امضای الکترونیکی

(ii) ارائه ی دستورالعمل های لازم به حامل.
ج)
(i) اعلام تحویل کالا.
(ii) ارائه ی مجوز ترخیص کالا.
(iii) اعلام ضرر و زیان و یا آسیب وارده به کالا.
د) ارائه ی هرگونه بیانیه و یا اطلاعیه ی مرتبط با اجرای قرارداد.
ح)به عهده گرفتن مسئولیت تحویل کالا به شخص نامبرده و یا مجاز برای اعلام تحویل کالاها.
و) اعطا، اکتساب، رد، واگذاری، انتقال و یا مذاکره در مورد حقوق مربوط به کالاها.
ز)کسب و یا انتقال حقوق و تعهدات مرتبط با قرارداد.
ماده 17 – اقدامات مرتبط با قراردادهای حمل کالا
1. با توجه به پاراگراف (3)، که در آن، حقوق و قوانین این مورد را الزامی می سازند که اقدامات مرتبط با ماده ی 16 بصورت مکتوب و یا با استفاده از یک سند کاغذی انجام شوند، این الزام در صورتی رفع می گردد که اقدام مربوطه با استفاده از یک یا چند پیام داده ای (اطلاعاتی) انجام پذیرد.
2. پاراگراف (1) در جایی مورد استفاده قرار می گیرد که الزام موجود در آن به شکل یک تعهد باشد، و یا حقوق و قوانین مربوطه، پیامدهای مرتبط با عدم موفقیت در انجام هرگونه اقدام به صورت مکتوب و یا سند کاغذی را ارائه نمایند.
3. اگر نیاز به اعطای حق باشد، و یا نیاز باشد که تعهدی فقط توسط یک فرد صورت گیرد، و نه فرد دیگر، و یا اگر این مورد در قانون الزامی باشد که این حق و یا تعهد و یا استفاده از سند کاغذی به آن شخص انتقال داده شود، این الزام در صورتی رفع میگردد که این حق و یا تعهد با استفاده از چند پیام داده ای انتقال داده شود، ضمن اینکه از شیوه ی مطمئنی برای این پیام و یا پیام های داده ای استفاده می شود.
4. در راستای اهداف پاراگراف (3)، استاندارد قابلیت اطمینان باید برای هدفی ارزیابی شود که در آن، حق و تعهد مربوطه انتقال داده می شود، و همچنین در شرایطی لحاظ می گردد که دربردارنده ی قرارداد مربوطه است.
5. در جاییکه از یک یا چند پیام داده ای برای اجرایی نمودن اقدامات موجود در بندهای (f) و (g) در ماده 16 استفاده شود، هیچ یک از اسناد مورد استفاده برای اجرایی نمودن اقدامات، معتبر نیستند، مگر اینکه استفاده از پیام های داده ای فسخ و باطل شده و یا با استفاده از اسناد کاغذی جایگزین گردد. سند کاغذی منتشر شده در این شرایط باید دربردارنده ی بیانیه ی فسخ و ابطال باشد. جایگزین پیام های داده ای با اسناد کاغذی نباید تاثیری بر روی حقوق و تعهدات طرفین موجود داشته باشد.
6. اگر یک قانون حقوقی بصورت اجباری در قرارداد حمل کالایی مورد استفاده قرار گیرد که در یک سند خارجی قرار داده شده است، این قانون نباید در قرارداد حمل کالایی غیرقابل استفاده باشد که به دلیل این حقیقت با یک یا چند پیام داده ای تایید می شود که قرارداد، بجای سند کاغذی، با این پیام های داده ای ارائه داده شود.
7. از شروط این ماده در موارد زیر استفاده نمی شود : […]
پیوست شماره 4
قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال مصوب 2001
قطعنامه مصوب مجمع عمومی
براساس گزارش کمیته ششم (A/56/558)
80/56 قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال
مصوب کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد
مجمع عمومی،
با یادآوری قطعنامه 2205 (بیست و یکم) مورخ 17 دسامبر 1966، که به وسیله آن کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد با حکم هماهنگ سازی تدریجی و یکنواخت سازی هرچه بیشتر حقوق تجارت بین الملل تاسیس شد و با عنایت به وجود منافع همه مردم، به ویژه کشورهای در حال توسعه، در پیشرفت گسترده تجارت بین الملل،