مقاله علمی با منبع : بررسی تأثیر آموزش الکترونیکی بر ارتقاء بهره وری کارکنان جهاد کشاورزی شهرستان …

نمونه گیری تصادفی ساده …………………………………………………………………………………….. ۸۴
روش تجزیه وتحلیل اطلاعات ……………………………………………………………………………… ۸۸
…………………………………………………………………………………………………… ۸۸٫T آزمون
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. ۹۰
یافته های توصیفی ……………………………………………………………………………………………….. ۹۱ یافته های استنباطی ………………………………………………………………………………………………. ۹۵ بررسی نرمال بودن توزیع داده ها ………………………………………………………………………… ۹۵
تجزیه و تحلیل زمینه ها ……………………………………………………………………………………… ۹۶
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۰
محدودیتهای تحقیق …………………………………………………………………………………………. ۱۰۲
ارائه پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………….. ۱۰۳
پیشنهادها بر مبنای یافته های تحقیق …………………………………………………………………… ۱۰۳
پیشنهادات برای تحقیقات آتی …………………………………………………………………………….. ۱۰۳
و
فهرست نمودارها
نمودار ۲ – ۱ چرخه بهره وری …………………………………………………………………………………………….. ۶۸
نمودار ۲ – ۲ فضای مساعد برای بهره وری سازمان …………………………………………………………. ۷۵
نمودار ۲ – ۳ مدل مفهومی تحقیق ……………………………………………………………………………………. ۷۹
نمودار ۴ – ۱ توزیع فراوانیها بر اساس جنس ……………………………………………………………………… ۹۱
نمودار ۴ – ۲ توزیع فراوانیها بر اساس مدرک ………………………………………………………………….. ۹۲
نمودار ۴ – ۳ توزیع فراوانیها بر اساس سابقه خدمت ……………………………………………………….. ۹۳
فهرست جداول
جدول ۴ – ۱ توزیع و درصد آزمودنیها بر اساس جنس ……………………………………………………… ۹۱
جدول ۴ – ۲ توزیع و درصد آزمودنیها بر اساس مدرک …………………………………………………….. ۹۲
جدول ۴ – ۳ توزیع و درصد آزمودنیها بر اساس سابقه خدمت …………………………………………… ۹۳
جدول ۴ – ۴ میانگین و انحراف نمره متغیرها در کل گروه …………………………………………………. ۹۴
جدول ۴ – ۵ نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنف ……………………………………………………………. ۹۵
جدول ۴- ۶ نتایج آزمون تک نمونه ای تاثیر آموزش بر ارتقاء سطح دانش ……………………… ۹۶
جدول ۴ – ۷ نتایج آزمون تک نمونه ای تاثیر آموزش بر ارتقاء مهارت شغلی ……………………. ۹۷
جدول ۴ – ۸ نتایج آزمون تک نمونه ای تاثیر آموزش بر ارتقاءرفتار مطلوب ……………………. ۹۸
جدول ۵ – ۱ خلاصه نتایج یافته های آموزش ………………………………………………………………………. ۱۰۱
منابع و مأخذ
منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………… ۱۰۴
منابع انگلیسی …………………………………………………………………………………………………. ۱۰۶
ز
پیوست ها
پیوست – ۱ : پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۸
پیوست – ۲ : الزامات قانونی بهره وری و عملکرد ………………………………………………………………………….. ۱۱۲
ح
فصل اول:

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است