تحقیق دانشگاهی – بررسی تاثیر شیوه های حاکمیت شرکتی برمدیریت سرمایه درگردش شرکتهای پذیرفته شده …

حسن‌پور (۱۳۸۸) به بررسی تأثیر استراتژی‌های سرمایه در گردش بر بازده سهام طی دوره زمانی ۱۳۸۴-۱۳۸۰با استفاده از روش غربالگری ۶۲ شرکت از ۹ صنعت در بیست دوره فصلی می‌پردازد. نتایج آزمون آن‌ها نشان می‌دهد میانگین بازده در استراتژی‌های مختلف با یکدیگر تفاوت معنی دار دارد. و استراتژی جسورانه بیشترین بازده را در بین سایر استراتژی‌ها در کل صنایع دارد [حسن‌پور، ۱۳۸۸] .
محمدی (۱۳۸۸) به بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت‌ها در جامعه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارطی دوره زمانی ۱۳۷۵تا ۱۳۸۴ پرداخته نتایج یافته‌ها نشان می‌دهد بین سودآوری شرکت‌ها با دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی کالا، دوره واریز بستانکاران و چرخه تبدیل وجه نقد رابطه معکوس معناداری وجود دارد همچنین نتایج این پژوهش در رابطه با دوره واریز بستانکاران می‌تواند بیانگر این امر باشد که شرکت‌هایی که سودآور می‌باشند دوره واریز بستانکاران کوتاه تری دارند [محمدی، ۱۳۸۸].
یعقوب‌نژاد و همکاران (۱۳۸۹) به بررسی ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش وسودآوری پرداخته و به این منظور تعداد ۸۶ شرکت طی دوره زمانی ۱۳۸۱تا ۱۳۸۶استفاده کرده است برای تجزیه و تحلیل از همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که اگر دوره وصول مطالبات، دوره پرداخت بدهی، دوره گردش موجودی کالا و چرخه تبدیل وجه نقد افزایش یابد منجر به کاهش سودآوری در شرکت‌ها خواهد شد [یعقوب‌نژاد وهمکارن، ۱۳۸۹].
رضازاده و حیدریان (۱۳۸۹) به بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت‌های ایرانی پرداخته، از نمونه‌ای از شرکت‌های ایرانی پذیرفته شده در بورس طی سال‌های ۱۳۷۷تا ۱۳۸۶استفاده کرده است. نتایج نشان می‌دهد مدیریت می‌تواند با کاهش میزان موجودی‌ها و تعداد روزه‌های دوره وصول مطالبات برای شرکت ارزش آفرینی کند. علاوه براین کوتاه‌تر ساختن چرخه تبدیل به نقد هم موجب بهبود سودآوری شرکت‌ها می‌شود [رضازاده وحیدریان، ۱۳۸۹].
اسکندری (۱۳۹۱) به بررسی رابطه بین استراتژی‌های مدیریت سرمایه در گردش و ارزش افزوده اقتصادی شرکت‌ها طی بازه زمانی ۱۳۸۵تا ۱۳۹۰با نمونه‌ای بالغ بر ۷۲ شرکت در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. نتایج آزمون آن‌ها نشان داد بین ارزش افزوده اقتصادی و مدیریت دارایی‌های جاری رابطه مثبت و معنی دار و بین ارزش افزوده اقتصادی و مدیریت بدهی‌های جاری رابطه منفی معنی دار وجود دارد [اسکندری،۱۳۹۱].
بهار مقدم و همکاران (۱۳۹۱) به بررسی اثر ویژگی‌های خاص شرکت‌ها بر مدیریت سرمایه در گردش پرداختند. نتایج حاصل از آزمون آن‌ها نشان می‌دهد که بین فرصت رشد و جریان نقد عملیاتی با مدیریت سرمایه در گردش ارتباط منفی معنادار وجود دارد. همچنین بین ساختار سرمایه با مدیریت سرمایه در گردش ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. علاوه براین نشان داد بین سودآوری و دوره چرخه تبدیل وجه نقد ارتباط معناداری وجود ندارد [بهار مقدم وهمکارن، ۱۳۹۱].
رضایی وگرگز (۱۳۹۲) به بررسی اثر تغییرات سرمایه در گردش بر فرصت‌های سرمایه گذاری در یک بازه زمانی هفت ساله (۱۳۹۰-۱۳۸۴) پرداخته نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که بین تغییرات سرمایه در گردش و فرصت‌های سرمایه گذاری آن‌ها رابطه معکوس معنادار وجود دارد [رضایی ،گرگز،۱۳۹۲].
معین الدین و همکاران (۱۳۹۲) به بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر ارزش بازار شرکت‌ها طی دوره زمانی ۱۳۸۳تا ۱۳۹۰با نمونه‌ای بالغ بر ۵۴ شرکت در بورس اوراق بهادار پرداخته است. نتایج یافته‌های آن‌ها نشان می‌دهد. مدیریت می‌تواند با کاهش تعداد روزهای دوره وصول مطالبات برای شرکت ارزش آفرینی کند. علاوه بر این، کوتاه‌تر ساختن چرخه تبدیل وجه نقد هم موجب بهبود ارزش شرکت‌ها می‌شود [معین الدین وهمکاران، ۱۳۹۲].
شاکری و همکاران (۱۳۹۲) به بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر جریان‌های نقدی عملیاتی و دارایی‌های نقدی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس طی دوره زمانی ۱۳۸۴تا ۱۳۹۰در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته و نتایج یافته‌های آن‌ها نشان می‌دهد که مدیریت سرمایه در گردش تأثیری بر دارایی‌های نقد و جریان نقد عملیاتی شرکت‌ها نداشته است [شاکری و همکارن، ۱۳۹۲].
صمدی لرگانی و ایمنی (۱۳۹۲) به بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و میزان نگهداشت وجه نقد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس طی دوره زمانی ۱۳۸۴تا۱۳۹۲ پرداختند. یافته‌های پژوهش آن‌ها نشان داد بین روزهای تبدیل موجودی کالا و روزهای دوره وصول حساب‌های دریافتنی با میزان نگهداشت وجه نقد رابطه معنادار وجود دارد واین رابطه به صورت معنادار خطی (مستقیم وضعیف) وجود دارد [لرگانی ،ایمنی،۱۳۹۲].
زنجیر دار وهمکاران (۱۳۹۲) به بررسی رابطه مدیریت سرمایه در گردش و افشای کامل اطلاعات در بازار سرمایه ایران طی دوره زمانی ۱۳۸۲تا ۱۳۹۰پرداختند. نتایج پژوهش آن‌ها نشان داد بین دوره وصول حساب‌های دریافتنی ودوره چرخه تبدیل وجه نقد رابطه مستقیم، بین دوره موجودی کالا و دوره وصول حساب‌های پرداختنی رابطه معناداری وجود ندارد]زنجیردار وهمکارا،۱۳۹۲].
خدادادی و تاکر(۱۳۹۲)، در پژوهش خود به بررسی تأثیر ویژگی های حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی و ارزش شرکتهای بورسی پرداختند و از روش رگرسیونی داده های ترکیبی برای آزمون فرضیهها استفاده کردند، نتایج تحقیق نشان داد که تمرکزمالکیت و مالکیت دولتی با عملکرد و ارزش شرکتها دارای رابطه مثبت معنی داری هستند. سرمایه گذاران نهادی عمده با ارزش شرکت دارای رابطه منفی معنی داری بوده و با عملکرد شرکتها دارای رابطه معنی داری نیست. همچنین ساختار حاکمیت شرکتی و عملکرد آن دارای رابطه مثبت و معنی داری است(خدادادی، ۱۳۹۲)
جدول۲-۱: خلاصه پژوهش های داخلی

محققین تاریخ موضوع نتایج
پورزمانی
.
۱۳۸۶ حاکمیت شرکتی و پیش بینی ورشکستگی نتیجه معنادار آماری در مورد ارتباط متغیرهای ساختار
مالکیت، ویژگیهای هیأت مدیره و اظهارنظر حسابرس با
احتمال وقوع بحران مالی حاصل نگرید
مشایخی و محمدآبادی ۱۳۸۷ بررسی اثر راهبری شرکتی بر
عملکرد واحدهای تجاری
فعال در اقتصادهای نوظهور
نتایج رابطه مثبتی بین حضور مدیران غیرموظف در هیأت
مدیره و سطح عملکرد واحد تجاری را نشان داد، ولی

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است