فايل دانشگاهی – بررسی رابطه بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت‌های …

در بررسی معنی‌داری ضرایب با توجه نتایج ارائه شده در نگاره ۴-۱۰، از آن جایی احتمال آماره t برای ضریب متغیر نسبت شاخص سودآوری کوچک‌تر از ۰۵/۰ می‌باشد (۰۰۰۰/۰)، در نتیجه وجود رابطه معنی‌داری میان نسبت شاخص سودآوری و نسبت تغییرات بدهی در سطح اطمینان ۹۵ درصد مورد تأیید قرار می‏گیرد. بنابراین فرضیه دوم تحقیق پذیرفته شده و با اطمینان ۹۵ درصد می‏توان گفت بین نسبت شاخص سودآوری و نسبت تغییرات بدهی رابطه معناداری وجود دارد. منفی بودن ضریب این متغیر (۵۱۹۷/۰-) حاکی از وجود رابطه معکوس میان نسبت شاخص سودآوری و نسبت تغییرات بدهی می‏باشد به طوری که با افزایش ۱ واحدی نسبت شاخص سودآوری، نسبت تغییرات بدهی نیز به میزان ۵۱۹۷/۰ واحد کاهش می‌یابد. بنابراین با توجه به تجزیه و تحلیل‌های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه دوم پژوهش می‌توان به این نتیجه رسید که بین نسبت شاخص سودآوری شرکت و نسبت تغییرات بدهی شرکت‌ها رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد.

۴-۶-۳- نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق

در فرضیه سوم تحقیق رابطه بین عامل اندازه شرکت و نسبت تغییرات بدهی شرکت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد و فرضیه آماری آن به صورت زیر قابل بیان است :
: بین عامل اندازه شرکت و نسبت تغییرات بدهی شرکت‌ها رابطه معناداری وجود ندارد.
: بین عامل اندازه شرکت و نسبت تغییرات بدهی شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد.
این فرضیه با استفاده از مدل (۳) به صورت داده‌های پانل برآورد می‌شود و در صورتی که ضریب  در سطح اطمینان ۹۵% معنی‌دار باشد، مورد تأیید قرار خواهد گرفت.
 
(۳)
 
نتایج مربوط به آزمون‌های چاو (جهت مشخص نمودن استفاده از روش داده‌های پانل یا ترکیبی) و هاسمن (جهت مشخص کردن استفاده از روش اثرات ثابت یا تصادفی در روش داده‌های پانل) برای مدل (۳) در نگاره ۴-۱۱ ارائه شده است.
نگاره ۴-۱۱ نتایج آزمون چاو و هاسمن برای مدل (۳)

آزمون آماره مقدار آماره درجه آزادی P-Value
چاو ۰۱۵۸/۲ (۴۹۹/۱۰۰) ۰۰۰۰/۰
هاسمن ۲۴۳۶/۹۴ ۶ ۰۰۰۰/۰

با توجه به نتایج آزمون چاو و P-Value آن (۰۰۰۰/۰)، فرضیه  آزمون در سطح اطمینان ۹۵% رد شده و بیان‌گر این است که می‏توان از روش داده‌های پانل استفاده نمود. هم‌چنین با توجه به نتایج آزمون هاسمن و P-Value آن (۰۰۰۰/۰) که کمتر از ۰۵/۰ می‌باشد، فرضیه  آزمون در سطح اطمینان ۹۵% رد شده و فرضیه  پذیرفته می‌شود؛ لذا لازم است مدل با استفاده از روش اثرات ثابت برآورد شود. در بررسی مفروضات رگرسیون کلاسیک نیز نتایج آزمون جارکو- برا حاکی از این است که باقیمانده‌های حاصل از برآورد مدل تحقیق در سطح اطمینان ۹۵% از توزیع نرمال برخوردار هستند به طوری که احتمال مربوط به این آزمون (۳۲۵۴/۰) بزرگ‌تر از ۰۵/۰ می‌باشد. هم‌چنین با توجه به سطح اهمیت آزمون بورش پاگان که کوچک‌تر از ۰۵/۰ می‌باشد (۰۴۶۷/۰)، فرضیه صفر مبنی بر وجود همسانی واریانس رد شده و می‌توان گفت مدل دارای مشکل ناهمسانی واریانس می‌باشد. در این فرضیه برای رفع این مشکل در برآورد از روش برآورد حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) استفاده شده است. در آزمون خود همبستگی باقیمانده‌های مدل که با استفاده از آماره دوربین واتسون (DW) انجام شده، مقدار آماره دوربین- واتسون ۳۹/۲ بوده و از آن جایی که مابین ۵/۱ و ۵/۲ می‌باشد می‌توان نتیجه گرفت باقیمانده‏ها مستقل از هم می‌باشند. علاوه بر این، با توجه به اینکه سطح اهمیت آزمون رمزی بزرگ‌تر از ۰۵/۰ می‏باشد (۲۲۳۵/۰) بنابراین فرضیه صفر این آزمون مبنی بر خطی بودن مدل تأیید شده و مدل دارای خطای تصریح نمی‌باشد. خلاصه نتایج آزمون‏های فوق در نگاره ۴-۱۲ ارائه شده است.
نگاره ۴-۱۲ نتایج آزمون‌های مربوط به مفروضات آماری مدل (۳)

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است