دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی تاثیر شیوه های حاکمیت شرکتی برمدیریت سرمایه درگردش شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران.- …

تعداد شرکت هایی که حقوق صاحبان سهام آن ها منفی بود.

۱۳

تعداد نمونه محاسبه شده در هر سال

۷۲

در نتیجه تعداد اعضای نمونه شامل۷۲ شرکت است؛ که اسامی این شرکتها در پیوست شماره ۱ منعکس شده است.
۳-۷ روش جمع آوری اطلاعات و داده ها
جمع آوری اطلاعات فرآیندی برای دستیابی به شواهدی از واقعیت برای پاسخ های صحیح است. زیرا فرضیه پاسخ دیگران به مصادیقی غیر از مصادیق مورد مطالعه می باشد.ما مصداق خود را مورد مطالعه قرار می دهیم تا شواهدی از این مصداق جمع آوری کنیم.
با توجه به ماهیت این پژوهش از دو روش میدانی و کتابخانه ای برای جمع آوری اطلاعات استفاده می شود.
روش کتابخانه ایاستفاده از منابع کتابخانه ای که شامل کتاب ،مجلات،پایان نامه ها،مقالات و اینترنت می باشد. این روش برای انجام مطالعات مقدماتی،تدوین فصل ادبیات پژوهش و چارچوب نظری پژوهش به کار می رود.
روش میدانیبرای جمع آوری داده های مربوط به فرضیات پژوهش، به گروه شرکتهای پذیرفته شده در بورس مراجعه خواهیم نمود و پس از استخراج اطلاعات مورد نیاز از طریق نرم افزار ره آورد نوین و بانکهای اطلاعاتی سازمان بورس و سایت کدال و تجمیع داده ها در ستون های Excel به آزمون و تحلیل و تفسیر نتایج جهت تصمیم گیری در خصوص فرضیات پژوهش می پردازیم.
ابتدا اطلاعات گردآوری شده در صفحات کاری ایجاد شده در محیط نرم افزار Excel وارد گردیده و سپس محاسبه های لازم برای دستیابی به متغیرهای این پژوهش انجام می شود. بعد از محاسبه ی کلیه متغیرهای لازم جهت استفاده در مدل های این پژوهش، این متغیرها در صفحات کاری واحدی ترکیب شده تا به طور الکترونیکی به نرم افزار مورد استفاده در تجزیه و تحلیل نهایی منتقل شوند. که در این پژوهش جهت انجام تحلیل های نهایی، از نرم افزارهای Eviews7 استفاده می شود.
۳-۸ دوره زمانی پژوهش
محدوده زمانی پژوهش شامل ۵ سال متوالی از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ می باشد؛ که بررسی فرضیه های پژوهش با استفاده از داده های واقعی این سالها انجام می پذیرد. بر اساس هدف پژوهش اطلاعات مربوط به دوره فوق بررسی و شرکت های نمونه آماری در تجزیه و تحلیل ها وارد شده اند.
۳-۹ متغیرهای پژوهش
مهمترین و مفیدترین راه برای طبقه بندی متغیرها، تقسیم بندی آنها به متغیر مستقل،وابسته و کنترلی است. متغیر وابسته، متغیری است که هدف محقق تشریح یا پیش بینی تغییرپذیری آن است. متغیر مستقل، یک ویژگی و خصوصیت است که اثر آن بر متغیر وابسته توسط محقق مورد بررسی قرار می گیرد. متغیر کنترلی نیز متغیری است که به منظور تفکیک اثر متغیر مستقل بر متغیر وابسته از اثر سایر متغیرها، مورد بررسی قرار می گیرد(خاکی، ۱۳۸۷). این نوع طبقه بندی به دلیل کاربرد کلی، سادگی و اهمیت ویژه ای که در مفهومی کردن و طرح ریزی پژوهش و همچنین تهیه گزارش نتایج آن دارد بسیار مفید و ارزنده است. بر این اساس متغیرهایی که به منظور تبیین رابطه بین روش های حاکمیت شرکتی و مدیریت سرمایه در گردش مورد استفاده قرار گرفته اند، به شرح جدول(۳-۲) می باشند.

جدول (۳-۲): لیست متغیرهای مورد بررسی
نوع متغیر نام متغیر معیار اندازه گیری علامت اختصاری
وابسته چرخه تبدیل وجه نقد مدت زمان پرداخت حسابهای پرداختنی- (روزهای نگهداری موجودی+مدت زمان وصول مطالبات) CCC
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir