سایت مقالات فارسی – بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت …

ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ

ﺩﺍﺭﻭﻳــﻞ (١٩٩٩)، ﻟﻮﻟﻴــﻮ (٢٠٠۴)، ﻭﻳﻨــﺪﺭﺍﻡ (١٩٩٩)، ﭼﺎﻧــﮓ (٢٠٠۴)، ﭘﻴﻨﻠــﻲ
(١٩٩٨)، ﺗــﺪﺭ (٢٠٠٢) ، ﻫــﺎﻟﺲﺍﭘــﻞ (٢٠٠١)، ﮔﺎﻧﺎﺳــﮑﺎﺭﺍﻥ (٢٠٠٨)، ﺯﺍﻧــﺎﮐﻴﺲ ﻭ
ﻓﺮﻧﺎﻧﺪﺯ (٢٠٠۵)

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ

ﺍﻧــﮓ ﻭ ﻫﻤﮑــﺎﺭﺍﻥ (٢٠٠٧)، ﮐــﺎﻭ ﻭ ﻫﻤﮑــﺎﺭﺍﻥ (٢٠٠٧)، ﺳــﻮﻟﻴﺮﻭ ﻭ ﮐــﺴﺘﻨﻮﻥ
(٢٠٠۵)

ﺗﻮﺍﻥ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭﺗﻮﺳﻌﻪ

ﻭﺍﻧﮓ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ (٢٠٠٧)، ﮔﺎﻧﺎﺳﮑﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻫﻤﮑـﺎﺭﺍﻥ (٢٠٠٨)، ﮐـﺎﻭ ﻭ ﻫﻤﮑـﺎﺭﺍﻥ
(٢٠٠٧)

ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ

ﮔﺎﻧﺎﺳﮑﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ (٢٠٠٨)، ﮐﺎﻭ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ (٢٠٠٧)، ﺗﻮﻧﮓ ﺯﻭﻥ ﻭ ﻫﻨـﮓ
(٢٠٠۵)

ﺍﻧﻌﻄﺎﻑﭘﺬﻳﺮﻱ

ﻣﻦ (١٩٩٨)، ﺳﻴﺮﻳﮑﺮﺍﻱ ﻭ ﺗﻨﺞ (٢٠٠۶)، ﮔﻮﺍﻥ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ (٢٠٠۶)

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺟﺪﻳﺪ

ﮔــﻮﺍﻥ ﻭ ﻫﻤﮑــﺎﺭﺍﻥ (٢٠٠۶)، ﮐــﺎﻭ ﻭ ﻫﻤﮑــﺎﺭﺍﻥ (٢٠٠٧)، ﺟــﻮﺭﻳﺮﻱ ﻭ ﻣﻠﺴﻴﺎﻧﻲ
(٢٠٠۵)

ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻱ

گفتار دوم- سازمان تجارت جهانی
۲-۲-۱) مقدمه
سازمان تجارت جهانی نهادی بین المللی است که با قواعد تجاری بین المللی سروکار دارد. هدف این سازمان عبارت است از تسهیل تجارت بین کشورها از طریق ایجاد شرایط منصفانه و عادلانه برای رقابت. در راستای این هدف، سازمان تجارت جهانی کشورها را به مذاکره برای کاهش تعرفه ها و رفع سایر موانع تجارت ترغیب کرده و از آنها می‌خواهد قواعد مشترکی را در مورد تجارت کالاها و خدمات اجرا کنند که در ادامه به طور کامل شرح داده شده است.
اعضای سازمان تجارت جهانی موظفند قوانین، مقررات و رویه های ملی خود را کاملا با مفاد این موافقنامه ها هماهنگ سازند. هماهنگ شدن قواعد و مقررات کلیه کشورها درباره تجارت کالا و خدمات باعث تسهیل تجارت می‌گردد. همچنین باعث می‌شود که مقررات ملی، موانعی غیر ضروری برای تجارت به وجود نیاورده و صادرات و واردات هیچ کشوری به وسیله ایجاد تعرفه‌های بالاتر و یا سایر موانع فرا راه تجارت دچار وقفه نگردد. هر چند پیوستن به سازمان جهانی تجارت ممکن است برای کشورها ضروری نباشد، ولی مزایا و فواید نظام چند جانبه تجاری که در سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه های آن تبلور یافته است، فقط به اعضای این سازمان تعلق می‌گیرد.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.