تحقيق – بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر راهبرد های شناختی بر یادگیری و یادداری …

 1. بست، جان (۱۳۹۰). روشهای تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری. (حسن پاشا شریفی و نرگس طالقانی، مترجم)، تهران: انتشارات رشد.
 2. بهنر،ج؛ وانک، م(۱۳۸۴).نگرش ها و تغییر آنها. ترجمه یعلی مهداد،چاپ اول، تهران: انتشارات جنگل(سال انتشار اثر به زبان اصلی۱۹۵۹).
 3. جویس، بروس؛ ویل، مارشا؛ کالهون، امیلی (۱۳۹۰). الگوی تدریس. (محمد رضا بهرنگی، مترجم)، تهران: انتشارات کمال تربیت.
 4. حافظ نیا، محمدرضا (۱۳۸۹). مقدمه ای بر روش تحقیق درعلوم انسانی. تهران: انتشارات سمت.

حسینی نسب، د؛ساکن آذری،م؛ تاج الدینی،پ (۱۳۸۲). بررسی شیوه های اسناد علّی و راهبردهای یادگیری در دانشجویان و رابطهی آنها با هوش، خلاقیت، جنسیت ورشته تحصیلی .فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی،۲۷ و ۲۸ ، ۷۱- ۴۴۳٫
۱۰٫حقانی،مظفر(۱۳۸۶).بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی برکاهش اضطراب امتحان دانش آموزان پسر پیش دانشگاهی شهرستان سّنقرDerry,S. ارشد،دانشکدهروانشناسیوعلومتربیتی،دانشگاهعلامهطباطباییقرشتههایعلومانسانیوعلومپایهدانشگاهتهران. پایاننامه

 1. خوی نژاد، غلامرضا (۱۳۸۹). روشهای پژوهش در علوم تربیتی. تهران: انتشارات سمت.
 2. دلاور، علی (۱۳۹۲). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: انتشارات رشد.
 3. دلاور، علی (۱۳۹۳). احتمالات و آمار کاربردی در روان شناسی و علوم تربیتی. تهران: انتشارات رشد.
 4. دلاور، علی (۱۳۹۰). روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی. تهران: نشر ویرایش.

۱۵٫دیره،عزت؛بنی جمال،شکوه السادات(۱۳۸۸).بررسی سهم عوامل انگیزشی بر استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی در فرآیند یادگیری.فصلنامه مطالعات روانشناختی،۵ (۳).

 1. زمانی، بی بی عشرت؛ لیاقتدار، محمد جواد (۱۳۸۱). بررسی نوآوریها و راهبردهای جدید تدریس در مقطع ابتدایی چهار کشور پیشرفته جهان. مجله پژوهش دانشگاه اصفهان، شماره ۳۰٫

۱۷٫رفوث،مری؛آن، لیل،لیندا؛ دوفابو،لئوناردو(۱۳۷۵). راهبردهای

 1. سیف، علی اکبر (۱۳۸۷). روشهای پرورشی نوین (ویرایش ششم). تهران: نشر دوران.
 2. سیف، علی اکبر (۱۳۹۰). روانشناسی یادگیری و آموزش. تهران: نشر دوران.
 3. سیف، علی اکبر (۱۳۹۰). اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی، تهران: نشر دوران.
 4. سیف، علی اکبر (۱۳۸۹). روشهای ساختن ابزرهای اندازه گیری متغیرهای پژوهشی در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران: نشر دوران.
 5. سیف، علی اکبر (۱۳۸۹). نظریه های سازندگی و کاربردی آموزشی آن. فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره ۶۵٫

۲۳٫سیف، علی اکبر؛ مصرآبادی، جواد(۱۳۸۲).اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری بر سرعت خواندن،یادداری و درک متون مختلف.فصلنامه تعلیم و تربیت،سال نوزدهم،شماره ۷۴٫

 1. شعبانی، زهرا؛ تقی پور ظهیر، علی (۱۳۸۵). تأثیر روشهای تدریس در افزایش توانایی های شناختی، عاطفی و رفتاری دانش آموزان. فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره ۵۱، ۵۵- ۸۴٫
 2. شعبانی، حسن (۱۳۹۰). مهارتهای آموزشی و پرورشی: روشها و فنون تدریس (جلد ۱). تهران: انتشارات سمت.

۲۶٫شعاری نژاد،علی اکبر(۱۳۷۸).یادداشت هایی درباره نظریه های انگیزش در آموزش و پرورش چاپ اول،تهران: نشرنی
۲۷٫شقاقی،فرهاد(۱۳۸۲).تأثیر آموزش مهارت ها و راهبردهای یادگیری و مطالعهدر یادگیری دانشجویان دانشگاه پیام نور و ثبات اینن تأثیر یادگیری پس از گذشت یک سال .رساله دکتری،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
۲۸٫صفاری،فاطمه(۱۳۹۲).اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر اضطراب امتحان و عزت نفس دانش آموزان پسر سال سومراهنمایی شهرستان قدس. فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی،دانشکده ی علوم تربیتی و روان شناسی الزهراء (س)، دوره ی نهم، شماره ۲٫

 1. طیبی، سیدجمال الدین؛ ملکی، محمد رضا؛ دلگشا، بهرام (۱۳۹۰). تدوین پایان نامه، رساله، طرح پژوهشی و مقاله علمی (ویرایش دوم). تهران: انتشارات فردوس.

۳۰٫عباباف،زهرا(۱۳۸۷).مقایسه راهبردهای شناختی و فراشناختی دانش آموزان دوره متوسطه به تفکیک سطح توانایی،رشته تحصیلی و جنسیت و ارایه پیشنهادهایی در حوزه برنامه درسی.فصلنامه نوآوری آموزشی،۷(۲۵)، ۱۵۰-۱۱۹٫
۳۱٫عباباف،زهرا(۱۳۷۶).مقایسه استراتژی های (راهبردهای)یادگیری دانش آموزان قوی و ضعیف دوره دبیرستانی مناطق ۲، ۴، ۱۱ شهر تهران در سال تحصیلی ۷۵-۷۴٫ پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی
۳۲٫فرخی،نوعلی،(۱۳۸۹).اثربخشی آموز مهارت های شناختی و فراشناختی بردرک مطلب دانش آموزان پسر دوم راهنمایی منطقه ۱۱ آموزش و پرورش تهران.فصلنامه روان شناسی پرورش دانشگاه علامه طباطبایی تهران.سال ششم،شماره ۱۸٫

 1. فردانش، هاشم (۱۳۸۸). مبانی نظری تکنولوژی آموزشی. تهران: انتشارات سمت.
 2. کدیور، پروین (۱۳۸۹). روانشناسی یادگیری. تهران: انتشارات سمت.
 3. کدیور، پروین (۱۳۸۷). روانشناسی تربیتی. تهران: انتشارات سمت.