بررسی تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفید رود- قسمت ۸

نقشه ۳-۲ شهرستان رودبار به تفکیک دهستان و بخش ها

۳-۲- توپوگرافی

محدوده مورد مطالعه را از نظر توپوگرافی می توان به واحدهای زیر تقسیم نمود قسمت ساحلی، قسمت جلگه ای و قسمت کوهپایه ای – قسمت کوهستانی نسبتاً مرتفع – قست کوهستانی بسیار مرتفع
قسمت ساحلی:
این قسمت که از ساحل دریای خزر در محدوده ی مورد نظر و تا ارتفاع صفر متد را در بر می گیرد از نظر جمعیتی بدلیل وجود شهرهای بزرگی مانند آستانه، لاهیجان، رشت و غیره بسیار پر جمعیت بوده و عموماً اراضی کشاورزی سایر موارد را در بر می گیرد در این قسمت پوشش گیاهی بصورت پراکنده بوده و در برخی مناطق بصورت مصنوعی می باشد این قسمت جلگه ای و کوهپایه ای منطقه شیب خاصی ندارد و کمتر از یک درصد و مساحت آن ۶۲/۱۱۴۰ km2 می باشد.
این قسمت از اراضی که از ارتفاع صفر تا ۱۰۰ متر را در بر می گیرد مناطقه جلگه ای محدوده مورد مطالعه بوده و از نظر جمعیتی کمتر از قسمت ساحلی بوده و عمدتاً در این قسمت زمین های کشاورزی و باغات مشاهده می شود در برخی موارد پوشش گیاهی جنگلی بصورت پراکنده وجود دارد مساحت این قسمت ۱۱۰۰ km2 می باشد شیب این مناطق کم می باشد.
قسمت کوهستانی مرتفع
این قسمت از محدوده مورد نظر از ارتفاع ۱۰۰ شروع و تا ۵۰۰ متر را در بر می گیرد شیب دامنه ها در این مناطق زیاد بوده و عمدتاً بدلیل کوهستانی بودن دارای جمعیت کم می باشد ساخت و سازهای انسانی در آن محدوده بوده و عمدتاً جنگلی می باشد مساحت محدوده مورد نظر ۶۱۵ km2 می باشد. در برخی موارد اراضی کشاورزی بصورت دیم وجود دارد و عمدتاً مرکبات دیده می شود.
قسمت کوهستانی بسیار مرتفع:
این قسمت از محدوده مورد مطالعه از ارتفاع ۵۰۰ متر شروع و تا ارتفاع ۳۰۰۰ متر را در بر می گیرد شیب این مناطق بسیار زیاد بوده و عمدتاً بدلیل کوهستانی بودن دارای پوشش جنگلی انبوه و در این مناطق ساخت و سازهای انسانی بصورت بسیار کم و پراکنده وجود دارد، در برخی از این مناطق کشاورزی بصورت خیلی کوچک و دیم انجام می شود مساحت این محدوده ۲۴/۷۳۷ کیلومتر مربع می باشد جدول شماره طبقات ارتفاعی محدوده مورد نظر را نشان می دهد.
جدول ۳-۱- طبقاتی ارتفاعی محدوده ی مورد نظر

طبقات ارتفاع ارتفاع متر مساحت km2 درصد مساحت
قسمت ساحلی کمتر از صفر ۶۲/۱۱۴۰ ۷۵/۳۱
قسمت جلگه ای و کوهپایه ای ۱۰۰-۰ ۱۱۰۰ ۶۲/۳۰
قسمت کوهستانی نسبتاً مرتفع ۵۰۰-۱۰۰ ۶۱۵ ۵۲/۲۰
قسمت کوهستانی بسیار مرتفع ۳۰۰۰-۵۰۰ ۲۴/