افلاطون

هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد
معنی بیت: نخست قلب سلیم و دل بینا بدست آور، زیرا چیزی که بدست آورده‌ای، صورت بی معنی‌یی بیش نیست و بر آن نام دل منه. اگر در پی صورت هستی گشت و گذار در عالم مادی و صور ناپایدار جهان کفایت می کند.
16)عیسی قدسی بدان رسی کزین و از آن کاینجا زرست و درم آنجا دمست و دوا
وزن مصراع اول مختل است.
در این و آن «تکرار» وجود دارد و بین عیسی و دم (دم عیسوی شفابخش است) تناسب هست.
معنی بیت: تو مانند عیسی از عالم قدسی، هنگامی به عالم پاک ملکوت می‌رسی که از عالم مادیات مانند عیسی مجرد شوی زیرا عالم صورت و ماده مانند زر و درم، فریبنده انسانهای مادی است. دم عیسی که شفابخش است موهبتی از عالم ملکوت است نه از عالم بی مقدار خاک.
17)با عقل قاصر تو چه مه چه چنبر دف در بزم کودک چه ارغنون چه سه تا
چه…چه: حرف ربط برای تساوی است.
مصرع دوم اختلال وزن دارد.
چنبر: محیط دایره را گویند مطلقاً اعم از دف و چنبر گردن و افلاک و غیره (برهان).
دف: چنبریست که پوستی بر آن چسبانند و قوالان آن را با انگشت نوازند (معین)
ارغنون: بر وزن اندرون، سازیست مشهور که افلاطون وضع کرده است، و بعضی گویند ارغنون ترجمه مزامیر است یعنی جمیع سازهای نفس، و بعضی دیگر گویند چون هزار آدمی از پیر و جوان همه به یکبار با آوازهای مخالف یکدیگر چیزی بخوانند آن حالت را ارغنون خوانند و جمعی دیگر گفته‌اند که ارغنون ساز و آواز هفتاد دختر خواننده و سازنده است که همه یک چیز را به یکبار و به یک آهنگ با هم بخوانند و بنوازند (برهان)
سه‌تا: طنبوری را گویند که به آن سه تار بسته باشند (برهان)
مصرع دوم تمثیل است.
بین چنبر دف، ارغنون و سه تا مراعات‌النظیر وجود دارد.
معنی بیت: تا هنگامی که تو با دیده قاصر و ظاهر بین خود به جهان بنگری، امور مختلف و معنی و صورت در دیده تو یکی است. تو ماه را مانند حلقه‌ی دف می‌بینی، همچنانکه برای کودک ارغنون و بربط سه تار هیچ فرقی نمی‌کند و او از آنها حظّ روحانی نمی‌برد.
پیش عقل ناقص تو ماه و چنبردف تفاوتی ندارند (و هر دو حلقوی شکل هستند) همچنانکه در مجلس کودک ارغنون و سه‌تا تفاوتی ندارد.
18)بند نجات که زد در پیش رخنه دل؟ آنکس که رفت برون از بند کام و هوا
بند: دام
بین بند و بند جناس تام وجود دارد.
همچنین (با کمی مسامحه) در بیت آرایه ردالعجز علی‌الصدر نیز وجود دارد.
معنی بیت: فقط آنکس می تواند شکاف و نقص و خلل پیدا شده در دل را بند زند (به درمان دل پرداخته و درد دل را چاره سازد) که خود را از بند نفس و هواپرستی آزاد ساخته باشد و در پی هوی و هوس نباشد.
19)از نفس امان مطلب کاینجا نداد به کس نخل شکسته رطب دست بریده عطا