بررسی تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفید رود- …

نمودار ۳-۲۸ میانگین رطوبت نسبی ماهانه ایستگاه لاکان بر حسب درصد ۴۹
نمودار ۳-۲۹ میانگین رطوبت نسبی ماهانه ایستگاه رودبار بر حسب درصد ۵۰
نمودار ۳-۳۰ میانگین رطوبت نسبی ماهانه ایستگاه تاریک رود بر حسب درصد ۵۰
نمودار ۳-۳۱ میانگین رطوبت نسبی ماهانه ایستگاه فخرآباد لشت نشاء بر حسب درصد ۵۱
نمودار ۳-۳۲ میانگین رطوبت نسبی ماهانه ایستگاه قلعه رودخان بر حسب درصد ۵۱
نمودار ۵-۱ میانگین بارندگی های سالانه ایستگاههای دره سفیدرود ۱۰۳
نمودار ۵-۲ میانگین بارندگی ماهانه ایستگاه رشت ۱۰۷
نمودار ۵-۳ میانگین بارندگی ماهانه ایستگاه منجیل ۱۰۷
نمودار ۵-۴ میانگین بارندگی ماهانه ایستگاه لوشان ۱۰۸
نمودار ۵-۵ میانگین بارندگی ماهانه ایستگاه گیلوان ۱۰۸
نمودار ۵-۶ میانگین بارندگی ماهانه ایستگاه قلعه رودخان ۱۰۹
نمودار ۵-۷ میانگین بارندگی ماهانه ایستگاه سد سفید رود ۱۰۹
نمودار ۵-۸ میانگین بارندگی ماهانه ایستگاه آستانه اشرفیه ۱۱۰
نمودار ۵-۹ میانگین بارندگی ماهانه ایستگاه لاهیجان ۱۱۰
نمودار ۵-۱۰ میانگین بارندگی ماهانه ایستگاه گلنادان ۱۱۱
نمودار ۵-۱۱ میانگین بارندگی ماهانه ایستگاه رودبار ۱۱۱
نمودار ۵-۱۲ میانگین بارندگی ماهانه ایستگاه پارودبار ۱۱۲
نمودار ۵-۱۳ میانگین بارندگی ماهانه ایستگاه فخرآبادلشت نشاء ۱۱۲
نمودار ۵-۱۴ توزیع فصلی بارندگی در ایستگاه رشت (به درصد) ۱۱۵
نمودار ۵-۱۵ توزیع فصلی بارندگی در ایستگاه منجیل (به درصد) ۱۱۵
نمودار ۵-۱۶ توزیع فصلی بارندگی در ایستگاه لوشان (به درصد) ۱۱۶
نمودار ۵-۱۷ توزیع فصلی بارندگی در ایستگاه گیلوان (به درصد) ۱۱۶
نمودار ۵-۱۸ توزیع فصلی بارندگی در ایستگاه قلعه رودخان (به درصد) ۱۱۷
نمودار ۵-۱۹ توزیع فصلی بارندگی در ایستگاه سد سفید رود (به درصد) ۱۱۷
نمودار ۵-۲۰ توزیع فصلی بارندگی در ایستگاه آستانه اشرفیه (به درصد) ۱۱۸
نمودار ۵-۲۱ توزیع فصلی بارندگی در ایستگاه فخر آباد لشت نشاء (به درصد) ۱۱۸
نمودار ۵-۲۲ توزیع فصلی بارندگی در ایستگاه گلنادان (به درصد) ۱۱۹
نمودار ۵-۲۳ توزیع فصلی بارندگی در ایستگاه پارودبار (به درصد) ۱۱۹
نمودار ۵-۲۴ بارندگی سالانه ایستگاههای دره سفیدرود ۱۲۱
نمودار ۵-۲۵ رژیم بارندگی ایستگاههای ساحلی دره سفیدرود ۱۲۱
نمودار ۵-۲۶ رژیم بارندگی ایستگاههای کوهستانی دره سفیدرود ۱۲۱
نمودار ۵-۲۷ متوسط تعداد روزهای بارانی در ایستگاه قلعه رودخان ۱۲۴
نمودار ۵-۲۸ متوسط تعداد روزهای بارانی در ایستگاه رشت ۱۲۴
نمودار ۵-۲۹ متوسط تعداد روزهای بارانی در ایستگاه آستانه ۱۲۵
نمودار ۵-۳۰ متوسط تعداد روزهای بارانی در ایستگاه تاریک ۱۲۵
نمودار ۵-۳۱ متوسط تعداد روزهای بارانی در ایستگاه سد سفید رود ۱۲۶
نمودار ۵-۳۲ متوسط تعداد روزهای بارانی در ایستگاه گیلوان ۱۲۶
نمودار ۵-۳۳ متوسط تعداد روزهای بارانی در ایستگاه پارودبار ۱۲۷
نمودار ۵-۳۴ حداکثر بارندگی ۲۴ ساعته در ایستگاه رشت ۱۳۰
نمودار ۵-۳۵ حداکثر بارندگی ۲۴ ساعته در ایستگاه قلعه رودخان ۱۳۰
نمودار ۵-۳۶ حداکثر بارندگی ۲۴ ساعته در ایستگاه آستانه ۱۳۱
نمودار ۵-۳۷ حداکثر بارندگی ۲۴ ساعته در ایستگاه گیلوان ۱۳۱
نمودار ۵-۳۸ حداکثر بارندگی ۲۴ ساعته در ایستگاه گلناران ۱۳۲
نمودار ۵-۳۹ حداکثر بارندگی ۲۴ ساعته در ایستگاه تاریک رود ۱۳۲
نمودار ۵-۴۰ حداکثر بارندگی ۲۴ ساعته در ایستگاه فخرآباد ۱۳۳