سامانه پژوهشی – بررسی تأثیر تأمین مالی به هنگام برعملکرد اجرائی طرح های بزرگ برق آبی کشور …

ب- ترکیب سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این طرح:
جدول شماره ۱۰-۴ : جدول مقایسه ای نسبت وجوه دریافتی به پیشرفت فیزیکی(ابزارمالی)
 

۳-۲-۴) طرح سد و نیروگاه سیمره :

الف- – نحوه تأمین مالی طرح
جدول شماره ۱۱-۴ : نحوه تأمین منابع مالی طرح نیروگاه سیمره وپیشرفت فیزیکی طرح- سال‌های ۱۳۷۶الی۱۳۹۱
 
ب- ترکیب سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این طرح:
جدول شماره ۱۲-۴ : جدول مقایسه ای نسبت وجوه دریافتی به پیشرفت فیزیکی(ابزارمالی)
 

۴-۲-۴) طرح سد و نیروگاه رودبار لرستان :

الف- – نحوه تأمین مالی طرح
جدول شماره ۱۳-۴ : نحوه تأمین منابع مالی طرح نیروگاه رودبارلرستان وپیشرفت فیزیکی طرح – سال‌های ۱۳۷۶الی۱۳۹۱
 
ب- ترکیب سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این طرح:
جدول شماره ۱۴-۴ : جدول مقایسه ای نسبت وجوه دریافتی به پیشرفت فیزیکی(ابزارمالی)
 

طرح سد و نیروگاه داریان:

الف- – نحوه تأمین مالی طرح:
جدول شماره ۱۵-۴ : نحوه تأمین منابع مالی طرح نیروگاه داریان وپیشرفت فیزیکی طرح – سال‌های ۱۳۷۶الی۱۳۹۱
 
ب- ترکیب سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این طرح:
جدول شماره ۱۶-۴ : جدول مقایسه ای نسبت وجوه دریافتی به پیشرفت فیزیکی(ابزارمالی)
 
تجزیه و تحلیل داده‌ها :
برای بررسی فرضیه ‌اول تحقیق به اطلاعات موجود در جداول زیر رجوع می‌کنیم :
دراین تحقیق هدف تعیین میزان همبستگی تغییرات متغیّرمستقل(درصد اعتبارات جذب شده طرح‌ها)ومتغیّر وابسته(پیشرفت فیزیکی طرح‌ها) است برای این منظور ما از مقیاس ضریب همبستگی برای تعیین نوع رابطه(مستقیم یا معکوس) دو متغیّر استفاده کرد.
همبستگی بین دومتغیّرتصادفی XوYبه صورت زیر تعریف می‌شود:
که درآنE عملگر امید ریاضی،Corr به معنای کوواریانس، R نماد معمول برای همبستگی، δ نماد انحراف معیار است.
این ضریب مقادیری بین۱تا۱- را اختیار می‌کند ودر صورت عدم وجود رابطه بین دومتغیّر برابرصفر خواهد بود.
اگرR مقادیر بین ۰و۱ رااختیار کند (R<1>0)XوY هردو درحال افزایش با آهنگ تغییری نا برابر هستند واین بیانگر همبستگی مستقیم وناقص بین متغیّرها است و اگرR دقیقاٌ برابر ۱ باشد(R=1)XوY هردو درحال افزایش با آهنگ یکسان هستند و رابطه دو متغیّر کاملاً خطی است. [۸۱]
 
باتوجه به اینکه مقادیرR محاسبه شده(جدول)مقادیری کاملاً مثبت ونزدیک به ۱ می‌باشد نتیجه می‌گیریم که رابطه همبستگی مثبت و مستقیمی‌بین دو متغیّر درصد اعتبارات ودرصد پیشرف فیزیکی وجود دارد یعنی با افزایش درصد اعتبارات متناسباً درصد پیشرفت فیزیکی هر طرح افزایش پیدا کرده است اما نکته حائز اهمّیت در اینجا این است که این ضرایب در نمونه‌های انتخابی اکثراً مقادیری نزدیک به ۱ دارند وهمگی بیشتر از ۰٫۵ می‌باشد واین بیانگر درجه و شدت بسیار زیاد رابطه بین این دومتغیّر است که قاعدتاً فاصله‌ای که با مقدار ۱ وجود دارد به دلیل وجود عواملی ناگزیر وناخواسته در انجام پروژه بوده است.
*R یک آماره است که به عنوان برآوردیاب ρ به کار می‌رود توزیع این برآوردیاب را درحالت کلی نمی‌توان پیدا کرد.R یک عدد است ودرحقیقت برآوردی براساس یافته‌های نمونه‌های تصادفی است.
نمودارمقایسه‌ای نسبت وجوه دریافتی به پیشرفت فیزیکی طرح‌های خاتمه یافته :
طرح نیروگاه برق‌آبی کرخه

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.