دانلود پایان نامه

و – « طرف اعتماد کننده» به معنای فردسی است که بر مبنای یک گواهی یا یک امضای الکترونیکی عمل می کند.
ماده 3 – رفتار یکسان با فناوری های امضاء
هیچ چیزی در این قانون به استثنای ماده 5 نباید به گونه ای اعمال شود که اثر حقوقی هر روش تولید امضای الکترونیکی که واجد شرایط بند 1 ماده 6 و یا واجد شرایط قانون قابل اعمال است استثنا، محدود و یا از بین ببرد.
ماده 4 – تفسیر قانون
1- در تفسیر این قانون باید به منشا بین المللی آن ضرورت توسعه هماهنگی در اجرای آن و رعایت حسن نیت توجه شود.
2- مسائل مرتیط با موضوعات مشمول این قانون که صریحا در قانون حل و فصل نشده است باید بر طبق اصول کلی که این قانون بر پایه آنها بنا نهاده شده است حل و فصل شود.
ماده 5 – تغییر مقررات با قرارداد
مقررات این قانون می تواند کاسته و یا آثار آن توسط قرارداد تغییر کند مگر اینکه آن قرارداد مطابق قانون قابل اعمال معتبر یا موثر نباشد.
ماده 6 – رعایت شرط امضاء
1- در مواردی که قانون امضای شخصی را لازم می داند، این شخص در ارتباط با یک داده پیام هنگامی محقق خواهد شد، که امضای الکترونیکی بکار رفته با توجه به اوضاع و احوال برای هدفی که داده پیام به خاطر آن ایجاد یا ارسال شده است به اندازه کافی قابل اعتماد باشد.
2- بند 1 اعمال می شود، خواه آن شرط مورد اشاره در قالب یک تعهد (قانونی) باشد یا اینکه قانون صرفا آثاری را بر عدم امضا پیش بینی کرده باشد.
3- زمان امضای الکترونیکی برای تحقق شرط مورد اشاره در بند 1 قابل اعمال خواهد بود که :
الف – داده تولید امضا تحت شرایط بکارگیری آنها به امضا کننده مرتبط باشد.
ب – داده تولید امضاء، در زمان امضا کردن (صرفا) تحت کنترل امضاکننده باشد نه شخص دیگر.
ج – هرگونه تغییر در خصوص امضای الکترونیکی که پس از امضا کردن ایجاد شده است قابل کشف باشد؛ و
د – در مواردی که هدف از شرط قانونی ]وجود[ امضای الکترونیکی تضمین تمامیت اطلاعاتی است که امضا است، با آن مرتبط هرگونه تغییر ایجاد شده در اطلاعات مذکور پس از امضا کردن قابل کشف باشد.
4- بند (3) توانایی هیچ شخصی را محدود نمی کند نسبت به :
الف – اثبات قابلیت اعتماد بر یک امضای الکترونیکی به هر روش دیگر به منظور تحقق شرط مندرج در بند 1 ؛ یا
ب – ارائه مدارک دال بر غیراعتماد بودن یک امضای الکترونیکی.
5- مفاد این ماده در موارد ذیل اعمال نمی شود : […]
ماده 7 – رعایت احکام ماده 6
1- هر شخص، سازمان یا مرجع اعم از عمومی یا خصوصی که دولت قانونگذار، آن را صالح اعلام کرده است، می تواند مشخص کند کدام یک از امضاهای الکترونیکی شرایط ماده 6 را دارد.
2- هرگونه تصمیم اتخاذ شده بر مبنای پاراگراف (1) باید با معیارهای شناخته شده بین المللی مطابق باشد
3- هیچ بخشی از این ماده مانع از اعمال قواعد بین الملل خصوصی نیست.
ماده 8 – عملکرد امضاء کننده

مطلب مرتبط :   آلودگی های زیست محیطی
دسته بندی : علمی