Comments: 0 Posted by: Posted on:

همانطور که در جدول 4-1، ملاحظه می‌شود، وزن استاندارد رگرسیونی مسیر روابط خصوصی با همسر به کیفیت زندگی، 25/0 بوده و معنادار می‌باشد. جهت رگرسیون، منفی می باشد که نشان می دهد با افزایش سطح روابط خصوصی با همسر، افزایش سطح کیفیت زندگی، قابل انتظار است و بالعکس. بنابراین فرضیه اصلی هشتم پژوهش، تأیید می گردد.
4-3-9 بررسی فرضیه 9
بین رابطه مثبت با فرزند و کیفیت زندگی، در افراد مبتلا به صرع، رابطه معنادار وجود دارد.
همانطور که در جدول 4-1، ملاحظه می‌شود، وزن استاندارد رگرسیونی مسیر رابطه مثبت با فرزند با کیفیت زندگی، 10/0- بوده و معنادار نمی‌باشد. بنابراین فرضیه اصلی نهم پژوهش، تأیید نمی گردد.
4-3-10 بررسی فرضیه 10
بین رابطه مثبت با فرزند و تعارض با فرزند، در افراد مبتلا به صرع، رابطه معنادار وجود دارد.
همانطور که در جدول 4-1، ملاحظه می‌شود، وزن استاندارد رگرسیونی مسیر رابطه مثبت با فرزند به تعارض با فرزند، 20/0 بوده و معنادار می‌باشد. جهت رگرسیون، مثبت می باشد که نشان می دهد با افزایش سطح رابطه مثبت با فرزند، افزایش سطح تعارض با فرزند، قابل انتظار است و بالعکس. بنابراین فرضیه اصلی دهم پژوهش، تأیید می گردد.
4-3-11 بررسی فرضیه 11
بین رابطه مثبت با فرزند و وابستگی به فرزند، در افراد مبتلا به صرع، رابطه معنادار وجود دارد.
همانطور که در جدول 4-1، ملاحظه می‌شود، وزن استاندارد رگرسیونی مسیر رابطه مثبت با فرزند به وابستگی به فرزند، 32/0- بوده و معنادار می‌باشد. جهت رگرسیون، منفی می باشد که نشان می دهد با افزایش سطح رابطه مثبت با فرزند، کاهش سطح وابستگی به فرزند، و با کاهش سطح رابطه مثبت با فرزند، افزایش سطح وابستگی به فرزند، قابل انتظار است. بنابراین فرضیه اصلی یازدهم پژوهش، تأیید می گردد.
4-3-12 بررسی فرضیه 12
بین وابستگی به فرزند و کیفیت زندگی، در افراد مبتلا به صرع، رابطه معنادار وجود دارد.
همانطور که در جدول 4-1، ملاحظه می‌شود، وزن استاندارد رگرسیونی مسیر وابستگی به فرزند به کیفیت زندگی، 08/0- بوده و معنادار نمی‌باشد. بنابراین فرضیه دوازدهم پژوهش، تأیید نمی گردد.
4-3-13 بررسی فرضیه 13
بین تعارض با فرزند و کیفیت زندگی، در افراد مبتلا به صرع، رابطه معنادار وجود دارد.
همانطور که در جدول 4-1، ملاحظه می‌شود، وزن استاندارد رگرسیونی مسیر تعارض با فرزند به کیفیت زندگی، 26/0- بوده و معنادار می‌باشد. جهت رگرسیون، منفی می باشد که نشان می دهد با افزایش سطح تعارض با فرزند، کاهش سطح کیفیت زندگی، و با کاهش سطح تعارض با فرزند، افزایش سطح کیفیت زندگی، قابل انتظار است. بنابراین فرضیه سیزدهم پژوهش، تأیید می گردد.
4-3-14 بررسی فرضیه 14
برازش مدل ساختاری رابطه بین سن ابتلاء به صرع، روابط عمومی با همسر، روابط خصوصی با همسر، رابطه مثبت با فرزند، تعارض با فرزند، وابستگی به فرزند و کیفیت زندگی، در افراد مبتلا به صرع، براساس شاخص های برازش، تأیید می‌گردد.
مدل ساختاری مفروض پژوهش که در شکل 1-1 ارائه شده است، با توجه به نتایج به دست آمده در جدول 4-1، با حذف مسیرهای غیرمعنادار و نیز حذف متغیر وابستگی به فرزند به دلیل عدم تأیید بیشتر مسیرهای مفروض مربوط به آن، مورد اصلاح قرار گرفت و با استفاده از روش تحلیل مسیر براساس شاخص های مختلف برازش، مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن در جدول 4-2 قابل مشاهده است.
جدول 4-2: نتایج تحلیل مسیر برای بررسی برازش مدل اصلاح شده پژوهش در شاخص های برازش
شاخص های برازش مقدار آماره سطح قابل قبول وضعیت مدل پژوهش