بررسی تأثیر آموزش الکترونیکی بر ارتقاء بهره وری کارکنان جهاد کشاورزی شهرستان آمل- قسمت ۲

فرایند آموزش ……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲
کارکردها و چالش ها …………………………………………………………………………………………………… ۲۳
نگاهی به جایگاه آموزش نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی ………………………………………… ۲۳
جایگاه آموزش نیروی انسانی در سازمان …………………………………………………………………………. ۲۴
مبانی آموزش کارکنان دولت ………………………………………………………………………………………… ۲۴
آسیب شناسی نظام آموزش کارکنان دولت ………………………………………………………………………. . ۲۵
آسیب های مربوط به بستر آموزش کارکنان دولت ……………………………………………………………… ۲۵
خلاءهای قانونی در زمینه آموزش …………………………………………………………………………………… ۲۵
ضعف ساختار نظام آموزشی کارکنان دولت ………………………………………………………………………. ۲۶
مشکلات مربوط به فرایند آموزشی کارکنان ……………………………………………………………………….. ۲۷
چالش های نظام جدید آموزش کارکنان دولت ……………………………………………………………………. ۲۸
آموزش کارکنان دولت و مسیر طی شده ……………………………………………………………………………. ۲۹
آیا آموزش می تواند همه مشکلات را حل کند؟ ………………………………………………………………… ۲۹
ستاده های مورد استفاده در ارزشیابی آموزشی ………………………………………………………………….. ۳۰
رویکردهای ارزشیابی آموزش …………………………………………………………………………………………. ۳۰
مقدمه ای بر آموزش الکترونیکی ……………………………………………………………………………………… ۳۲
تفاوت آموزش سنتی و نوین ………………………………………………………………………………………….. ۳۳
ب
دلایل استفاده از آموزش الکترونیکی ………………………………………………………………………………. ۳۳
دامنه آموزش الکترونیک ………………………………………………………………………………………………. ۳۳
دسته بندی انواع یادگیری ……………………………………………………………………………………………… ۳۴
مقایسه یادگیری از طریق آموزش الکترونیک و یادگیری در کلاس های فیزیکی …………………. ۳۶
مزایا و محدودیت های آموزش الکترونیک …………………………………………………………………. ۳۸
چند نکته که در آموزش الکترونیک باید مورد توجه قرار گیرد ……………………………………… ۳۸
مقایسه روش های برگزاری دوره آموزش مجازی(الکترونیکی) …………………………………….. ۳۹
مزایا ومحدودیتهای روش های برگزاری دوره های آموزش الکترونیکی …………………………. ۴۰
بهره وری ………………………………………………………………………………………………………………. ۴۰
بهره وری ……………………………………………………………………………………. ۴۶ » C « هفت
عوامل مؤثر بر بهره وری …………………………………………………………………………………………….. ۴۷
برنامه های عمده آموزش بهره وری ………………………………………………………………………….. ۴۷
ویژگی های لازم جهت کارایی آموزش ………………………………………………………………………. ۴۸
مهمترین زمینه های آموزش در ارتقاء بهره وری ………………………………………………………….. ۴۹
رابطه بین آموزش و بهره وری ………………………………………………………………………………….. ۵۰
نقش آموزش نیروی انسانی بر بهره وری …………………………………………………………………. ۵۱
بهره وری کارکنان دانشی ……………………………………………………………………………………….. ۵۳
کاربرد معیارهای سنجش بهره وری کارکنان دانشی …………………………………………………. ۵۵
تأثیر متقابل بهره وری و کیفیت زندگی کاری ……………………………………………………………. . ۵۷
ج
بهره وری به عنوان یک موضوع استراتژیک ………………………………………………………………. . ۵۷
بهره وری: برنامه یا فرایند مدیریت …………………………………………………………………………… ۵۷