استراتژی بازاریابی

2-1-3-6-مدل بوین
Widget not in any sidebars

بوین(2004) معتقد است که بقای شرکت های بحران زده فرآیند مدیریتی پیچیده ای است و شامل فعالیت های گوناگون با هدف های متفاوتی است او راهبردهای احیا را درسه گروه کاهش هزینه هاو دارایی ها تغییر موقعیت یا وضعیت وسازماندهی مجدد طبقه بندی می کند.‌ راهبردهای کاهش هزینه ها به منظور ایجاد ثبات اولیه در شرکت و بهبود کارایی عملیاتی از طریق تقلیل مخارج غیر ضروری اجرا می شوند. محور راهبردهای (کاهش) صرفه جویی،‌کاستن از اندازه و مقیاس فعالیت ها به منظور جلوگیری از انباشت زیان وآزاد سازی منابع شرکت است به عبارت دیگر تولید محصولاتی که سودآوری ندارند متوقف شده و محصولات شرکت به بازار های غیر جذاب ارائه نمی شود.‌ راهبردهای کاهش صرفاً اقدامی واکنشی در برابر دشواری شرایط محیط است.‌ راهبرد تغییر موقعیت شامل مجموعه اقدامات فعال (کنش گرانه) شرکت در پاسخ گویی به تغییرات محیطی است.‌ بهبود کیفیت محصولات،‌ عرضه کالا ها و خدمات جدید به مشتریان فعلی وجدید بهره گیری از فناوری های نوین و بهبود وجه شرکت و یا تصویر سازی مجدد از جمله روش هایی است که درگروه راهبردهای تغییر موقعیت قرار می گیرند.‌ سازمان دهی مجدد هم شامل تغییر در ساختار شرکت و طراحی ساختاری متناسب با راهبرد های جدید است.
بهبود کیفیت محصولات، عرضه کالاها وخدمات جدید به مشتریان بهره گیری از فناوری های نوین ، بهبود وجه شرکت ، تصویر سازی مجدد
بهبود کیفیت محصولات، عرضه کالاها وخدمات جدید به مشتریان بهره گیری از فناوری های نوین ، بهبود وجه شرکت ، تصویر سازی مجدد
راهبرد های بقا
راهبرد های بقا
سازمان دهی مجدد
تغییر موقعیت یا وضعیت
مجموعه اقدامات فعال( کنش گرانه) شرکت در پاسخ گویی به تغییرات محیطی
مجموعه اقدامات فعال( کنش گرانه) شرکت در پاسخ گویی به تغییرات محیطی
کاهش هزینه و دارایی
ایجاد ثبات اولیه در شرکت وبهبود کارایی عملیاتی
ایجاد ثبات اولیه در شرکت وبهبود کارایی عملیاتی

تغییر در ساختار شرکت و طراحی ساختاری متناسب با راهبردهای جدید
تغییر در ساختار شرکت و طراحی ساختاری متناسب با راهبردهای جدید
از طریق تقلیل ؟؟؟؟ غیر ضروری
از طریق تقلیل ؟؟؟؟ غیر ضروری
اقدامی واکنش در برابر دشواری شرایط محیطی
اقدامی واکنش در برابر دشواری شرایط محیطی

شکل2-4-تقسیم بندی راهبرد های بقای شرکت بر اساس دیدگاه بوین(2004)
2-1-4-استراتژی بازاریابی
کانون اصلی استراتژی بازاریابی، تخصیص مناسب و هماهنگ نمودن فعالیت ها و منابع بازاریابی است به منظور تامین اهداف عملیاتی شرکت از حیث یک بازار- محصول خاص (اعرابی و ایزدی، 1383).