اسلام و ایران

امین، سید حسن: « امام رضا(ع) و سفرش به ایران با نگاهی به قصاید فارسی در مدح او»، حافظ، شماره 54، شهریور 1387.
بارتولد، و: جغرافیای تاریخی ایران، ترجمه: حمزه سردادور، انتشارات توس، تهران، چاپ دوم، 1358.
باستانی پاریزی، محمد ابراهیم: « اقلیم پارس»، یغما، شماره 211، بهمن 1344.
باسورث، ادموند کلیفورد: سلسله‏هاى اسلامى جدید راهنماى گاهشمارى و تبارشناسى‏، ترجمه: فریدون بدره اى‏، ناشر مرکز باستان شناسى اسلام و ایران‏، تهران، چاپ اول، 1381.
براون، ادوارد: تاریخ ادبیات ایران از فردوسى تا سعدى، ترجمه: فتح الله مجتبائى و غلام حسین صدرى افشار، انتشارات مروارید، تهران، چاپ چهارم، 1367.
بلاذرى، احمد بن یحیى (م 279): فتوح البلدان، ترجمه: محمد توکل، نشر نقره، تهران، چ اول، 1337.
بلعمى، ابو على‏: تاریخنامه طبری‏، محقق / مصحح: محمد روشن‏، انتشارات سروش/ البرز، تهران، چاپ دوم ، 1373.
بویل، جی. آ: تاریخ ایران از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانی پژوهش دانشگاه کمبریج، ترجمه: حسن انوشه، جلد سوم قسمت اول، تهران، چاپ اول، 1368.
بهرامی، اکرم: «شهرهای ساسانی»، بررسی های تاریخی، شماره 70، خرداد و تیر 1356.
بهرامی، اکرم: «شهرهای ساسانی2»، بررسی های تاریخی، شماره 71، مرداد و شهریور1356.
بهروز، اکبر: تاریخ ادبیات عرب، انتشارات دانشگاه تبریز، چاپخانه شفق، اردیبهشت 1359.
بیات، عزیز الله:‏ تاریخ تطبیقى ایران با کشورهاى جهان، انتشارات امیر کبیر، تهران، چاپ دوم، 1384.
بیضاوى، ناصر الدین:‏ نظام التواریخ‏، محقق / مصحح: میر هاشم محدث، ‏انتشارات بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، تهران، چاپ اول، 1382.
بینش، تقی: تاریخ مختصر موسیقی ایران، نشر هستان، تهران، چاپ اول، 1378.
پیرنیا، حسن: تاریخ ایران باستان‏، انتشارات دنیای کتاب، تهران، چاپ اول ، 1375.
پیرنیا، حسن، و اقبال آشتیانى، عباس‏: تاریخ ایران از آغاز تا انقراض سلسله قاجاریه‏، انتشارات خیام، تهران، چاپ نهم، 1380.
تتوی، قاضی احمد، قزوینی، آصف خان: تاریخ الفی، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، چاپ اول، 1382.
توحیدی، فائق و خلیلیان، علی محمد: «بحثی پیرامون مقاله مقبره ای از دوران عیلامی جدید در ارجان»، مجله اثر، شماره12،13و 14، اسفند1356.
ثعالبى، ابو منصور محمد بن عبد الملک: شاهنامه ثعالبى، ترجمه: محمود هدایت‏، انتشارات اساطیر، تهران، چاپ پنجم، 1384.‏
ثعالبی، ابو منصور محمد بن عبد الملک: غرر اخبار ملوک الفرس و سیرهم معروف به تاریخ غرر السیر، تصحیح: ه. زوتنبرگ، به تحقیق: محمد محیی الدین عبد الحمید، مطبعه السعاده، قاهره، 1375-77 ق.
ثقفى کوفى، ابو اسحاق ابراهیم بن محمد (م 283): الغارات و شرح حال اعلام آن، ترجمه: عزیز الله عطاردى، انتشارات عطارد، 1373.
ثواقب، جهانبخش: « ضرب سکه در خلافت اسلامی»، علم و قرآن و حدیث مجله مشکوه، شماره 68-69، پائیز و زمستان 1379.
جاحظ، ابو عثمان عمو بن بحر: تاج، ناشر و مصحح و یافته: استاد احمد زکی پاشا، ترجمه: حبیب الله نوبخت ، مرداد 1308.
جعفرى، جعفر بن محمد بن حسن‏: تاریخ یزد، محقق / مصحح: ایرج افشار، انتشارات علمى و فرهنگى‏، تهران‏، چاپ سوم، 1384.
جوکار قنواتی، رضا: شناسنامه بهبهان، انتشارات توفیق، بهبهان، چاپ دوم، 1383.