سامانه پژوهشی – بررسی تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفید رود- قسمت ۲۰۱

اقلیم منطقه:
اقلیم هر منطقه حاصل ترکیب عوامل مختلف آب و هوایی می باشد. در شکل گیری سیمای اقلیمی یک منطقه عوامل متعددی نظیر دما، رطوبت، باد، تبخیر و نظایر آن دخالت دارند که تحت عنوان فاکتورهای اقلیم شناخته می شوند. به طور کلی فاکتورهای عرض جغرافیایی و ارتفاع از مهمترین عوامل سازنده اقلیم یک منطقه شناخته می شود.
استان گیلان در محدوده تقریبی عرضهای /۳۶، ۳۶ تا /۲۷، ۳۸ عرض شمالی قرار گرفته است و ارتفاع منطقه مورد نظر از حدود ۲۷ متر زیر سطح دریاهای آزاد تا بیش از ۴۸۰۰ متر در ارتفاعات سلسله جبال البرز متغیر است.
تغییر ارتفاع منطقه چشمگیر بوده ولی چگونگی استقرار این ارتفاعات در اینجا بسیار حائز اهمیت می باشد. گسترش البرز در امتداد شرقی – غربی مانعی برای انتشار رطوبت در سطح گسترده ای به داخل فلات ایران می باشد ولی شرایط مطلوب تری از نظر ریزشهای جوی شمال این سلسله جبال فراهم می باشد. و بعد از ارتفاع، وجود گسترده دریای خزر در شمال منطقه مورد مطالعه که مرز شمالی حوزه های آبریز مرداب، تالش و بخشهایی از سفیدرود را تشکیل می دهد مهمترین عامل شکل گیری اقلیم نواحی ذکر شده می‎باشد.
دما نیز در تعادل با بارندگی محل نیز، سیمای اقلیمی هر منطقه را شکل می دهد. در مناطق ساحلی و پست عامل تعیین کننده نوع اقلیم فقط بارندگی می باشد زیرا تغییرات دمایی در این بخش اندک است. البته دره سفیدرود بخشی از سرزمین تحت پوشش حوزه سفیدرود را می توان اقلیم انتقالی یا اقلیم گذار نامید. در این بخش اقلیم خزری جای خود را به اقالیم خشک تر و دارای ویژگی اقالیم قاره ای می دهد.
به منظورتعیین اقالیم محدوده مورد مطالعه، سه سیستم طبقه بندی آمبرژه (Emberger)، دمارتن (Demartonne) و سیلیانیف انتخاب شده است. که نتایج در جدول شماره (۳-۱۲) آورده شده است.
جدول ۳-۱۲طبقه بندی اقلیمی ایستگاههای معرف دره سفیدرود با توجه به سه روش آمبرژه-دمارتن- سیلیا نیف

ردیف روش طبقه بندی
ایستگاه
آمبرژه دمارتن سیلیانیف
۱ رشت مرطوب معتدل خیلی مرطوب نوع ب مرطوب
۲ آستانه اشرفیه نیمه مرطوب خیلی مرطوب نوع الف مرطوب
۳ تاریک نیمه مرطوب مرطوب مرطوب
۴ فومن مرطوب معتدل خیلی مرطوب نوع الف مرطوب
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.