بررسی تاثیر ارزش اطلاعاتی نوع سوم معیارهای ریسک نقدینگی بازل- قسمت ۱۶

بانک رفاه کارگران
بانک صادرات ایران
بانک ملت
بانک حکمت ایرانیان
بانک گردشگری
بانک ایران زمین
بانک قوامین
بانک خاورمیانه
بانک قرض‌الحسنه مهر ایران
بانک قرض‌الحسنه رسالت
موسسه اعتباری توسعه

۳-۸- روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات وآزمون فرضیهها

دادهها به عنوان آگاهیهای خام و پردازش نشده، ابتدایی ترین شناخت پژوهشگر پیرامون پاسخ‌های احتمالی هستند که در رابطه با مسأله تحقیق مطرح شده‌اند لذا پژوهشگر پس از دستیابی به این داده‌ها، با توجه به ماهیت آنها و ساختار و قالب فرضیهها، با این سؤال روبرو میشود که از چه طریقی این دادهها را طبقهبندی، پردازش و در نهایت تحلیل کند تا بتواند فرضیهها را که حالت پاسخهای احتمالی و موقتی برای مسأله تحقیق دارا هستند تعیین تکلیف نماید. در این مطالعه به علت نوع داده‏های مورد مطالعه، روش داده‌های ترکیبی استفاده می‏شود. داده‏های ترکیبی، محیط بسیار مناسبی برای گسترش روش های تخمین و نتایج نظری فراهم می سازند و پژوهشگران قادر به استفاده از داده‏های مقطعی[۴۱] و سری زمانی[۴۲] برای بررسی مسایلی می شوندکه امکان مطالعه آنها در محیط‏های فقط مقطعی یا فقط سری زمانی وجود ندارد. روش داده‏های ترکیبی، روشی برای تلفیق داده‏های مقطعی و سری زمانی است (بالتاجی[۴۳]، ۲۰۰۵).
تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها و آزمون فرضیه‌های پژوهش حاضر در سه گام انجام شده است.
گام اول : آزمونهای توصیفی: شامل میانگین، انحراف معیار حداقل ها و حداکثر ها
ب- آزمون اصلی: جهت تجزیه و تحلیل و بررسی رابطهی بین متغیرها از رگرسیون (همبستگی) استفاده میشود. به منظور آزمون فرضیه‌های تحقیق از روش رگرسیون خطی و برای معناداری همبستگی بین متغیرهای تحقیق از آزمون P-Value(sig.)، آزمون همبستگی پیرسون[۴۴] استفاده می‌شود. معادلهی خط رگرسیونی فرضیههای تحقیق حاضر به صورت زیر میباشد. (آمیهود و منلسون، ۱۹۸۰).
در این تحقیق متغیر وابسته درماندگی مالی بانکهای کشور می باشد. برای سنجش و اندازه گیری این معیار از مدل پیش بینی ورشکستگی مالی چاریتو و همکاران (۲۰۰۷) که بر مبنای روش لاجیت است، به شرح زیر استفاده می کنیم:
در اینجا، TL کل بدهی ها، TA، کل دارائی ها، EBIT، سود عملیاتی و CFO جریانهای نقدی عملیاتی می باشد.
: کل دارایی های بانک را نشان می دهد.
: کل سرمایه عادی بانک می باشد.
: کل فوق العاده زیانهای اجاره و تسهیلات بانک می باشد.
: نسبت بازده دارائی ها می باشد.
: نرخ تنزیل بازار را نشان می دهد.
: ارزش دفتری سهام بانک را نشان می دهد.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.