بررسی رابطه بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت‌های …

نگاره ۴-۳، نتایج آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته تحقیق بعد از فرآیند نرمال سازی

متغیر تعداد (N) آماره (K-S) سطح اهمیت (Sig)
نسبت تغییرات بدهی ۶۰۶ ۴۹۵/۰ ۹۶۷/۰
نسبت تغییرات سود انباشته ۶۰۶ ۶۳۷/۰ ۸۱۲/۰

با توجه به نگاره ۴-۳، از آن جایی که بعد از نرمال سازی داده‌ها سطح اهمیت (Sig.) آماره کولموگروف-اسمیرنوف برای متغیر وابسته بالاتر از ۰۵/۰ می‌باشد (۹۶۷/۰، ۸۱۲/۰)، بنابراین فرضیه  در سطح اطمینان ۹۵% تأیید شده و بیان‌گر این است که متغیرهای نسبت تغییرات بدهی و نسبت تغییرات سود انباشته، بعد از فرآیند نرمال سازی، دارای توزیع نرمال می‌باشند. نمودار ۴-۳ (Q-Q plot)، توزیع نرمال متغیر وابسته را بعد از فرآیند نرمال سازی توسط تابع انتقال جانسون، به نمایش گذاشته است.
نمودار ۴-۳ نمایش نرمال بودن توزیع متغیرهای نسبت تغییرات بدهی و نسبت تغییرات سود انباشته بعد از فرآیند نرمال سازی
نمودار (Q-Q plot)، نمایش نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته

۴-۴- بررسی همبستگی میان متغیرهای تحقیق

در این بخش با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون به بررسی ارتباط متغیرهای تحقیق و همبستگی موجود بین آن‌ها پرداخته می‏شود. ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرهای تحقیق در نگاره ۴-۴ ارائه شده است.
بر اساس نتایج حاصل از آماره پیرسون، نسبت تغییرات بدهی شرکت‌ها همبستگی مثبت و معنی‏داری با اندازه شرکت و نسبت دارایی‌های نقدی و همبستگی منفی و معنی‌داری با سیاست سرمایه گذاری از خود نشان می‌دهد.
نسبت تغییرات سود انباشته نیز همبستگی مثبت و معنی‌داری با نسبت شاخص سودآوری و تقسیم سود و همبستگی منفی و معنی‌داری با سیاست سرمایه گذاری دارد. فرصت‌های رشد، نیز همبستگی مثبت و معنی‌داری با نسبت شاخص سودآوری و نسبت دارایی‌های مشهود از خود نشان می‌دهد. نسبت شاخص سودآوری نیز دارای همبستگی منفی و معنی‌داری با سیاست سرمایه گذاری و نسبت دارایی‌های نقدی می‏باشد.
در ارتباط با اندازه شرکت نیز، این متغیر همبستگی منفی و معنی‌داری با نسبت دارایی‌های نقدی از خود نشان می‌دهد. نسبت دارایی‌های مشهود نیز دارای همبستگی منفی و معنی‌داری با سیاست سرمایه گذاری و نسبت دارایی‌های نقدی می‏باشد؛ و در نهایت سیاست سرمایه گذاری نیز دارای همبستگی مثبت و معنی‌داری با نسبت دارایی‌های نقدی از خود نشان می‌دهد.
نگاره ۴-۴ ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق

نرخ رشد فروش نسبت دارایی‌های نقدی تقسیم سود
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است