فايل – بررسی تاثیر ارزش اطلاعاتی نوع سوم معیارهای ریسک نقدینگی بازل- قسمت ۷

جامعه متخصصان ورشکستگی (انگلیس)، هزار و هفتصد شرکت را که طی سال ۱۹۹۲ ورشکست شده بودند بررسی کرد و دریافت که مدیریت شرکت بزرگترین دلیل سقوط شرکت‌ها بوده است. بعد از آن به ترتیب بازار، فقدان سرمایه گذاری اضافی لازم و تامین مالی بلند مدت عوامل ورشکستگی شناخته شدند.
نیوتن (۱۹۹۸) عنوان کرد که مدیریت ناکارا نمی تواند از عواملی چون فروش های ناکافی (که منجربه ناکافی بودن باقی ماندن شرکت درعرصه تجارت می گردد)،قیمت گذاری نامناسب (که موجب پذیرش زیان روی یک قلم یا سود بسیار اندک میشود)، استفاده نادرست ازدریافتنی ها و پرداختنی ها (عدم موفقیت در گرفتن تخفیفات عمده و عدم پرداخت بدهکارانی که دارای وضع وخیم هستند)، هزینه‌های سربار و عملیاتی بیش از اندازه و مخارج بهره بدهی های درازمدت بیش از اندازه (که همه هزینه‌های ثابت هستند که در مقابل درآمد قرار دارند و باعث بالا رفتن نقطه سر به سر می شوند، سرمایه گذاریهای بیش از اندازه در دارائی های ثابت و موجودیها (که باعث محدودیت وجوه و در دسترس نبودن آن برای ایفای سایر تعهدات می گردد)، سرمایه در گردش ناکافی و نقدینگی ضعیف (به خاطر بدهی جاری بیش از حد در نتیجه تحصیل دارائی های ثابت با استفاده از اعتبار کوتاه مدت)، ساختار سرمایه غیر موزون (نسبت نامطلوب بدهی به سرمایه)، پوشش بیمه ای نامناسب (در مقابل زیانهای ناشی از آتش سوزی،‌سرقت و…)، روش های ثبت نامناسب حسابداری (که باعث دسترسی نداشتن مدیریت به اطلاعات مورد نیاز برای شناسایی مشکل و پیش گیری از آن می گردد.) رشد بیش از اندازه (رشد سریع باعث نیاز به وجه نقد بالا می گردد. که ممکن است شرکت در کوتاه مدت قادر به ایفای آن نباشد و برای دستیابی به آن متحمل هزینه بهره گردد.) و محدودیت ریسک (شرکت‌هایی که مصرف کنندگان متنوعی ندارند در صورت سوخت شدن یک فروش نسیه یا ورشکستگی یک مصرف کننده به سرعت ورشکست می شوند) جلوگیری کند و هر یک از آنها ممکن است منجر به سقوط شرکت گردد.
۳- سرمایه ناکافی
در صورتی که سرمایه کافی نباشد، شرکت ممکن است قادر به پرداخت هزینه‌های عملیاتی و تعهدات اعتباری در سر رسید نگردد. با این حال دلیل اصلی مشکل، معمولاً سرمایه ناکافی نیست و ناتوانی در مدیریت اثر بخش سرمایه، مسئله اصلی است.
۴ – خیانت و تقلب
تعداد اندکی از ورشکستگیها با برنامه ریزی، ساختگی و بر اثر تقلب می باشد.

۲-۳-۴-۲- دلایل ورشکستگی از دیدگاه جونا آیابئی

جونا آیابئی نیز شاخص های نشان دهنده ورشکستگی (وضع وخیم مالی)شرکت را بصورت زیر تقسیم کرده است :
۱- کاهش سود نقدی
اگر در طی زمان سود نقدی شرکت رو به کاهش مستمر باشد این امر را می توان نشانهای برای ورشکستگی تلقی کرد.
۲- بستن کارخانه ها یا شعبه های شرکت
۳- زیان‌ها
زیانهای عملیاتی منجر به ناتوانی از پرداخت سودهای نقدی یا افزایش سرمایه گذاری می شود که این نیز شرکت را بسوی ورشکستگی سوق میدهد.
۴- زیاد بودن فصول کم کاری و توقف عملیات
۵- استعفای مدیران ارشد
مدیران ارشد یک سازمان در جایگاهی هستند که می توانند عملکرد بعدی سازمان را ببینند. بنابراین آنها می توانند زودتر استعفا دهند و به شرکت‌هایی که پتانسیل بهتری برای مقاومت در برابر ناملایمات اقتصادی دارند ملحق بشوند، این استعفا می تواند یک نشانه عملکرد ضعیف باشد. (آیابئی، ۲۰۰۰).
۶- افت قیمت سهام
قیمت های سهام نشان دهنده ارزشی هستند که بازارها برای شرکت قائل است. بی ثباتی و کاهش قیمت سهام ممکن است منجر به ترک شرکت از سوی سهامداران با فروش سهام گرددو اعتبار دهندگان نیز عملکرد شرکت را با قیمت سهام آن ارزیابی می کنند.

۲-۳-۵- مراحل و روش های پیش بینی ورشکستگی و انواع مدلهای ورشکستگی

۲-۳-۵-۱- مراحل ورشکستگی

نیوتن (۱۹۹۸) مراحل نامطلوب شدن وضع مالی شرکت را به دوره های زیر تقسیم می گردد :
۱- دوره نهفتگی
وضعیت تجاری به طور ناگهانی و غیر منتظره منجر به ورشکستگی نمی شود. در مرحله نهفتگی ممکن است یک یا چند وضعیت نا مطلوب به طور پنهانی برای واحد تجاری وجود داشته باشد بدون اینکه فوراً قابل شناسایی باشد، مثلاً تغییر در تقاضای تولید، استمرار افزایش در هزینه‌های سربار، منسوخ شدن روش های تولید و… از این عوامل هستند. اغلب در دوره نهفتگی است که زیان اقتصادی رخ می دهد.بازده دارائی ها سقوط می کند. بهترین وضع برای شرکت این است که مشکل در همین مرحله کشف شود. مسئله دوم اینکه راه حلهای آسانتری که در این مرحله موثر است در مراحل بعد پاسخگو نخواهد بود و نکته سوم اینکه، اعتماد عمومی دستخوش تزلزل نخواهد شد اگر مشکل در همین مرحله کشف و رفع گردد. برطرف ساختن مشکل در مراحل بعدی باعث کاهش اعتماد عمومی به شرکت می شود و در نتیجه دسترسی به وجوه دشوارتر می گردد. و شاید شرکت ناچار به رد پروژه های سودآور شود.
۲- دوره کسری وجه نقد
وقتی شروع می شود که برای اولین بار یک واحد تجاری برای ایفای تعهدات جاری یا نیاز فوری، دسترسی به وجوه نقد نداشته باشد گرچه چند برابر نیازش ممکن است دارائی های فیزیکی داشته باشد و سابقه سود آوری کافی نیز داشته باشد. مسئله اینجاست که داراییها به قدر کافی قابل نقد شدن نیستند و سرمایه حبس شده است.
۳- دوره کمبود قدرت پرداخت دیون مالی یا تجاری
در دوره نبود قدرت پرداخت دیون مالی یا تجاری، شرکت هنوز قادر به تحصیل وجه کافی از کانالهای مصرف هست. مدیریت ابزارهای مناسب دارد ; مثلاً استفاده از افراد حرفه ای مالی یا تجاری، کمیته اعتبار دهنده و تجدید ساختار در تکنیک های تامین مالی از طریق این روشها هنوز هم می توان مشکل را در این مرحله شناسایی و برطرف کرد.(نیوتن، ۱۹۸۸).
۴- دوره نبود قدرت پرداخت دیون کامل
در دوره نبود پرداخت دیون کامل است که دیگر شرکت رو به نابودی رفته است. کل بدهیها از ارزش دارائی های شرکت فزونی دارد و شرکت دیگر نمی تواند از ورشکستگی کامل خود اجتناب کند.

شکل شماره ۲-۱- مراحل ورشکستگی

۲-۳-۵-۲- روش های پیش بینی ورشکستگی

در پیش بینی ورشکستگی از دو روش استفاده می کنند (ریموندپی، ۱۹۸۶،ص ۱۲).
۱- استفاده از شاخص های کلیدی
۲- استفاده ازتحلیل بنیادی.
فرق این دو روش در این است که شاخص های کلیدی، ورشکستگی قریب الوقوع را نشان می دهد، در صورتی که تحلیل بنیادی، احتمال ورشکستگی را بین دو تا پنج سال آینده پیش بینی می کند. ولی باید گفت که درجه دقت تحلیل بنیادی کمتر از شاخص های کلیدی است. با وجود این، عده زیادی فواید آن را بیش از شاخص کلیدی می دانند زیرا اوضاع و احوال را برای مدتی طولانی تر منعکس می سازد. بعضی از شاخصهای کلیدی که در پیش بینی ورشکستگی مورد استفاده قرار می گیرند، به شرح ذیل است(صفری، ۱۳۷۶)
فزونی کل بدهی بر کل دارایی
بیشتر بودن بدهی جاری از دارایی جاری
تجدید مکرر سفته های موعد رسیده و تسهیلات کوتاه مدت بانکی
صدور چک های وعده دار و تجدید آنها در سررسید
نکول بدهیها و قصور در واریز آنها
کمتر بودن وصولیهای نقدی از مبالغ لازم برای پرداخت تعهدات در بودجه نقدی.
در تحلیل بنیادی روشها به دو گروه تقسیم می شوند :
۱-روش تجزیه و تحلیل ریسک بازار
۲روش تجزیه و تحلیل نسبت ها
۱-روش تجزیه و تحلیل ریسک بازار : اهمیت روش مزبور در این است که احتمال ورشکستگی شرکت از طریق تغییراتی که در ریسک بازار رخ می دهد، افشا گردد.
۲-روش تجزیه و تحلیل نسبت‌ها : معمولاً یک نسبت نشان دهنده رابطه نسبی بین دو متغیر است. نسبت مالی ارتباط منطقی و ریاضی (بصورت کسر) بین اقلام موجود در صورت های مالی را نشان می دهد.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.