علمی : بررسی ارزش از دیدگاه مشتریان شرکت ایرانسل- قسمت ۱۱

۴

قیمت شبکه (سیم کارت)

۸۳%

۴

۵

نرخ تماس

۷۶%

۴

۶

کل پرسشنامه

۷۱%

۳۳

۳-۸- روایی و پایایی ابزار تحقیق
در مورد پژوهش علمی این گفته همیشه صحیح است که بدون داده‌های خوب نمی‌توان نتایج خوب به دست آورد و مقصود از داده‌های خوب آن است که شیوه اندازه گیری دارای اعتبار و روایی کافی باشد. (هومن، ۱۳۷۴)
۳-۸-۱- روایی
آزمون بر حسب اینکه تا چه درجه‌ای آنچه را مدعی اندازه‌گیری آن است اندازه بگیرد، به همان نسبت دارای روایی است. بطور کلی روایی یک آزمون بستگی به این دارد که تا چه میزان آنچه را که مدعی اندازه گیری آن است، اندازه می‌گیرد (شریفی، ۱۳۷۶).
روایی این پرسشنامه به روش محتوایی و صوری مورد بررسی قرار گرفته و سعی گردید تا از قضاوت صاحب‌نظران و متخصصان صنعت مخابرات در استان ایلام و نماینده رسمی فروش شرکت ایرانسل در شهر ایلام و همچنین نظرات و راهنمایی‌های استاد راهنما و چندی دیگر از استادان رشته‌ی مدیریت استفاده گردد. روایی صورت گرفته از متخصصان و صاحب‌نظران منجر به اصلاح تعدادی از گویه‌ها گردید.
۳-۸-۲- پایایی
آزمون برحسب اینکه تا چه درجه‌ای رفتار مورد اندازه‌گیری رابه دقت اندازه بگیرد و بین نتایج اندازه گیری در دفعات مختلف هماهنگی وجود داشته باشد و این نتایج قابل مقایسه باشند به همان نسبت دارای اعتبار است. منظور از اعتبار آزمون ثبات و پایایی اندازه گیری در زمان‌های مختلف است (شریفی، ۱۳۷۶). پایایی یا اعتبار عبارت است از «میزان همبستگی بین نمراتی که فرد از یک آزمون در دو زمان مختلف به دست می‌آورد) (گنجی، ۱۳۷۱).
دامنه ضریب قابلیت اعتماد از صفر تا یک است. ضریب قابلیت اعتماد و نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه‌گیری ویژگی‌های با ثبات آزمودنی و یا ویژگی‌های متغیر و موقتی وی را می‌سنجد. برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری شیوه‌های مختلفی به کاربرده می‌شود. (سرمد و همکاران، ۱۳۸۷).
برای سنجش ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش از آلفای کرونباخ استفاده شد. روش آلفای کرونباخ مستلزم تنها یک بار اجرای آزمون است. در این روش براساس همبستگی درونی سوالات مقدار آلفا استخراج می‌شود. چنانچه این مقدار بیشتر از ۷/۰ باشد، می‌توان گفت ابزار دارای پایایی بالایی است (حبیب‌پور و صفری، ۱۳۹۰). در این تحقیق براساس پیش آزمون گرفته شده از ۳۰ نفر از جامعه مورد نظر مقدار آلفای کرونباخ که توسط نرم افزار ۱۶ SPSS برای بخش‌های مختلف پرسشنامه محاسبه گردید، مقدار آلفای بدست آمده (۷۱%) می‌باشد که گویای مطلوب بودن پرسشنامه است، نتایج این آزمون در جدول (۳-۲) آورده شده است.
جدول (۳-۲): مقدار آلفای کرونباخ برای قسمت‌های مختلف پرسشنامه

ردیف بخش مقدار آلن ضریب آلفای کرونباخ
۱ کیفیت خدمات
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است