اهداف مدیریت منابع انسانی

بقای شرکت های کوچک و متوسط در رکود جهانی
Widget not in any sidebars

پژوهش می خواهد نقاط قدرت، ضعف، فرصت و تهدید را در طول دوره رکود و دوره غیر رکود مقایسه کند. نتیجه نشان می دهد که تغییراتی که در طول دوره رکود اقتصادی ایجاد شده تصمیم گیری بسیار عاقلانه ای بوده است. تغییرات آنها در استراتژی یک و تنها یک دلیل داشته است که حمایت از رشد شرکتشان بوده است.
7
نیکلز و رولاینز
2012
چگونه نه تنها زنده ماند بلکه در طول رکود اقتصادی رشد کرد: مطالعه با رویکرد چند اکتشافی
شرکت های موفق در روابط مشتریان فعلی خود سرمایه گذاری می کنند و با تقویت تیم حساب کلیدی خود و با کار کردن با مشتریان خود که از مشکلات مالی رنج می برند . شرکت های موفق نیز شروع به اجرای تکنیک های جدید بازاریابی مانند رسانه های اجتماعی و یافتن منابع جمعی و اجتماعی می کنند.
8
کیتچیتگ و همکاران
2012
تطبیق با بازیابی شکننده: پاسخ شرکت های کوچک و متوسط به رکود اقتصادی و عملکرد پس از رکود اقتصادی
اقدامات فعلی و نفوذ خارجی، از جمله محصول، نیروی کار و شرایط بازار سرمایه. چهارم، بازار و تنوع محصولات، به تنهایی یا در ترکیب با شیوه های دیگر، به نظر می رسد موفق ترین شکل از سازگاری است ، هر چند تنها تحت شرایط خاصی است.
9
فاپوهوندا
2012
رکود اقتصادی جهان: تاثیرات و استراتژی برای مدیریت منابع انسانی در نیجریه
در حالی که کارکنان متعهد نمی خواهند در رکود اقتصادی ناپدید شوند، آنها قطعا کمک خواهند کرد که شرکت از طریق آن ها به موفقیت هایی به مراتب بیشتر از گذشته دست یابد برای غلبه بر این بحران، متخصصان منابع انسانی نیاز به استراتژی بیشتر و نیاز به حمایت کارکنان متعهد خود دارند این مقاله پذیرش و نگرش مثبت سازمان ها و به ویژه دولت و همه ذینفعان را برای رسیدن به اهداف مدیریت منابع انسانی موثر تشویق می کند. دخالت دولت در مبارزه با مشکلات رکود اقتصادی جهانی ضروری است.
10
میچیل اسکات
2011
استراتژی های بقا در شرکت های خدماتی پیمانکاری در رکود اقتصادی
استراتژی های مختلفی وجود دارد که مهم ترین آن ها برای بقای این شرکت ها افزایش تمرکز بر ایجاد روابط با پیمانکاران اصلی ”اجرای مدیریت مالی سختگیرانه تر در جریان نقدی شرکت “و ” اجرای مدیریت سایت سختگیرانه تر برای کاهش اتلاف مواد و زمان” می باشد.
11
رسولی