دسترسی متن کامل – بررسی تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفید رود- قسمت ۱۹۸

۷/۲۱۷

۲/۲۹۶

۱/۳۵۷

۴/۳۳۵

۴/۲۵۹

۲۱۴۱

تبخیر و تعرق پتانسیل (potential evapotranspiration):
بیشترین توان تبخیری اتمسفر تبخیر و تعرق پتانسیل یا بالقوه نامیده می شود و بیشترین ارتفاع آبی است که می تواند در یک منطقه از طریق تبخیر و تعرق گیاهی به اتمسفر بازگردد که خود بستگی به شرایط آب و هوایی آن ناحیه دارد. جهت محاسبه تبخیر و تعرق پتانسیل با روشهای شناخته شده استاندراد، پارامترهای متعدد جوی باید اندازه گیری شود و از جمله این اطلاعات نم نسبی، سرعت وزش باد، ساعات آفتابی و تابش خورشید را می توان نام برد. آمار این پارامترها تنها در ایستگاههای سینوپتیک کشور دیده بانی می‎شود و این ایستگاهها نیز در محدوده مورد مطالعه کم می باشد و بنابراین از آمار ایستگاههای کلیماتولوژی موجود در منطقه که اساس آنها در سایر بخش های گزارش ارائه شده نیز استفاده بعمل آمده است. در اقلیم شناسی کاربردی سعی می شود برای تخمین تبخیر و تعرق از فرمولها و روشهایی استفاده شود که اجزای آن به آسانی در اختیار باشد. روشهای متعددی برای این منظور پیش بینی شده است که به بهترین روش در منطقه می توان قانع شد . لذا با توجه به مجموعه بررسی های انجام شده، ارقام برآورد شده، تبخیر و تعرق پتانسیل به روش بلانی کریدل (Blaney- criddle) را می توان بعنوان معرف شرایط عمومی تبخیر و تعرق پتانسیل منطقه مورد مطالعه مورد پذیرش قرار داد و با استفاده از همین روش نیز می توان نقشه هم تبخیر و تعرق پتانسیل سالیانه منطقه مورد مطالعه رسم شود . در حاشیه دریای خزر میزان این پارامتر بیش از مناطقی است که دور از ساحل قرار گرفته اند و در حقیقت بیشتر بودن نسبی دما موجب این افزایش می گردد. با افزایش ارتفاع و کاهش دما مقدار تبخیر و تعرق کاهش می یابد. نتایج بررسیهای زیر در جدول شماره (۳-۱۱) آورده شده است.
جدول ۳-۱۱ مقادیر تبخیر و تعرق پتانسیل ماهانه و سالانه به روش بلانی کریدل برحسب میلی متر

ردیف ماه
ایستگاه
مهر آبان آذر دی بهمن اسفند فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور سالانه
۱ رشت ۱/۴۷ ۹/۲۵ ۳/۱۶ ۶/۱۴ ۱/۱۵ ۹/۲۸ ۵۹ ۳/۸۵ ۷/۱۱۸ ۵/۱۳۹
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.