بررسی تغییر واحد پول ملی و پیامد های آن در اقتصاد ایران ۸۹- قسمت …

(۳-۱۲) DLOG P= α + β۱ DLOG M2j ۲ DLOG Yt +β۳ DU+ ut
در معادله فوق DLOG P نرخ تورم، DLOG M2J نرخ رشد نقدینگی اسمی، DLOG Y نرخ رشد تولید حقیقی، DU یک متغیر مجازی که کمیت آن برای سال های پس از اجرای سیاست تغییر واحد پول در کشورهای مختلف برابر یک و برای بقیه سال ها صفر است و ut جمله اخلال است.
برآورد معادله فوق به کمک آمار سری زمانی کشور هایی که اقدام به تغییر واحد پول ملی کرده اند، اثر تغییر واحد پول بر تورم را روشن خواهد ساخت. اگر ضریب برآورد شده متغییر مجازی ۳β مثبت و از نظر آماری معنی دار باشد مبین آن است که تغییر واحد پول به شرایط تورمی دامن زده است. چنانچه ضریب ۳β منفی و به لحاظ آماری معنی دار باشد، به این مفهوم است که تغییر واحد پول موجب کاهش تورم شده است. در مواردی که این ضریب معنی دار نباشد، نشان دهنده آن است که تغییر واحد پول بر تورم بی تأثیر بوده است.
اکنون امکان برآورد معادله رگرسیونی فوق را برای آن دسته از کشور هایی که اقدام به تغییر واحد پول نموده اند، با کنکاش در مجموعه آمارهای سری زمانی مورد نیاز قابل دسترسی آن کشورها مورد ارزیابی قرار می دهیم.
۳-۵ شرحی بر آمارهای لازم در کشور های مورد نظر
به منظور برآورد الگوی تصریح شده نرخ تورم برای کشور های مختلف، لازم است مجموعه مناسبی از آمارهای سری زمانی نرخ تورم، نرخ رشد عرضه پول اسمی و نرخ رشد تولید واقعی را برای محدوده مناسبی قبل و پس از زمان تغییر واحد پول در اختیار داشته باشیم. با بررسی های صورت گرفته در مورد آمارهای سری زمانی کشورهایی که اقدام به تغییر واحد پول ملی کرده اند، مشخص گردید که تنها می توان رگرسیون مورد نظر را برای تعداد محدودی از آنها به انجام رسانید. این کشورها عبارتند از: آرژانتین، لهستان، برزیل، رومانی، ایسلند و بلغارستان.
در بخش زیر به برآورد معادله رگرسیونی تورم برای هر یک از این کشورها می پردازیم.
۳-۶ برآورد الگوی تورم برای کشورهای منتخب
ابتدا نمودار روند تغییرات نرخ تورم هر یک از کشور ها رسم شده و سال تغییر واحد پول بر روی آن مشخص شده است. سپس به منظور برآورد ضرایب الگوی تصریح شده برای هر یک از کشورها گام های زیر برداشته شده است:
متغیرها از نظر پایایی به کمک آماره آزمون دیکی فولر تعمیم یافته مورد آزمون قرار گرفته و مرتبه جمعی متغیرها تعیین شده است.
الگوی مورد نظر برآورد شده و جملات پسماند استخراج شده است.
جملات پسماند به روش انگل گرنجر از نظر پایایی مورد آزمون قرار گرفته است. در صورت تأیید پایایی آن، به کاذب نبودن رگرسیون برآورد شده حکم داده شده است.
به کمک آماره آزمون t در مورد معنی دار بودن ضرایب برآورد شده اظهار نظر شده و قدرت الگو براساس کمیت Rمحک زده شده است.
ضریب برآورد شده متغیرهای مجازی تغییر واحد پول مورد توجه خاص قرارگرفته است. چناچه این ضریب مثبت و به لحاظ آماری معنی دار بوده است، چنین نتیجه گیری شده است که تغییر واحد پول به شرایط تورمی دامن زده است.
در مواردی که ضریب برآورد شده معنی دار و منفی بوده است، چنین استنباط شده که تغییر واحد پول منجر به کاهش نرخ تورم در آن کشور شده است. در مواردی که این ضریب معنی دار نبوده است، چنین نتیجه گیری شده است که تغییر واحد پول بر تورم بی تأثیر بوده است. اکنون نمودارهای نرخ تورم کشورهای منتخب را رسم شده و نتایج حاصل از برآورد آزمون ها و برآورد معادله تصریح شده برای هر یک از کشورهای منتخب را در زیر گزارش شده است.
الف) نمودار سری زمانی نرخ تورم کشورهای منتخب:
نمودارهای زیر تغییرات نرخ تورم را برای کشورهای آرژانتین در محدوده ی سالهای ۲۰۰۸-۱۹۸۹، لهستان در محدوده ی ۲۰۰۸-۱۹۹۱، برزیل در محدوده ی سال های ۲۰۰۸-۱۹۹۳، رومانی در محدوده ی سالهای۲۰۰۸-۱۹۹۴ ،ایسلند در محدوده ی سالهای ۲۰۰۸-۱۹۸۰ ، بلغارستان در محدوده ی سالهای ۲۰۰۸-۱۹۹۷ به نمایش گذاشته شده است.سال تغییر واحد پولی در این کشور ها با سایه مشخص شده است.
: آرژانتین
 
شکل(۳-۱)
لهستان :
 
شکل(۳-۲)
ایسلند :
 
شکل(۴-۳)
بلغارستان :
 
شکل(۳-۴)
برزیل:
 
شکل(۳-۵)
رومانی:
 
شکل(۳-۶)
مشاهده نمودار آمار سری زمانی نرخ تورم کشورها این واقعیت را عیان می سازد که نرخ تورم در قبل و پس از سال های تغییر واحد پول از چگونه روندی برخوردار بوده است.
ب) بررسی پایایی متغیرهای الگو

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.