بافت های اجتماعی

مطالعات صورت گرفته نشانگر آن است که باهویت بودن آثار معماری گذشته حاصل بازتاب ارزش های انسانی در ساخت معماری است.اما نباید ساخت دوباره بناهایی به شکل آثار معماری سنتی را با ساخت معماری باهویت یکی دانست.چرا که معماری سنتی مطابق با نیاز های دوران سنتی بوده است و ساخت دوباره آن ها در زمان حال، با مقتضیات دوران معاصر هماهنگ نخواهد بود.برای احیای هویت در دوران معاصر می بایست نیازهای مادی و معنوی مخاطب را بازشناسی کرد، محیط را با تمام ویژگی های اقلیمی و محیطی آن شناخت و با تکنیک ها و فناوری های موجود آشنایی پیدا کرد.چرا که مجموعه این شناخت ها و مکشوفات در کنار تعهد به کارگیری اصول شناخته شده و لحاظ کردن آنها در فرایند طراحی، هویت معماری پیشرفته را به منصه ظهور می رساند؛ کیفیتی که با متجلی شدن در کالبد معماری، فضاهایی مطلوب و کارآمد را شکل می دهد و در عین حال به شکل گیری معماری همگرا در مقیاس شهری منجر می گردد.در عصر حاضر، هر چه بیشتر آشکار شده است که شکل گیری معماری باهویت نه تنها با مفاهیم معاصر نظیر پایداری، ساخت مکان و بهره گیری از فناوری های پیشرفته ساخت مغایرتی ندارد، بلکه لازمه یکدیگرند و یک هدف را دنبال می کنند.
همچنین مشخص شد که باور، زمان و مکان ازمولفه های موثر در هویت می باشند. انسان به عنوان مولف و درک کننده معماری به پشتوانه ی باورهای جدید انسان مدارانه و با اتکا به خلاقیت، ابداع، نوآوری و ذوق، نگاه متفاوتی به ماسوای خود را روی میز کار هنرمندان قرار داد، و از تقید های فکری پیشین رها کرد. بدنبال آن، سبک و زبا نهای مختلف هنری و معماری، خود را از اصول و ویژگی های کیفی پیشین دور نمود. لذا رنگارنگی و زود گذری سبکها و نهضت ها، مشخصه ی بارز و حاکم بر عرصه ی معماری جدید گردید. امروزه هویت بخشی مستقل دانسته می شود که از بیرون و توسط انسان به عنوان مولف مختار و آزاد معماری، به آن افزوده می شود.
در این پژوهش زمان و مکان به عنوان ظرف حاوی جهان پدیدار، به عنوان دیگر مولف ههای تاثیرگذار، به بحث هویت راه یافتند. زیرا در نظر اندیشمندان، فعالیتهای انسانی از جمله معماری در طول زمان و در مکان معنا می یابند؛ مولفه هایی که درگذشته مبتنی بر نوع کیفی و ترکیبی از عینیات و ذهنیات بود، ولی در عالم جدید در چمبره ی عینیات قرار گرفته است. چنانچه آمد در دیدگاه اندیشمندانِ پدیدارشناس، مکان از طریق عناصر معنادار بوجود آورند هاش و بستری که برای فعالیت آماده می کند، درطول زمان داشته هایی ذهنی در انسان بوجود می آورد، که توسط آن محیط برایش دارای هویت می شود. این عناصر برای معماری ایرانی، به جز ویژگی های جغرافیایی، شامل مفاهیم کیفی همانند شاعرانه گی، پیچیدگی و تودرتو بودن و… می باشند. که شناخت آنها می تواند موضوع مقاله ی مستقلی را شامل شود.
فعالیت های انجام شده در مکان، در طول زمان خاطراتی را در ذهن انسان ایجاد می کند، که ممکن است فردی یا جمعی باشند .با رجوع چندین باره به آنها، خاطره های جمعی که از عوامل هویت بخش انسان می باشند، در ذهن انسان نقش می بندد و مکان را متفاوت با جاهای دیگر می کند . زمان نیز صرفا در نوع قراردادی و معطوف به گذشته و متوجه آیند هی آن در نظر گرفته نشده؛ بلکه به عنوان عرص های که زندگی در آن محقق می شود، مدنظر قرار گرفته شده است. از آن چه آمد می توان دریافت که هویت، امری صلب نمی باشد و در طول زمان با انسان و باورهایش متحول می شود .هویت و عامل تشخص، اگر در حصار خود محبوس گردد می میرد. پس باید با انسان متحول شود. طبق تعریف، هویت دارای مختصاتی است که همچون نخ شاخه نبات ما را به اصل و ریشه های ذاتی و گذشته خود وصل می کند، ولی زمانه بر اساس نیازهای روز بلورهای متفاوتی به گرد آن رشته تشکیل می دهد، که مشترکاتما با معماری جهانی را شامل می شود. مشترکات و مختصاتی که با استناد بر شعر حافظ پایانی ندارند.
گمان مبر که به پایان رسید کار مغان
هزار باده نا خورده در رگ تاک است
فصل چهارم
مقدمات طراحی
4.مقدمات طراحی
4-1- بخش اول: مبانی برنامه ریزی
4-1-1-مقدمه
ارتقا فرهنگی جامعه و اهداف بازدیدکنندگان به یک زندگی غنی تر در موزه ها از طریق اعمال روش ها و ارایه امکاناتی می باید صورت پذیرد تا آنها را از نگرانی ها آسوده ساخته و سختی ها و موانع موجود در محیط زندگی مانند: تلاش سخت برای تامین زندگی و مشکلات محیط کار را کاهش دهد. ارتقا فعالیت افراد به افق های وسیع تر و گشایش حوزه های اکتشافی جدید و جالب، امروزه از مهمترین وظایف موزه ها است. در این شرایط تحقق اهداف،موزه ها مستلزم توجه کافی به اهمیت نقش آموزش و تحقیق در موزه ها و تجهیز و سازماندهی مناسب آن هاست.
4-1-2-عوامل موثر در برنامه ریزی و طراحی
4-1-2-1-بازدیدکنندگان
در قرن نوزدهم بخش اعظمی از موزه ها در کشورهای غربی، حریم هایی به شمار می رفتند که به ندرت عموم مردم درون آنها راه می یافتند و در حقیقت در بیشتر مواقع برای عموم مردم دسترسی به آنها امکان پذیر نبوده. اما امروزه موزه ها در سراسر جهان پذیرفته اند که یکی از وظایف آنها نمایش مجموعه ها به عمومی مردم است و از این رو بخش بزرگی ازموزه ها به روی عموم مردم باز است، با این حال موقعیت موزه ها در جذب بازدیدکنندگان به طور قابل ملاحظه ای متفاوت است و به عوامل بسیار زیادی از جمله نوع موزه ها، مدت زمانی که باز هستند، برنامه هایی که برای بازدید کنندگان در نظر گرفته شده و . . . بستگی دارد. موزه ها
در ابتدا از مجموعه هایی تشکیل می شد که توسط متخصصین و یا محققانی جمع آوری می شدند و سپس به آشنایان و یا انجمن های دوستدار این مجموعه نشان داده می شدند. کسانی که زحمت بازدید این مجموعه ها را به خود می دادند، اغلب کسانی بودند که از ارزش این مجموعه ها آگاهی نداشتند. امروزه تعداد بسیاری از کارکنان موزه ها بدون تردید معتقد هستند که بازدیدکنندگان، صرفنظر از خصوصیات آنها، باید همان علایق متصدیان موزه ها را داشته باشند و به طور کلی به خاطر علاقه تعداد کمی از بازدیدکنندگان نسبت به موارد به نمایش درآمده، صحیح نیست که بقیه بازدیدکنندگان را به خاطر عدم علاقه و یا آگاهی مورد سرزنش قرار داد و منکر مسئولیت موزه ها و یا شکست برنامه های موزه ها برای مردم عادی باشیم.
4-1-2-1-1-بافت های اجتماعی و حوزه فعالیت موزه ها
موزه به طور خاص به عنوان یک مدل جامعه شناختی تجربی بسیار مناسب به شمار می رود زیرا از یکسو مکانی است که افراد در آن نسبت به خود و جامعه آگاهی پیدا می کنند و احساس با هم بودن را تجربه می کنند،از سوی دیگر در یک چارچوب تحقق پذیر و محدود،تأثیری سه بعدی برجای می گذارد. از این رو بهتر است که به هنگام ساختن موزه ای،یک تحقیق جامعه شناختی منظم، مبتنی بر تجزیه و تحلیل ساختار اجتماعی و گرایش های کسانی که در حوزه نفوذ موزه قرار دارند، صورت گیرد. نقطه آغاز این مقالات، تجزیه و تحلیل خصوصیات افرادی است که از موزه بازدید می کنند، و بازدیدگان کنندکان بالقوه که به طور تصادفی و بدون برنامه دائمی به موزه های می روند، تمایز قابل شد. آمارگیری از هر دو گروه و بخصوص از نظر جمعیت شناسی، حرفه، تحصیلات و. . . لازم است.
این گونه مطالعات در شکل گیری معماری موزه بسیار موثر می باشد زیرا موزه برخلاف مدارس و بیمارستان ها تنها پذیرای بازدیدکنندگان محلی نیست، بلکه گروه های بسیار گسترده ای از جمله سیاحانی را که صرفاً از آنجا می گذرند را نیز پذیرا می شود. به همین ترتیب موزه در یک جامعه صنعتی و در یک جامعه کشاورزی ویژگی های یکسانی ندارد و از این رو در جوامع در حال تحول به جامعه صنعتی، تحولات جامعه شناختی آن به طور جامع می یابد بررسی شود. توجه به گسیختگی در تداوم فرهنگی بین فرهنگ سنتی و فرهنگ جدید وارداتی در جامعه ایران، از جمله عوامل موثر درعملکرد و معماری موزه ها است. موزه ها در ایران می توانند از این جهات نقش بسیار موثری را در عرصه فرهنگی و ارتباط مثبت بازدیدکنندگانشان بازی کند. آنها می توانند با قرار دادن عناصر فرهنگ گذشته در میان مجموعه ها و نمایشگاه های خود، بازدیدکنندگان را به بازدید موزه ها علاقمند ساخته و از این طریق آنها را قادر به تماشای انتقال از فرهنگ گذشته به حال نمایند. آنها همچنین می توانند با معرفی ایده ها و دیدگاه های جدید تعداد بیشتری را به تماشا و بازدید از موزه ها علاقمند سازند. شناخت خصوصیات بازدیدکنندگان و آگاهی از نیازهای آنها در این شرایط از اهمیت بسیاری برخوردار است.باید توجه داشت که موزه های امروزین برای برخورداری از نقش مناسب و فعال اجتماعی و فرهنگی می بایست دارای خصوصیات زیر باشند:
الف- موزه ها امروزه دیگر مستقل از زندگی روزمره افراد نیستند، بلکه با ساختار اجتماعی و شهری آمیخته شـده اندومواضع جداکننده آنها با زندگی شهری تا حد ممکن باید از بین برود.
ب- محدوده تماس موزه ها با جامعه باید با توجه به موضوعیت موزه از نظرجامعه شنـاختی گستـرش یابد. از آنجـا کهارتباطات حاصل به آمادگی و پذیرش فردی افراد بستگی دارند، لذا می باید بیشتر موجب ارتقـاء فرهنگ تولیدی شوند تا فرهنگ مصرفی.
ج– ارتباطات فردی می باید از جنبه های زیر تشویق و تقویت شود:
با محتوای عملکردی موزه و از طریق یک سیستم کارآمد مبتنی بر دانش روانشناسی و ادراک و رفتار.