بررسی رابطه بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه در …

با توجه به نتایج آزمون چاو و P-Value آن (۰۰۰۰/۰)، فرضیه  آزمون در سطح اطمینان ۹۵% رد شده و بیان‌گر این است که می‏توان از روش داده‌های پانل استفاده نمود. هم‌چنین با توجه به نتایج آزمون هاسمن و P-Value آن (۰۰۰۰/۰) که کمتر از ۰۵/۰ می‌باشد، فرضیه  آزمون در سطح اطمینان ۹۵% رد شده و فرضیه  پذیرفته می‌شود؛ لذا لازم است مدل با استفاده از روش اثرات ثابت برآورد شود. در بررسی مفروضات رگرسیون کلاسیک نیز نتایج آزمون جارکو- برا حاکی از این است که باقیمانده‌های حاصل از برآورد مدل تحقیق در سطح اطمینان ۹۵% از توزیع نرمال برخوردار هستند، به طوری که احتمال مربوط به این آزمون (۶۴۵۷/۰) بزرگ‌تر از ۰۵/۰ می‌باشد. هم‌چنین با توجه به سطح اهمیت آزمون بورش پاگان که کوچک‌تر از ۰۵/۰ می‌باشد (۰۴۰۸/۰)، فرضیه صفر مبنی بر وجود همسانی واریانس رد شده و می‌توان گفت مدل دارای مشکل ناهمسانی واریانس می‌باشد. در این فرضیه برای رفع این مشکل در برآورد از روش برآورد حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) استفاده شده است. در آزمون خود همبستگی باقیمانده‌های مدل که با استفاده از آماره دوربین واتسون (DW) انجام شده، مقدار آماره دوربین- واتسون ۴۰۷۳/۲ بوده و از آن جایی که مابین ۵/۱ و ۵/۲ می‌باشد می‌توان نتیجه گرفت باقیمانده‏ها مستقل از هم می‌باشند. علاوه بر این، با توجه به اینکه سطح اهمیت آزمون رمزی بزرگ‌تر از ۰۵/۰ می‏باشد (۲۱۴۵/۰)، بنابراین فرضیه صفر این آزمون مبنی بر خطی بودن مدل تأیید شده و مدل دارای خطای تصریح نمی‌باشد. خلاصه نتایج آزمون‏های فوق در نگاره ۴-۹ ارائه شده است.
نگاره ۴-۹ نتایج آزمون‌های مربوط به مفروضات آماری مدل (۲)

آماره
Jarque-Bera
آماره
Breusch-Pagan
آماره
Durbin-Watson
آماره
Ramsey
D
۹۳۲۳/۱ ۶۴۵۷/۰ ۲۰۷۴/۲ ۰۴۰۸/۰ ۴۰۷۳/۲ ۱۱۷۳/۱۰ ۲۱۴۵/۰

با توجه به نتایج حاصل از آزمون‌های چاو و هاسمن و هم‌چنین نتایج آزمون مفروضات آماری رگرسیون کلاسیک، مدل (۲) تحقیق با استفاده از روش داده‌های پانل و به صورت اثرات ثابت برآورد می‏شود. نتایج برآورد مدل در نگاره ۴-۱۰ ارائه شده است.
نگاره ۴-۱۰ نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق با استفاده از روش اثرات ثابت

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است