منابع مقالات علمی : بررسی تاثیر شیوه های حاکمیت شرکتی برمدیریت سرمایه درگردش شرکتهای پذیرفته شده دربورس …

شاخص های مرکزی و پراکندگی برای متغیرهای تحقیق به منظور تحلیل توصیفی متغیرها قبل از آزمون فرضیات تعیین می شوند. میانگین به عنوان مهم ترین شاخص مرکزی به همراه انحراف معیار به عنوان مهمترین شاخص های پراکندگی محاسبه خواهد شد، انحراف معیار نیز پراکندگی داده ها را نشان می دهد. این اقدام به منظور ارائه دیدگاهی کلی نسبت به جامعه آماری و شناخت بیشتر آن صورت می گیرد.
۳-۱۰-۲ مدل های مورد استفاده جهت آزمون فرضیه ها
با توجه مباحث مطرح شده در بخش قبل، مدل هایی که به منظور آزمون فرضیه ها مورد استفاده قرار می گیرند شامل ۳ مدل نهایی می باشند؛ لذا ابتدا متغیرهای مورد نیاز برای آزمون فرضیه ها برآورد می شوند، در انتها پس از محاسبه ی کلیه ی متغیرهای لازم، جهت بررسی فرضیه ها، مدل های نهایی برآورد می شوند.
در پژوهش حاضر، مدل های مذکور با استفاده از روش رگرسیون خطی و مدل داده های ترکیبی برآورد می شود.
مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه اصلی اول
فرضیه ی اصلی اول این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان کرد:
H0: β۱۰(بین روش های حاکمیت شرکتی و چرخه تبدیل وجه نقد ارتباط معنی داری وجود ندارد)
H1: β۱۰(بین روش های حاکمیت شرکتی و چرخه تبدیل وجه نقد ارتباط معنی داری وجود دارد)
مدل اصلی جهت آزمون فرضیه اصلی اول پژوهش به شرح رابطه (۳-۱)می باشد:
رابطه۳-۱).
CCCit = β۰ + β۱ BINDit + β۲ DUALit + β۳ BMit + β۴ BSit + β۵ Sizeit + β۶ LEVit + εit
مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه اصلی دوم
فرضیه ی اصلی دوم این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان کرد:
H0: β۱۰(بین روش های حاکمیت شرکتی و سیاست سرمایه گذاری جسورانه ارتباط معنی داری وجود ندارد)
H1: β۱۰(بین روش های حاکمیت شرکتی و سیاست سرمایه گذاری جسورانه ارتباط معنی داری وجود دارد)
مدل اصلی جهت آزمون فرضیه دوم پژوهش به شرح رابطه (۳-۲)می باشد:
رابطه۳-۲).
AIPit = β۰ + β۱ BINDit + β۲ DUALit + β۳ BMit + β۴ BSit + β۵ Sizeit + β۶ LEVit + εit
مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه اصلی سوم
فرضیه ی اصلی سوم این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان کرد:
H0: β۱۰(بین روش های حاکمیت شرکتی و سیاست تأمین مالی جسورانه ارتباط معنی داری وجود ندارد)
H1: β۱۰(بین روش های حاکمیت شرکتی و سیاست تأمین مالی جسورانه ارتباط معنی داری وجود دارد)
مدل اصلی جهت آزمون فرضیه اصلی سوم پژوهش به شرح رابطه (۳-۳)می باشد:
رابطه۳-۳).
AFPit = β۰ + β۱ BINDit + β۲ DUALit + β۳ BMit + β۴ BSit + β۵ Sizeit + β۶ LEVit + εit
که در روابط فوق:
CCC= چرخه تبدیل وجه نقد
AIP= سیاست سرمایه گذاری جسورانه
AFP= سیاست تأمین مالی جسورانه
BIND= استقلال هیئت مدیره
DUAl= دوگانگی وظیفه مدیرعامل
BM= جلسات هیئت مدیره
BS= اندازه هیئت مدیره
β۰= عرض از مبدأ
βi = پارامترهای مدل
SIZE= لگارتیم فروش خالص
LEV= نسبت کل بدهی به حقوق صاحبان سهام
εit= باقیمانده یا پسماند مدل(جزء خطا)

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است