بررسی رابطه بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه در …

 
نتایج مربوط به آزمون‌های چاو (جهت مشخص نمودن استفاده از روش داده‌های پانل یا ترکیبی) و هاسمن (جهت مشخص کردن استفاده از روش اثرات ثابت یا تصادفی در روش داده‌های پانل) برای مدل (۶) در نگاره ۴-۲۰ ارائه شده است.
نگاره ۴-۲۰ نتایج آزمون چاو و هاسمن برای مدل (۶)

آزمون آماره مقدار آماره درجه آزادی P-Value
چاو ۶۷۴۹/۱ (۴۹۹/۱۰۰) ۰۰۱۶/۰
هاسمن ۵۹۵۰/۶ ۶ ۰۱۹۹/۰

با توجه به نتایج آزمون چاو و P-Value آن (۰۰۱۶/۰)، فرضیه  آزمون در سطح اطمینان ۹۵% رد شده و بیان‌گر این است که می‏توان از روش داده‌های پانل استفاده نمود. هم‌چنین با توجه به نتایج آزمون هاسمن و P-Value آن (۰۱۹۹/۰) که کمتر از ۰۵/۰ می‌باشد، فرضیه  آزمون در سطح اطمینان ۹۵% رد شده و فرضیه  پذیرفته می‌شود؛ لذا لازم است مدل با استفاده از روش اثرات ثابت برآورد شود. در بررسی مفروضات رگرسیون کلاسیک نیز نتایج آزمون جارکو- برا حاکی از این است که باقیمانده‌های حاصل از برآورد مدل تحقیق در سطح اطمینان ۹۵% از توزیع نرمال برخوردار هستند به طوری که احتمال مربوط به این آزمون (۲۱۱۴/۰) بزرگ‌تر از ۰۵/۰ می‌باشد. هم‌چنین با توجه به سطح اهمیت آزمون بورش پاگان که کوچک‌تر از ۰۵/۰ می‌باشد (۰۰۰۰/۰) فرضیه صفر مبنی بر وجود همسانی واریانس رد شده و می‌توان گفت مدل دارای مشکل ناهمسانی واریانس می‌باشد. در این مطالعه برای رفع این مشکل در برآورد از روش برآورد حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) استفاده شده است. در آزمون خود همبستگی باقیمانده‌های مدل که با استفاده از آماره دوربین واتسون (DW) انجام شده، مقدار آماره دوربین- واتسون ۰۱/۲ بوده و از آن جایی که مابین ۵/۱ و ۵/۲ می‌باشد می‌توان نتیجه گرفت باقیمانده‏ها مستقل از هم می‌باشند. علاوه بر این، با توجه به اینکه سطح اهمیت آزمون رمزی بزرگ‌تر از ۰۵/۰ می‏باشد (۱۶۱۲/۰) بنابراین فرضیه صفر این آزمون مبنی بر خطی بودن مدل تأیید شده و مدل دارای خطای تصریح نمی‌باشد. خلاصه نتایج آزمون‏های فوق در نگاره ۴-۲۱ ارائه شده است.
نگاره ۴-۲۱ نتایج آزمون‌های مربوط به مفروضات آماری مدل (۶)

آماره
Jarque-Bera
آماره
Breusch-Pagan
آماره

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است