امیدواری

***
1ـ کانَ فیما مَضَی مِنَ الدَّهرِ بَیتٌ مِنْ بُیوتِ الکِرامِ فیه غَزالٌ
ترجمه ـ در روزگاران گذشته در خانهای از خانههای بزرگان، آهویی بود.
2ـ یَطعَمُ اللَّوزَ و الفطیرَ و یُسقی عَسَلاً لَمْ یَشُبْهُ إلّا الزُّلال
ترجمه ـ [آهو در آن خانه] میوۀ بادام و نان تازه میخورد و عسلی مینوشید که به سفیدۀ تخم مرغ میمانست.
3ـ فأتی الکلبَ ذاتَ یومٍ یُناجِیــ ـهِ و فی النَّفس تَرحهٌ و مَلال
ترجمه ـ پس [آهو ] در حالی که در دلش اندوه و دلزدگی بود، روزی سگ را آورد تا با او درد دل کند.
4ـ قال: یا صاحبَ الأمانهِ ، قُلْ لِی کیف حالُ الوَرَی؟ و کیف الرِّجال؟
ترجمه ـ [وبه سگ] گفت: ای باوفا برایم بگو آدمیان و مردان چگونهاند؟
5ـ فأجابَ الأمینُ و القُئُول الصـَّـــــا دِقُ الکامِل النُّهی المِفضال
ترجمه ـ پس [سگ] با وفا که سخنوری راستگو و با کمال و خردمند و بسیار بلند نظر بود، در جواب گفت:
6ـ سائلی عَن حقیقهِ النّاسِ، عُذراً لیسَ فیهم حقیقهٌ فتقال
ترجمه ـ از حقیقت [حال] مردمان پرسیدی، مرا ببخش. در وجود آنها حقیقتی نیست تا گفته شود.
7ـ إنّما هُم حِقدٌ، و غَشٌّ ، و بُغضٌ و أَذاهٌ ، و غَیبهٌ ، و انتحال
ترجمه ـ [وجود] آنها فقط کینه و خیانت و خشم و آزار رساندن و بدگویی و خواستۀ دروغین است.
8ـ لیتَ شِعری هَل یَستریحَ فُؤدای؟ کَمْ أَداریهم! و کَمْ أَحتال!
ترجمه ـ کاش میدانستم آیا قلبم آسوده میشود؟ چه بسیار با آنها مهربانی کردم! و چه بسیار به من نیرنگ زدند.
9ـ فَرِضَا البَعضُ فیه للبَعضِ سُخْطٌ و رضا الکلِّ مطلبٌ لا یُنال
ترجمه ـ گروهی از آنها خشنود میشوند که بر گروهی دیگر خشم بگیرند؛ و خشنودی همۀ آنها خواستهای دست نیافتنی است.
10ـ و رضا اللهِ نَرتَجیهِ، و لکنْ لا یُؤدِّی إلیه إلّا الکَمال
ترجمه ـ و همۀ ما به رضای خداوند امیدواریم، اما جز با[رسیدن به] کمال(کمالِ اخلاق) نمیتوان به آن دست یافت.
11ـ لا یَغُرَّنْکَ یا أخا البِیدِ مِنْ مَوْ لاک ذاکَ القبولُ و الإِقبال
ترجمه ـ ای برادر صحرایی، مبادا این خوشآمد و روی آوردن اربابت به تو، فریبت دهد.
12ـ أنتَ فی الأَسرِ ما سِلِمتَ فَإِنْ تَمْـرِ ضَ تُقطَّع مِنْ جِسمِک الأَوصال
ترجمه ـ تو در اسیری هستی تا زمانی که سلامتی، پس چنانچه بیمار شوی بندبند تنت پاره پاره میشود.
13ـ فاطلبِ البِیدَ، و اَرضِ بالعُشبِ قُوتاً فَهُناکَ العَیشُ الهَنیُّ الحَلال