اهداف مهندسی مجدد

اهداف مهندسی مجدد

مقصود اصلی مهندسی مجدد فرآیند طراحی تکنیک‌هایی برای امکان شبیه‌سازی و امتحان مجموعه‌های مختلف از فرآیندهایی که می‌توانند سازمان خود را بهبود بخشند، است (Aler، 2002)‌.آلدوویسان[1] و جعفر[2]  هدف BPRرا نیل به بهبودهای چشمگیر در معیارهای کسب‌وکار و عملکرد توسط تعییرات بنیادین در طراحی کسب‌وکار می‌دانند(Gaafar&Aldowaisan ، 1999).اُنیل[3] و سوهال[4] بهبود بنیادین فرآیندها را هدف BPRبیان کرده‌اند(Sohal&O’Neill ،1999).گیمارز[5] و گیمارز و سایرین هدف اصلی مهندسی مجدد را رقابتی‌تر ساختن سازمان‌های کسب‌و‌کار توسط بهبود کیفیت، کاهش هزینه‌ها و کوتاه ساختن چرخه‌های توسعه‌ی محصول[6]، دانسته‌اند(Bond&Guimaraes 1996)

( andCowanBoshart،Guimaraes، 1997).

 

گیمارزاهداف عالی[7] و جزئی[8]مهندسی مجدد را این‌گونه بیان‌می‌کند:

 1. رقابتی‌تر ساختن سازمان‌های کسب‌وکار توسط بهبود کیفیت، کاهش هزینه‌ها و کوتاه کردن چرخه‌های توسعه‌ی محصول
 2. تاکید بر عنصر ارزش افزوده در هر فعالیت
 3. استفاده از زمان به عنوان یک اسلحه‌ی رقابتی
 4. تمرکز بر نتایج و اهداف نهایی
 5. به‌کارگیری فن‌آوری نوآور و مناسب
 6. کنترل کیفیت در منبع آن
 7. ایجاد توافق عمومی برای تغییرات
 8. گزینش اهداف رقابتی و جدی[9] برای فرآیند کسب‌وکار
 9. بازطراحی کامل فرآیندهای مهم در موقعیت شرکت
 10. در نظر قراردادن بهبودهای فرآیند بر اساس توانایی‌های تکنولوژی اطلاعات
 11. کاهش هزینه‌ها و زمان تولید
 12. عمل در میان واحدهای سازمانی[10](Guimaraes, Yoon and Clevenson،1998).

 

گوناسکاران و کوبو هدف پایه‌ی BPRرا تحویل کالای کیفی با قیمتی رقابتی و به شیوه‌ای به‌هنگام[11] می‌دانند(Gunasekaran & Kobu، 2002).

تنگ و سایرین اهداف عملکردی مهندسی مجدد را به ترتیب اولویت به شرح زیر بیان‌می‌کنند:‌

 • خدمت بهتر به مشتری
 • بهبود کیفیت
 • هزینه‌ی پایین‌تر
 • سرعت بالاتر (Teng, Fiedler, and Grover، 1998).

تنانتو وواهداف عالی و جزئی مهندسی مجدد را این‌گونه عنوان کرده‌اند:

 • کاهش هزینه (مهم ترین)‌
 • بهره وری
 • اهمیت بر ارزش‌افزوده
 • تمرکز بر نتایج و اهداف
 • انگیزش و اثربخشی افراد (Tennnant Charles and Wu Yi-chien، 2005).

[1]Aldowaisan

[2]Gaafar

[3]O’Neill

[4]Sohal

[5]Guimaraes

[6]Product development cycle

[7]objective

[8]goal

[9]aggressive

[10]Operate across organizational units

[11]Timely fashion