دسترسی به منابع مقالات : بررسی تغییر واحد پول ملی و پیامد های آن در اقتصاد ایران ۸۹- قسمت …

متغیر های الگو دراین مطالعه نرخ سود روی سپرده های بلند مدت، شاخص دستمزد کارگران ساختمانی ، تولید ناخالص داخلی غیر نفتی، قدرت خرید درشت ترین اسکناس درگردش، نسبت جمعیت ۳۰تا ۲۰ یال به کل جمعیت، نرخ ارز بازار آزاد بوده است. نتایج حاکی از آن است که افزایش در قدرت خرید اسکناس تقاضا برای اسکناس و مسکوک را افزایش می دهد و افزایش نرخ ارز، تقاضا برای اسکناس و مسکوک را کاهش می دهد.
 
تصریح روابط الگو بر اساس مبانی نظری تقاضای پول
تقاضای پول معمولاً تابع متغیرهایی است که در رابطه با دو نقش عمده پول قرار می گیرند، یکی پول به عنوان ذخیره ارزش و دیگری پول به عنوان وسیله مبادله. دیدگاه کینزی بیشتر به پول به عنوان جزئی از ثروت می نگرد در حالی که دیدگاه نئوکلاسیکی نقش پول را بیشتر در وسیله مبادله بودن آن می داند. با توجه به آن که تقاضا برای پول، تقاضا برای آن بخشی از ثروت است که جامعه تمایل دارد به صورت پول در بین مجموعه دارایی های خود نگهداری کند، دلیل و انگیزه چنین امری در تصریح متغیرهای تقاضا برای پول حائز اهمیت است.
از نظر اقتصاددانان کینزی جدید، نگهداری پول به دلیل انگیزه های معاملاتی، احتیاطی و بورس بازی است. تقاضای منبعث از دو انگیزه اول در راستای نقش پول به عنوان وسیله مبادله است، که متناسب با حجم مبادلات انجام شده در جامعه می باشد و تقاضای منتج شده از انگیزه سوم، به خاطر بورس بازی است که متأثر از هزینه فرصت پول است. بر این اساس تا به اینجا می توان تابع تقاضا برای پول واقعی را به صورت زیر نوشت:
(۴-۳۷)
: تقاضای پول واقعی
P: سطح عمومی قیمت ها
y : حجم مبادلات
r : نرخ سود ( هزینه فرصت پول)
عموم توابع تقاضای پول که به صورت تجربی مورد برآورد قرار گرفته اند معمولاً شامل دو نوع متغیر توضیحی بوده اند. یک نوع متغیری که جنبه درآمدی داشته و می تواند به عنوان نماینده ای از حجم مبادلات انجام شده تلقی شود و دیگری متغیری که بتواند به گونه ای انعکاس دهنده هزینه فرصت پول باشد. در مورد متغیری که بتواند نماینده حجم مبادلات باشد، معمولاً از تولید ناخالص داخلی یا ملی استفاده می شود. این انتخاب با این پیش فرض صورت می گیردکه حجم مبادلات تقریباً با مقدار تولید ناخالص داخلی یا ملی متناسب است. در این الگو برای این منظور از متغیر تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. در رابطه با هزینه فرصت پول، بسیاری از مطالعات تجربی تابع تقاضا برای پول به نوعی از نرخ های بهره استفاده کرده اند.
متغیر دیگری که به عنوان هزینه فرصت پول مورد استفاده قرار گرفته است نرخ تورم انتظاری است. وجود نرخ تورم انتظاری به عنوان هزینه فرصت پول در تابع تقاضا برای پول از این جهت قابل توجیه است که افراد می توانند به جای آنکه بخشی از ثروت خود را در قالب پول نگهداری کنند، آن را صرف خرید کالاهای بادوام نمایند و به این ترتیب خود را در مقابل افزایش قیمت ها و کاهش قدرت خرید پول ایمن سازند. در این الگو با این فرض که انتظارات صد در صد تحقق می یابند، نرخ تورم P به جای نرخ تورم انتظاری در معادله وارد شده است.
در یک اقتصاد باز، تقاضا برای پول علاوه بر متغیرهای معمول به نرخ برابری ارز نیز وابسته است. کاهش ارزش پول و یا به عبارتی دیگر افزایش نرخ برابری ارز سبب می شود تا تقاضا برای پول داخلی کاهش یابد زیرا وقتی تنزل هر چه بیشتر پول ملی مورد انتظار است افراد سعی می کنند برای حفظ قدرت خرید، در ترکیب ثروت خود، ارز را جانشین پول کنند. در این صورت می توان شکل کلی تابع تقاضای واقعی برای پول را به صورت زیر تصریح کرد:
(۴-۳۸) = f(GDP, P0 ,r, E)
Md: تقاضا برای پول
GDP: تولید ناخالص داخلی
P0: نرخ تورم
r: نرخ سود
:E نرخ ارز بازار رسمی
۴-۶ برآورد تابع تقاضای اسکناس و مسکوک
تابع تقاضا برای اسکناس و مسکوک در الگو را می توان تابعی از متغیرهای معمول مورد اشاره در تابع تقاضا برای پول دانست، با این تفاوت که تقاضا برای اسکناس و مسکوک تابع قدرت خرید درشت ترین اسکناس نیز می باشد. هر چه این قدرت خرید بیشتر باشد، انتظار می رود تقاضا برای اسکناس و مسکوک بیشتر شود. با توجه به این موارد، توابع تقاضای بلند مدت و کوتاه مدت اسکناس و مسکوک به صورت زیر در ا لگو تصریح شده است:
(۴-۳۹)
(۴-۴۰)
۴-۶-۱ توصیف متغیرهای الگو
:CCL تقاضا برای اسکناس و مسکوک در بلند مدت
CCS: تقاضا برای اسکناس و مسکوک در کوتاه مدت
GDP : تولید ناخالص داخلی:
این متغیر برای بیان اثر حجم مبادلات اقتصاد در تقاضای اسکناس و مسکوک است. انتظار این است که هر چه حجم مبادلات اقتصادی در جامعه بیشتر شود تقاضا برای اسکناس و مسکوک افزایش یابد.
Eنرخ ارز بازار رسمی:
افزایش نرخ برابری ارز را می توان به عنوان هزینه فرصت نگهداری پول ملی مد نظر قرار داد. زمانی که نرخ ارز افزایش می یابد یا به عبارتی با تنزل ارزش پول ملی و تداوم روند آن مواجه هستیم، افراد ترجیح می دهند دارایی های خود ر ا در قالب ارز نگهداری نمایند تا از کاهش ارزش آن جلوگیری نموده و به نوعی ارزش آن را افزایش دهند. بنابراین با افزایش نرخ ارز تقاضا برای اسکناس و مسکوک کاهش می یابد.
r نرخ سود بانکی:
این متغیر نشان دهنده هزینه فرصت نگهداری پول است. چنانچه نرخ سود روی سپرده های بلند مدت افزایش یابد، هزینه فرصت نگهداری اسکناس و مسکوک افزایش یافته و تقاضای اسکناس و مسکوک را کاهش می دهد.
Note مبلغ اسمی درشت ترین اسکناس در گردش:
در کشور هایی که دارای نرخ تورم بالایی هستند قدرت خرید اسکناس در گردش طی زمان کاهش می یابد؛ و مردم مجبورند برای انجام خریدهای خود حجم زیادی پول حمل و نقل کنند. از آنجایی که حمل و نقل حجم زیادی از اسکناس ها در قالب اسکناس های با قدرت خرید پایین برای افراد مشکل است ترجیح می دهند اسکناس و مسکوک مورد نیاز خود را در قالب اسکناس هایی با قدرت خرید بالا نگهداری نمایند. بنابراین تقاضا برای اسکناس و مسکوک در ارتباط مستقیم با قدرت خرید درشت ترین اسکناس در گردش است.
۴-۷ روش برآورد الگو
فرض ابتدایی استفاده از سری های زمانی در برآوردهای اقتصادسنجی، این است که سری های زمانی مورد نظر پایا باشند. اگر چنین فرضی نقض شود، آن گاه برآوردهای سنتی اقتصادسنجی و استنتاج بر اساس آزمون های آماری متعارف مورد تردید خواهد بود. اگر متغیرهای سری زمانی مورد استفاده در برآورد ضرایب، ناپایا باشند، در عین حالی که ممکن است هیچ رابطه معنی داری بین متغیرهای الگو وجود نداشته باشد، ضریب تعیین R2 بدست آمده آن بسیار بالا باشد و موجب شود تا محقق به استنباط های غلطی در مورد میزان ارتباط بین متغیرها برسد. لذا برای اینکه نتایج اقتصادسنجی سری های زمانی ناپایا به پدیده رگرسیون کاذب نباشد قبل از برآورد مدل، به بررسی پایایی متغیرهای الگو پرداخته شده است. بدین منظورابتدا پایایی تک تک متغیرهای موجود در مدل با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی-فولر تعمیم یافته[۵۴] مورد بررسی قرارگرفته است و درجه جمعی بودن هر یک مشخص شده است.
در گام بعدی وجود یا عدم وجود رابطه بلندمدت و برآورد آن پرداخته شده است. چنانچه فرض کنیم یک رابطه تعادلی بلند مدت نظیر رابطه زیر بین متغیرها برقرار است:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.