اسلام و ایران

– مستوفی قزوینی: پیشین، ص 130.
– اصطخری: پیشین، ص98.
– همان، ص98.
– جیهانی: پیشین، ص57 و 125.
– مستوفی قزوینی: پیشین، ص137-138.
– لسترنج: پیشین، ص281.
– اصطخری: پیشین، ص99؛ یاقوت الحموی: پیشین، ج3، ص71.
– لسترنج: پیشین، ص287.
– ابو المنذر هشام بن محمد الکلبى (م 204): کتاب الأصنام (تنکیس الأصنام)، تحقیق: احمد زکى باشا، القاهره، افست تهران (همراه با ترجمه)، نشر نو، چ دوم، 1364، ص105-123.
– احمد بن یحیى بلاذرى (م 279): فتوح البلدان، ترجمه: محمد توکل، نشر نقره، تهران، چ اول، 1337، متن، ص539.
– شهاب الدین ابو عبد الله یاقوت بن عبد الله، الحموى (م 626): معجم البلدان، دار صادر، بیروت، ط الثانیه، 1995، ج2، ص56.
– بلاذری: پیشین، ص 541.
– ابو عمرو خلیفه بن خیاط بن أبی هبیره اللیثی العصفری الملقب بشباب (م 240): تاریخ خلیفه بن خیاط، تحقیق فواز، بیروت، دار الکتب العلمیه، ط الأولى، 1415/1995،ص91.
– ابن اثیر جزرى: تاریخ کامل بزرگ اسلام و ایران، ترجمه عباس خلیلى و ابو القاسم حالت، مؤسسه مطبوعات علمى، تهران‏،1371، ج9، ص65.
– أبو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتیبه(م 276): المعارف، تحقیق ثروت عکاشه، القاهره، الهیئه المصریه العامه للکتاب، ط الثانیه، 1992، ص183.
– ابو حنیفه، دینورى: الاخبار الطوال‏، ترجمه: محمود مهدوى دامغانى‏، نشر نی، تهران، چاپ چهارم، 1383، ص167-168.
– شمس الدین محمد بن احمد الذهبى (م 748): تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الأعلام، تحقیق: عمر عبد السلام تدمرى، بیروت، دار الکتاب العربى، ط الثانیه، 1413/1993، ص318؛ احمد علی، یوسفی: « برآورد کمی غنائم در عصر خلفای راشدین و برخی پیامد های آن»، تاریخ اسلام، شماره16، زمستان1382، ص45.
– ابن خلدون: العبر یا تاریخ ابن خلدون، ترجمه عبد المحمد آیتى، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى، چ اول، 1363، ج1، ترجمه متن، ص550.
– شهاب الدین احمد، نویری: (قرن8ه. ق) نهایهالارب فی فنون الادب، ترجمه محمود مهدوی دامغانی، انتشارات امیر کبیر، تهران،1364، ج4، ص241؛
– احمد بن على بن حجر، العسقلانى (م 852): الإصابه فى تمییز الصحابه، تحقیق: عادل احمد عبد الموجود و على محمد معوض، بیروت، دارالکتب العلمیه، ط الأولى، 1415/1995، ج5، ص117.
– مولف مجهول: تاریخ سیستان،‏ محقق / مصحح: ملک الشعراء بهار، انتشارات پدیده خاور، تهران، چاپ دوم، 1366، ص79.
– حسن بن محمد بن حسن، قمى: تاریخ قم‏، ترجمه: حسن بن على بن عبد الملک قمى‏، محقق / مصحح: محمد رضا انصارى قمى‏، ناشر کتابخانه بزرگ آیت الله العظمى مرعشى نجفى‏، قم، چاپ اول، 1385، ص820.
– ابن بلخی: فارسنامه، تصحیح و تحشیه : گای لیسترانج، رینولد الن نیکلسون، انتشارات اساطیر، تهران، چاپ اول، 1385، ص115.
– یکى از سرداران عرب که عمر او را به سال چهاردهم هجرى به محل بصره فرستاد تا شهرى بسازد و بعضى گفته‏اند که در بهار سال شانزدهم بصره پى‏افکنده شد، و چون عتبه به محل بصره رفت آنجا را سرزمین هند مى‏گفتند … عتبه پس از 3 سال از تاریخى که لشکر اسلام را نجات داد درگذشت. (فارسنامه ناصری، ج1، ص173)