بررسی تاثیر ارزش اطلاعاتی نوع سوم معیارهای ریسک نقدینگی بازل- قسمت ۱۵

بین درماندگی های مالی بانکی و ریسک نقدینگی رابطه معناداری وجود ندارد.
بین درماندگی های مالی بانکی و ریسک نقدینگی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه های فرعی اول:
بین درماندگی های مالی بانکی و نسبت پوششی نقدینگی رابطه معناداری وجود ندارد.
بین درماندگی های مالی بانکی و نسبت پوششی نقدینگی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه های فرعی دوم:
بین درماندگی های مالی بانکی و نسبت خالص وجوه پایدار رابطه معناداری وجود ندارد
بین درماندگی های مالی بانکی و نسبت خالص وجوه پایدار رابطه معناداری وجود دارد

۳-۴-روش پژوهش

از لحاظ هدف تحقیقات به دو نوع کاربردی و بنیادی و از لحاظ ماهیت و روش به تحقیقات تاریخی، توصیفی، همبستگی یا همخوانی، علی یا (پس از وقوع) و تجربی یا آزمایشی تقسیم میشوند.
تحقیق حاضر از جهت هدف از نوع کاربردی است. این نوع تحقیقات از آن جهت که می تواند مورد استفاده سازمان بورس اوراق بهادار، تحلیل‌گران مالی و کارگزاران بورس، مدیران مالی شرکت‌ها، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشگران، قرار گیرد، کاربردی است.
ازجهت روش استنتاج :توصیفی – تحلیلی و ازجهت نوع طرح تحقیق،تحقیق حاضر از نوع تحقیقات پس رویدادی است. در این نوع تحقیقات، هدف بررسی روابط موجود بین متغیرها است و داده‌ها از محیطی که به گونه‌ای طبیعی وجود داشته‌اند و یا از وقایع گذشته که بدون دخالت مستقیم محقق رخ داده است، جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل‌ می‌شود.

۳-۴-۱ قلمرو موضوعی تحقیق

مدیریت و ریسک نقدینگی از یک طرف و مباحث استرسهای مالی و نهایتا ورشکستگی در حوزه صنعت بانکداری از طرف دیگر قلمرو موضوعی این تحقیق را تشکیل می دهند.

۳-۴-۱-۱ قلمرو زمانی تحقیق

قلمرو زمانی بین سالهای ۱۳۸۱-۱۳۹۰ (بمدت ۱۰ سال) می باشد.

۳-۴-۱-۲- قلمرو مکانی تحقیق

صنعت بانکداری ایران

۳-۵- گردآوری داده‌ها

اطلاعات لازم جهت انجام تحقیقات کاربردی به روشهای متفاوتی انجام می گیرد. از آنجا که داده های مورد نیاز به دو بخش تئوریک(داده های لازم برای ادبیات و پیشینه تحقیق)و عملی (که داده های مربوط به متغیرها هستند) تقسیم می شوند، از منابع متفاوتی برای گردآوری آنها استفاده می شود. در تحقیق حاضر جهت گردآوری داده‌های تئوریک از منابع کتابخانه‌ای شامل کتاب‌ها و مقالات معتبر علمی چاپ شده درمجلات داخل و خارج از کشور و نیز مقالات موجود در سایت های علمی معتبر و مختلف استفاده شده است.

۳-۶- جامعه آماری

هر پایاننامه در حوزه علوم اجتماعی در واقع در زمره تحقیقات کاربردی است با توجه به اینکه آگاهی از سازمان و گروه و قشر یا جامعهای که در آن تحقیق صورت میگیرد، میتواند بر درک بهتر فرایند و دستاوردهای تحقیق تاثیر بگذارد. از این رو تعریف و شناخت جامعه آماری ضرورت دارد (خاکی، ۱۳۸۶، ص۱۵۶). نخستین گام برای شناسایی منبع گردآوری دادهها تعریف جامعهای است که باید زیر پوشش تحقیق قرار گیرد، جامعه آماری عبارتست از مجموعهای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند(حجازی و بازرگان، ۱۳۷۹). جامعه آماری به کل افرادی گفته میشود که از جهات خاص مربوط به نقطه نظرهای پژوهشگر دارای صفات مشترک بوده و مشمول نتایج پژوهش موردنظر باشند. پژوهشگر باید قبل از آغاز کار پژوهش، چهارچوب جامعه آماری آن پژوهشگر را مشخص و روشن کند تا هم تکالیف خودش معلوم باشد و هم بتواند آنرا به سادگی به دیگران معرفی نماید. جامعه آماری را جامعه هدف گویند(ذوالریاستین، ۱۳۸۰، ص۴۵). جامعه اماری جامعه آماری کلیه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری فعال ایران می باشد.

۳-۷- نحوهی انتخاب نمونه آماری

نمونه آماری و روش نمونه گیری: نمونه آماری به روش غربالگری بعد از اعمال محدودیت های ذیل و روش انتخاب نمونه با استفاده از جدول مورگان بدست می آید:
بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری با دوره مالی یکسان و منتهی به ۲۹/۱۲ باشند.
قلمرو زمانی بین سالهای ۱۳۸۱-۱۳۹۱ (بمدت ۱۰ سال) می باشد.
اسامی بانک هایی که داده های آنها از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۱ کامل و در دسترس باشد به شرح زیر خواهد بود:
بانک سپه
بانک ملی ایران
شرکت دولتی پست بانک
بانک توسعه صادرات ایران
بانک صنعت و معدن
بانک کشاورزی
بانک مسکن
بانک توسعه تعاون
بانک اقتصاد نوین
بانک پارسیان
بانک سامان
بانک کارآفرین
بانک پاسارگاد
بانک سرمایه
بانک سینا
بانک شهر
بانک دی
بانک انصار
بانک تجارت

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.