پژوهش – بررسی تاثیر شیوه های حاکمیت شرکتی برمدیریت سرمایه درگردش شرکتهای پذیرفته شده دربورس …

تشخیص نوع داده های ترکیبی

F مقید

تعیین نوع روش برآورد

هاسمن

آزمون هم خطی

پیرسون

معنادار بودن مدل رگرسیون

F

آزمون معنادار بودن ضرایب

آماره T

عدم خودهمبستگی جملات خطا

دوربین واتسون

آزمون همسانی واریانس خطا

بارتلت

۴-۳ تجزیه و تحلیل مدل های نهایی و آزمون فرضیه های پژوهش
۴-۳-۱ آمار توصیفی مدل های نهایی
جدول(۴-۲) آمار توصیفی مربوط به متغیرهای[۵۴] این مدل را نشان می دهد که بیانگر پارامترهای توصیفی برای هر متغیر به صورت مجزا می باشد. این پارامترها عمدتاً شامل اطلاعات مربوط به شاخص های مرکزی، نظیر بیشینه، کمینه، میانگین و میانه و همچنین اطلاعات مربوط به شاخص های پراکندگی نظیر واریانس، چولگی و کشیدگی است. در این جدول تعداد مشاهدات برای هر متغیر برابر۶۸۵ مشاهده است.
مهمترین شاخص مرکزی میانگین است که نشان دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص مناسبی برای نشان دادن مرکزیت داده هاست. برای مثال میانگین متغیر سیاست سرمایه گذاری جسورانه (AIP) برابر با ۶۵/۰می باشد، که نشان می دهد بیشتر داده های مربوط به این متغیر حول این نقطه تمرکز یافته اند.
میانه یکی از شاخص های مرکزی است که وضعیت جامعه را نشان می دهد. همانگونه که در جدول (۴-۲) مشاهده می شود میانه متغیر سیاست تأمین مالی جسورانه ((AFP برابر با۵۴/۰ می باشد که نشان می دهد نیمی از داده ها کمتر از این مقدار و نیمی دیگر بیشتر از این مقدار هستند.
پارامترهای پراکندگی، به طور کلی معیاری برای تعیین میزان پراکندگی داده ها از یکدیگر یا میزان پراکندگی آنها نسبت به میانگین است. از جمله مهمترین پارامترهای پراکندگی انحراف معیار است. مقدار این پارامتر برای متغیر چرخه تبدیل وجه نقد (CCC) برابر۸/۶۸۴ و برای متغیر سیاست سرمایه گذاری جسورانه ((AIP برابر۱۷/۰ است که نشان می دهد در بین متغیرهای پژوهش، چرخه تبدیل وجه نقد (CCC) و سیاست سرمایه گذاری جسورانه ((AIP به ترتیب دارای بیشترین و کمترین میزان پراکندگی می باشند.
میزان عدم تقارن منحنی فراوانی را چولگی می نامند. اگر ضریب چولگی صفر باشد، جامعه کاملاً متقارن است و چنانچه ضریب مثبت باشد، چولگی به راست و اگر منفی باشد، چولگی به چپ وجود خواهد داشت. به عنوان مثال ضریب چولگی متغیر استقلال هیئت مدیره (BIND) برابر با ۵۱/۰- می باشد، یعنی این متغیر چولگی به چپ دارد و به این اندازه از مرکز تقارن انحراف دارد. متغیر چرخه تبدیل وجه نقد (CCC) بیشترین و متغیر سیاست تأمین مالی جسورانه ((AFP کمترین عدم تقارن را نسبت به توزیع نرمال دارد.
میزان کشیدگی منحنی فراونی نسبت به منحنی نرمال استاندارد را برجستگی یا کشیدگی می نامند. اگر کشیدگی حدود صفر باشد، منحنی فراوانی از لحاظ کشیدگی وضعیت متعادل و نرمال خواهد داشت، اگر این مقدار مثبت باشد منحنی برجسته و اگر منفی باشد منحنی پهن می باشد. کشیدگی تمامی متغیر های این مدل مثبت است. متغیر چرخه تبدیل وجه نقد (CCC) بیشترین برجستگی و متغیر سیاست تأمین مالی جسورانه ((AFP کمترین برجستگی را نسبت به منحنی نرمال دارد.
مقدار بیشینه و کمینه متغیرهای جدول (۴-۲) به همراه نام شرکت و سال مورد نظر در پیوست شماره ۲ در انتهای پایان نامه نشان داده شده است.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است