بررسی تاثیر شیوه های حاکمیت شرکتی برمدیریت سرمایه درگردش شرکتهای پذیرفته شده …

اهرم مالی

تقسیم کل بدهی به حقوق صاحبان سهام

LEV

۳-۹-۱ متغیر مستقل
در این تحقیق، شاخص های حاکمیت شرکتی به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته می شوند که به تفکیک عبارتند از:
استقلال هیئت مدیره
از نسبت مدیران غیرموظف هیئت مدیره به کل اعضاء برای سنجش میزان استقلال اعضای هیئت مدیره استفاده شده است. عضو غیرموظف هیئت مدیره، عضوی است که فاقد مسئولیت اجرایی در شرکت می باشد.(به تفصیل درفصل اول صفحات ۱۰ و ۱۱ تبیین گردید.)
دوگانگی وظیفه مدیرعامل
اگر مدیرعامل، رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره باشد به این وضعیت “دوگانگی وظیفه مدیرعامل” گفته می‌شود. در این تحقیق، در صورتی‌که در شرکتی مدیرعامل، رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره باشد از متغیر موهومی یک در غیر اینصورت از متغیر موهومی صفر استفاده خواهد شد. .(به تفصیل درفصل اول صفحات ۱۰ و ۱۱ تبیین گردید.)
جلسات هیئت مدیره
در این تحقیق، جلسات هیئت مدیره از تعداد جلسات برگزار شده از سوی هیئت مدیره در هر یک از سال ها محاسبه می شود. .(به تفصیل درفصل اول صفحات ۱۰ و ۱۱ تبیین گردید.)
اندازه هیئت مدیره
در این تحقیق، برای بدست آوردن اندازه هیئت مدیره از تعداد اعضای هیئت مدیره در هر یک از سال ها، از طریق یادداشتهای همراه صورتهای مالی استفاده شده است. .(به تفصیل درفصل اول صفحات ۱۰ و ۱۱ تبیین گردید.)
۳-۹-۲ متغیرهای وابسته
در این تحقیق، شاخص های مدیریت سرمایه در گردش به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده اند که به تفکیک عبارتند از:
چرخه تبدیل وجه نقد
از کم کردن دوره پرداخت بدهی از مجموع دوره وصول مطالبات و دوره گردش موجودی کالا بدست می آید {(دوره وصول مطالبات+دوره گردش موجودی کالا)-دوره پرداخت بدهی}.
سیاست سرمایه گذاری جسورانه
نسبت کل دارایی جاری بر کل دارایی ها، هر چه این نسبت پایین تر باشد به معنای سیاست نسبتاً تهاجمی خواهد بود.
سیاست تأمین مالی جسورانه
نسبت کل بدهی جاری بر کل دارایی ها، هر چه این نسبت بالاتر تر باشد به معنای سیاست نسبتاً تهاجمی خواهد بود.
۳-۹-۳ متغیرهای کنترلی
در این تحقیق از دو متغیر اندازه شرکت و اهرم مالی، به عنوان متغیر های کنترلی استفاده شده است.
اندازه شرکت
در این تحقیق، اندازه شرکت از طریق لگاریتم طبیعی فروش خالص برآورد می شود.
اهرم مالی
در این تحقیق اهرم مالی از نسبت کل بدهی به حقوق صاحبان سهام برآورد می شود.
۳-۱۰ روش تجزیه و تحلیل داده ها
پس از جمع آوری داده ها محقق باید آنها را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید، آنگاه به آزمون
فرضیه هایی بپردازد که تا این مرحله پژوهش او را یاری کرده اند، تا پاسخی برای پرسش های پژوهش بیابد. تجزیه و تحلیل داده ها فرآیندی چندمرحله ای است که طی آن داده های گردآوری شده به طرق مختلف خلاصه، دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط بین داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید. در این فرآیند، داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش می شوند و روش های گوناگون آماری نقش بسزایی در استنتاج آنها به عهده دارند.
به طور عمده دو دسته پردازش اصلی در تحقیقات مختلف بر روی داده ها انجام می شود؛ که برای اینکار از آمار  توصیفی و آمار استنباطی استفاده می گردد.
در” آمار توصیفی” که معمولا به توصیف داده ها می پردازد از شاخص های تمایل مرکزی و شاخص های پراکندگی برای بیان داده های جمع آوری شده استفاده می شودو برای نمایش و نشان دادن نتایج کار معمولا از جداول توزیع فراوانی( بر اساس تعداد موارد مطلق و نسبی ، درصد)و نیز نمودار های مختلف هیستوگرام ، ستونی یا دایره ای استفاده می شود. همچنین در این زمینه استفاده از شاخص های پراکندگی مانند واریانس، انحراف معیار ، انحراف استاندارد و… نیز قابل ذکر است.
در “آمار استنباطی” به آزمون فرضیه های مورد بررسی در تحقیق پرداخته می شود. آزمون ها ی مختلفی همچون کای اسکوئر، رگرسیون، آنالیز واریانس و… در این زمینه مورد استفاده قرار می گیرند.
۳-۱۰-۱ تحلیل توصیفی داده ها

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است