مقاله دانشگاهی – بررسی تأثیر آموزش الکترونیکی بر ارتقاء بهره وری کارکنان جهاد کشاورزی شهرستان آمل- قسمت ۳

ایجاد استراتژی اجرایی برای بهره وری …………………………………………………………………….. ۵۷
چرخه بهره وری ……………………………………………………………………………………………………. ۶۸
مراحل چرخه بهره وری ………………………………………………………………………………………….. ۶۸
اندازه گیری بهره وری …………………………………………………………………………………………….. ۶۸
منافع و اهداف اندازه گیری بهره وری …………………………………………………………………… ۶۹
ارزیابی بهره وری …………………………………………………………………………………………………. ۶۹
برنامه ریزی بهبود بهره وری ………………………………………………………………………………….. ۶۹
اجرای بهبود بهره وری ………………………………………………………………………………………….. ۷۰
شاخص های بهره وری کدامند و چه ویژگیهایی دارند؟ …………………………………………….. ۷۱
شاخص های جزیی بهره وری عوامل تولید …………………………………………………………….. ۷۱
شاخص های بهره وری کل عوامل تولید ………………………………………………………………… ۷۳
شاخص های بهره وری عمومی ……………………………………………………………………………. ۷۳
شاخص های بهره وری اختصاصی …………………………………………………………………… … ۷۳
چه مشکلاتی در ارتباط با بهره وری وجود دارد؟ ……………………………………………………. ۷۳
چه عواملی باعث افزایش بهره وری می شوند؟ ……………………………………………………….. ۷۴
فرهنگ بهره وری ……………………………………………………………………………………………….. ۷۳
فضای مساعد برای بهره وری ……………………………………………………………………………….. ۷۵
د
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………. ۷۶
پیشینه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………… ۷۷
الف) تحقیقات داخلی ……………………………………………………………………………………………. ۷۷
ب) تحقیقات خارجی ……………………………………………………………………………………………. ۷۸
مدل نظری تحقیق …………………………………………………………………………………………………. ۷۹
فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. ۸۱
روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….. ۸۲
تحقیق توصیفی ……………………………………………………………………………………………………. ۸۲
تحقیق پیمایشی ……………………………………………………………………………………………………. ۸۲
متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………… ۸۳
روشهای جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………………….. ۸۳
روایی و پایایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………….. ۸۴
پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………… ۸۴
تعیین اعتبار پرسشنامه ………………………………………………………………………………………….. ۸۵
اعتبار محتوای پرسشنامه ………… …………………………………………………………………………… ۸۵
جامعه و نمونه آماری …………………………………………………………………………………………… ۸۶
جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………. ۸۶
نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه ……………………………………………………………… ۸۷
ه
قلمرو مکانی تحقیق …………………………………………………………………………………………….. ۸۷
قلمرو زمانی تحقیق …………………………………………………………………………………………….. ۸۷ روشهای نمونه گیری …………………………………………………………………………………………… ۸۴

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.