بررسی رابطه بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته …

۱۰۱

با توجه به نگاره ۳ -۲، تعداد ۱۰۱ شرکت از جامعه آماری گزینش گردید. بنابراین حجم نمونه برابر با کل جامعه آماری مورد مطالعه نمی‌باشد. لیست شرکت‌های مورد مطالعه در پیوست پژوهش آورده شده است (پیوست شماره ۱).

۳-۴- اهداف مشخص تحقیق

هر تحقیقی برای دست‌یابی به اهداف خاصی صورت می‌گیرد، این هدف، خود را در قالب مسئله تحقیق نمودار می‌سازد و از طریق بیان آن آشکار می‌شود (خاکی، ۱۳۸۸).

۳-۴-۱ هدف اصلی:

بررسی رابطه بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

۳-۴-۲ اهداف فرعی:

بررسی تأثیر فرصت‌های رشد شرکت بر نسبت تغییرات بدهی شرکت‌ها.
بررسی تأثیر شاخص سودآوری بر نسبت تغییرات بدهی شرکت‌ها.
بررسی تأثیر عامل اندازه شرکت بر نسبت تغییرات بدهی شرکت‌ها.
بررسی تأثیر فرصت‌های رشد شرکت بر نسبت تغییرات سود انباشته شرکت‌ها.
بررسی تأثیر شاخص سودآوری بر نسبت تغییرات سود انباشته شرکت‌ها.
بررسی تأثیر عامل اندازه شرکت بر نسبت تغییرات سود انباشته شرکت‌ها.

۳-۴-۳ اهداف کاربردی:

به طور کلی این پژوهش در بخش کاربردی نیز اهداف زیر را دنبال مینماید:
۱- سازمان بورس اوراق بهادار تهران میتواند با استفاده از نتایج به دست آمده از این پژوهش از رابطه بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه شرکت‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اطلاع حاصل کند.
۲- سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران مالی و سایر استفاده‌کنندگان ‌می‌توانند با توجه به ‌نتایج به دست ‌آمده از این پژوهش، به رابطه بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه شرکت‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شرکت‌های مورد نظر خود برای سرمایهگذاری را ارزیابی و نسبت به قابلیت اتکای اقلام صورت‌های مالی آن شرکت‌ها تصمیم‌گیری نمایند.
۳- مؤسسات حسابرسی می‌توانند با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش نسبت به وضعیت فعلی شرکت‌های صاحب کار اطلاع حاصل کرده و در جهت پیشبرد اهداف و برنامه‌های حسابرسی خود برای انجام یک حسابرسی با کیفیت برنامه‌ریزی نمایند.
۴- مدیران شرکت‌ها می‌توانند با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش از رابطه بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه، شرکت‌های خود اطلاع حاصل کنند.

۳-۵- سؤال‌های پژوهش

قبل از تدوین فرضیه‌های پژوهش، سؤالات پژوهش به صورت زیر تدوین شده‌اند:
آیا بین فرصت‌های رشد شرکت و نسبت تغییرات بدهی شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین شاخص سودآوری و نسبت تغییرات بدهی شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین عامل اندازه شرکت و نسبت تغییرات بدهی شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین فرصت‌های رشد شرکت و نسبت تغییرات سود انباشته شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین شاخص سودآوری و نسبت تغییرات سود انباشته شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین عامل اندازه شرکت و نسبت تغییرات سود انباشته شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد؟

۳-۶- فرضیه‌های پژوهش

پس از تدوین سؤال‌ها، فرضیه‌های پژوهش به صورت زیر تدوین شده است:
فرضیه اول:
بین فرصت‌های رشد شرکت و نسبت تغییرات بدهی شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم:
بین شاخص سودآوری و نسبت تغییرات بدهی شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم:
بین عامل اندازه شرکت و نسبت تغییرات بدهی شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir