سامانه پژوهشی – بررسی تاثیر ویژگی های فردی و سازمانی بر مهارتهای ارتباطی کارکنان با ارباب …

۱- روابط از شکل غیرصمیمی و سطحی به شکل صمیمی و عمقی پیش می روند.
۲- پیشرفت روابط، معمولا منظم و قابل پیش بینی است.
۳- پیشرفت روابط شامل کاهش نفوذ و همچنین زوال و قطع رابطه نیز می شود.
۴- خودافشایی[۱۲۳] در محوریت پیشرفت روابط قرار دارد.
نظریه پردازان نظریه نفوذ اجتماعی اعتقاد دارند که مهارتهای ارتباطی به شیوه ای تدریجی و قابل پیش بینی رشد می یابند. نظریه نفوذ اجتماعی بیان می کند که خودافشایی روش اصلی برای پیشبرد روابط غیرصمیمانه و کم عمق به روابط عمیق و صمیمانه است.
۱۳۳
البته با وجود این که خودافشایی می تواند منجر به روابط صمیمانه تر گردد، ممکن است فرد را آسیب پذیر سازد و چهار مرحله نفوذ اجتماعی عبارتند از:
۱- مرحله آشناسازی[۱۲۴] که شامل آشکار کردن ابعاد کوچکی درباره خودمان است.
۲- مرحله تبادل عاطفی مقدماتی[۱۲۵] که منتج به ظاهر کردن شخصیت ما برای دیگران می شود.
۳- مرحله تبادل عاطفی[۱۲۶] که خودانگیخته بوده و برای طرفین بسیار راحت است.
۴- مرحله تبادل پایدار[۱۲۷] که منتج به خودافشایی و خودانگیختگی کامل برای طرفین می شود. ( سون ویندال و دیگران، ۱۳۷۸ : ۷۹ )
۲-۷۵-۱۰ . نظریه انطباق ارتباطی[۱۲۸]
این نظریه توسط هاوارد گیلز[۱۲۹] مطرح شده و چهار پیش فرض اصلی این نظریه عبارتند از :
۱- مشابهت ها و تفاوت های رفتاری و کلامی در همه مکالمه ها وجود دارد .
۲- شیوه ای که ما با آن کلام و رفتار دیگری را درک می کنیم چگونگی ارزش گذاری ما را نسبت به مکالمه معین می کند .
۳- زبان و رفتار منتقل کننده ی اطلاعات درباره ی وضعیت اجتماعی و تعلقات گروهی هستند .
۴- میزان انطباق بسته به درجه آمادگی و چارچوب های هنجاری فرآیند انطباق تغییر می کند .
این نظریه به انگیزه ها و پیامدهای اساسی و نهفته ای که هنگام تغییر شیوه ی ارتباطی دو گوینده روی می دهد توجه دارد. هنگام ارتباط، مردم در تلاش هستند تا سبک صحبت خود را با دیگران منطبق ساخته یا هماهنگ کنند.چنین چیزی به دو روش عملی می شود: واگرایی و همگرایی. گروه های دارای غرور قومی یا نژادی اغلب از تمایز استفاده می کنند ( واگرایی) تا هویت گروهی خویش را برجسته سازند. همگرایی زمانی روی می دهد که نیاز شدیدی به حمایت اجتماعی، اغلب از جانب افراد فاقد قدرت، وجود داشته باشد . ( سون ویندال و دیگران ،۱۳۷۸ : ۲۳۰ )
۱۳۴
۲-۷۶ . جمع بندی
دانشمندان و نظریه پردازان ارتباطات از دیدگاههای مختلفی به مفاهیم ارتباطات و مهارتهای ارتباطی پرداخته اند و برای آن تعاریف متعددی ارائه کرده اند .
مهارت در ایجاد رابطه مناسب با دیگران بر توانایی ها و اعتماد به نفس ما می افزاید، استعداد و دست آوردهایمان را نمایان می کند و احترام و قدردانی دیگران را جلب می نماید .
لذا در این پژوهش برطبق نظریه نزدیکی می توان بیان کرد افراد به عنوان دریافت کننده پیام، از میان پیامهای متعددی که به آنها می رسد بر آن می شوند که مطلوب ترین آنها را انتخاب کرده و وارد فراگرد ادراکی خویش کنند و آنهایی را که نامطلوب و ناخوشایند تشخیص می دهند تصفیه کرده و از فراگرد ادراکی خود دور کنند .
در نظریه تعادل بیان می شود که ما انسانها می کوشیم تا با دیگران از نظر رفتاری در وضعیت تعادل قرار گیریم و آنچه که در مهارتهای ارتباطی باید مورد توجه قرار گیرید بازخوردی است که گوینده پیام از مخاطب خود دریافت می کند، این بازخورد می تواند به لحاظ کلامی، غیرکلامی باشد و گوینده پیام را بر آن می دارد تا به ارزیابی کلام خود از طرف گیرنده پیام بپردازد .
در نظریه تشابه بیان می شود که، شرط ایده آل و یا آرمانی آن است که افراد درگیر در یک فراگرد بالقوه ارتباطی دارای تشابهات فراوانی بوده و در عین حال اگر به اندازه کافی در برخی از موارد و نگرشها با یکدیگر اختلاف نظر داشته باشند، می توانند درباره آنها با یکدیگر به بحث و گفتگو بپردازند تا از این طریق بتوانند بر نگرش های یکدیگر تأثیر و تأثر بگذارند و در نگرش های یکدیگر نفوذ کنند.
۵۱
بنابراین نظریات می توان نتیجه گرفت که افراد درگیر در یک فراگرد ارتباطی ( ارتباط کلامی و غیرکلامی) براساس تیپ های مختلف شخصیتی برای آنکه بتوانند ارتباط سالمی با دیگران داشته باشند به مهارت های ارتباطی نیاز دارند و آموزش مهارت ارتباطی در جامعه موجب رشد و توسعه ظرفیتهای انسانی خواهد شد.
۲-۷۷ . مدل نظری تحقیق
۱۳۵
۱۳۶

مفاهیم
ویژگی های کارکنان مهارتهای ارتباطی
ابعاد
شخصیتی فردی سازمانی
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.