منابع مقالات علمی : بررسی تاثیر ارزش اطلاعاتی نوع سوم معیارهای ریسک نقدینگی بازل- قسمت ۱۲

X44/0+X366/0+X207/3+X103/1 = شاخص Z
بر اساس مطالعات انجام شده توسط اسپرینگیت اگر شاخص محاسبه شده کمتر۸۶۲/۰ باشد شرکت در یکی از دو سال آینده ورشکسته خواهد شد.
اسپرینگیت در سال ۱۹۷۹ این مدل را روی ۵۰ شرکت امتحان کرد. که نرخ دقتی حدود ۸۸% برای دو سال قبل از ورشکستگی بدست آمد.
ساندسن در سال ۱۹۸۰ مدل اسپرینگیت را روی ۲۴ شرکت امتحان کرد و نرخ دقت ۳/۸۳ % را بدست آورد.

۲-۳-۵-۲-د- مدل اوهلسون

اوهلسون از نسبت‌های مالی و تجزیه و تحلیل لوجستیک برای برای ایجاد مدل خود استفاده کرد مدل اوهلسون از ۹ متغیر تشکیل شده است. (روپشتی، نیکومرام و دیانی، شاهور، ۱۳۸۵).
۹x 5/0-8x7/1-7x3/0+6x8/1-5x1/0+4x04/1-3x6+2x4/1-1x3/1- =Y
(شاخص سطح – GMP/ دارائی ها) log=1x
دارائی ها / بدهی ها = ۲x
دارائی ها / سرمایه در گردش = ۳x
دارائی جاری / بدهی جاری = ۴x
عدد ۱ اگر بدهیها بیشتر از دارائیها شده و گرنه عدد صفر = ۵x
کل دارائیها / درآمد خالص = ۶x
کل بدهی / وجوه حاصل از فعالیت = ۷x
عدد ۱ اگر درآمد خالص منفی برای دو سال گذشته باشد وگرنه عدد صفر = ۸x
میزان تغییر درآمد خالص = ۹x
مطابق نظر اوهلسون اگر۰ < y شود شرکت‌ها ورشکسته خواهند شد. او این مدل را روی یک نمونه ۱۰۵ شرکت ورشکسته و ۲۰۵ شرکت غیر ورشکسته امتحان کرد که نرخ دقتی حدود ۸۵% برای یک سال قبل از ورشکستگی بدست آمد.

۲-۳-۵-۲-ه- مدل فولمر

فولمر از تجزیه و تحلیل چند متغیره برای ارزیابی کاربرد ۴۰ نسبت مالی برای یک نمونه ۶۰تایی شامل ۳۰ شرکت ورشکسته و ۳۰ شرکت غیر ورشکسته استفاده کرد.
۹x 98/0-8x08/1-7x57/0+6x33/2-52×1/0+ ۴x2/1-3x07/0+2x21/0-1x5/5 =F
کل دارایی / سود تقسیمی = x1
کل دارایی / فروش =x2
دارایی خالص / سود قبل از مالیات = x3
کل بدهی / جریان نقد = x4
کل دارایی / کل بدهی = x5
کل دارایی / بدهی جاری = x6
لگاریتم کل دارائی های محسوس = x7
کل بدهی / سرمایه در گردش = x8
بهره / لگاریتم سود قبل از بهره و مالیات = x9
مطابق این مدل اگر ۰ < F باشد شرکت ورشکسته خواهد شد.
تحقیقات این دانشگاه نشان می دهد که دقت این مدل ۹۸% برای یکسال قبل از ورشکستگی و ۸۱% برای بیش از یک سال قبل از ورشکستگی بوده است(روپشتی و نیکومرام، ۱۳۸۵).

۲-۳-۵-۲-و- مدل زمیجوسکی

زمیجوسکی از نسبت های مالی برای ایجاد مدل خود استفاده کرد که فقط بر اساس دیدگاه نظری انتخاب نشده بودند بلکه آنها بر مبنای مطالعات پیشین زمیجوسکی روی نسبت‌های مالی انتخاب شده بودند.
۳x004/0-2x7/5+1x5/4-3/4- =Z
کل دارایی / سود خالص = X1
کل دارایی / کل بدهی = X2
بدهی جاری / دارایی جاری = X3
مطابق این مدل اگر ۰/۵ > Z باشد، شرکت ورشکسته خواهد شد. او این مدل را روی ۴۰ شرکت ورشکسته ۸۰۰ شرکت غیرورشکسته آزمون کرد که نرخ دقتی حدود ۷۸% برای یکسال قبل از ورشکستگی بدست آورد. در این تحقیق از این مدل برای تعیین وضعیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده می گردد(صفری، ۱۳۷۶).

۲-۳-۵-۲-ز-مدل سی اسکوار

این مدل توسط عده ای از دانشمندان کانادایی ایجاد شد. آنها این مدل را بر اساس تجزیه و تحلیل چند متغیره طراحی کردند. آنها در تحقیق خود از ۳۰ نسبت مالی همراه با یک نمونه ۱۷۳ تایی از کارخانجات تجاری کوبس استفاده کردند.
۷۶/۲-۳x393/0+2x508/4+1x509/4 =CA-Score
کل دارایی / سرمایه صاحبان سهام = x1
کل دارایی / مخارج مالی + درآمد قبل از مالیات =x2

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.