عملیاتی شرکت‌ها بر میزان به‌کارگیری اهرم مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، مطالعه مدیریت، شماره ۱۸ و ۱۷، صص: ۱۸۶-۱۶۹٫
دلاوری، جواد، ۱۳۷۷، ” بررسی روش‌های تأمین مالی بر روی نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام
شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
دهقانی فیروز آبادی، حمید، ۱۳۷۷، “تأثیر شیوه های تأمین مالی بر ارزش سهام شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران”، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت.
راعی، رسول، و احمد تلنگی،۱۳۸۳، “مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته”، انتشارات سمت.
شباهنگ، رضا، ۱۳۷۵، “مدیریت مالی، جلد اول”، تهران، انتشارات سازمان حسابرسی.
عبادی دولت آبادی، مهدی، ۱۳۸۱، “بررسی تأثیر شیوه های تأمین مالی (منابع خارجی) بر روی بازده و قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی.
فرامرزی، فرهاد، ۱۳۸۶، “بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و سودآوری شرکت‌ها”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اقتصادی و اداری.
فرج پور آهنگر، محمد، ۱۳۸۸، “بررسی و مطالعه تأثیر روش‌های مختلف تأمین مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر بازده سهام”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی بابل، دانشکده مدیریت.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.