اقتصاد نئوکلاسیک

شکل 2-2: پیوند و هم پوشانی اجزای پایداری.(مآخذ: Doody et al,2009: 129)
محل تلاقی این سه دایره، جایگاه پایداری را نشان می دهند و حرکت باید به سوی محل تلاقی این سه دایره باشد. فرایندی که در آن دایره ها به سمت یکدیگر حرکت می کنند و تقریبأ بر روی هم منطبق می شوند. در صورتی که دایره های اجتماعی، اقتصادی در کنار دایره محیط زیست قرار گیرند، در چنین نقطه ای فعالیت های بشری پایدار خواهد بود(Dodds And Venables,2005, 8). لذا می توان گفت پایداری با تداوم طولانی مدت اکوسیستم در حمایت از زندگی انسانی و رفاه اجتماعی توصیف می شود که با یک اقتصاد پرطنین حمایت شده و با سلامت اکوسیستم پایدار می‌شود؛ به دیگر سخن، پایداری به بهترین نحو به عنوان وضعیت یا مجموعه شرایطی توصیف می‌شود که در طول زمان دوام دارد. تحقق پایداری نیاز دارد تا جامعه مجموعه شرایطی را برآورد کند که به عنوان پایداری تعریف شود. این شرایط برای پایداری می‌تواند شامل برابری اجتماعی، محافظت از محیط طبیعی، حداقل سازی استفاده از منابع غیرقابل احیاء، تنوع و بالندگی اقتصادی، خوداتکایی اجتماعی، رفاه فردی و ارضاء نیازهای انسانی شود.
2-2-2- دیدگاههای موجود درباره توسعه پایدار
دیدگاه‌های مختلفی در زمینه توسعه پایدار وجود دارند که هر یک تحلیل خاص خود را از مبحث توسعه پایدار ارائه می نمایند. این دیدگاه ها، براساس چارچوب فکری خود، عوامل ایجاد کننده بحران‌های زیست محیطی و اجتماعی و اقتصادی را شناسایی و مبتنی بر همین عوامل نیز اقدام به ارائه راه حل های مناسب برای دستیابی به توسعه پایدار می نمایند.
مکاتب فکری متفاوت و متعددی در ارتباط با توسعه پایدار قابل تشخیص هستند این مکاتب و تفکرات را می‌توان در طیفی از تفکرات مدرنیسم تا رادیکالیست های تندرو طبقه بندی نمود. در این طیف گروههای مختلف فکری جای دارند که هر یک به مجموعه ای از اصول و قواعد تأکید می ورزند و مبتنی بر این نکات، از یکدیگر قابل تفکیک هستند. در اینجا برخی از نگرش‌های اصلی در حوزه توسعه پایدار که هر کدام در ارتباط با سوالهای موجود در این حوزه دارای پاسخ های مشخص و متفاوتی هستند، مورد بحث و واکاوی قرار می‌گیرند. به طور کلی، دیدگاههای موجود در ارتباط با توسعه پایدار را می‌توان به سه دسته تقسیم بندی کرد:
الف) دیدگاههای مدرن
ب) دیدگاههای میانه
ج) دیدگاههای ساختارگرا.
هر کدام از این دیدگاه‌ها مشتمل بر مجموعه‌ای از تئوری ها هستند که چارچوب نظریه‌ای، فکری و برنامه‌ای آنها را تشکیل می دهد. (شکل شماره 2-3)
دیدگاهها نظریه ها نظریات مرتبط
دیدگاههای مدرن محیط گرایی با محوریت بازار نوگرایی اکولوژیک اقتصاد نئوکلاسیک
دیدگاههای میانه مردم گرایی نوین محیط زیستی
توسعه مردمی توانمندسازی
مشارکت
ظرفیت سازی
دیدگاههای ساختارگرا نئومالتوسین ها
توسعه سبز انتقادی توسعه سبز انتقادی
آنارشیسم ضدانسانی