از دست دادن شغل

سرور، 29 ساله نیز میگوید:
“نگاه جامعه خیلی بده… همه فکر میکنن یه زن وقتی مطلقه میشه، میشه هر کاری ازش خواست؛ بدی جامعه ما اینه که زنهای مطلقه رو با فاحشهها اشتباه گرفتن.”
نگاه ابژهوار جامعه بر زنانی که از سرمایههای فیزیکی بالاتری برخوردارند بیشتر سنگینی میکند. در حقیقت برخورداری از سرمایههای فیزیکی و زیباییهای ظاهری، اگرچه ممکن است امکان فرصتهای ازدواج را برای کنشگران افزایش دهد، اما منجر به تشدید سلطه مردانه و نگاه شیءواره بر آنان میگردد. چنین نگاه ابزاری و ابژهواری به زنان مطلقه، منجر به مشکلات عدیده دیگری برای آنان میگردد که در مقولات آینده بیشتر بدانها پرداخته میگردد.
4-3-4-3-3-3. احساس عدم امنیت
یکی از پیامدهایی که این نگاه شیءگونه به زنان به همراه میآورد، احساس عدم امنیت اجتماعی در میان آنان است.
فاطمه، 47 ساله اینگونه میگوید:
“جامعهمون خیلی خرابه… جامعه دید بدی نسبت به زن مطلقه داره. واسه همین بیشتر مواقع میگم همسرم فوت کرده… وقتی زن مطلقه میشه، مزاحمت براش زیاد میشه. یه مزاحم داشتم که 2 سالی بود اذیتم میکرد. تا جایی که کلی تهمت بهم زد و من مجبور شدم ازش شکایت کنم.”
4-3-4-3-3-4. محدودیت در اشتغال
سلطه مردانه با نگاه جنسی به زنان مطلقه، منجر به محدودیت آنان برای اشتغال و ورود به محیطهای کاری میگردد. یافتههای تحقیق نشان میدهد که بسیاری از زنان، تجربهی از دست دادن شغل خود را به دلیل چنین نگاهها و درخواستهایی از سوی مردان گزارش کردهاند.
نسترن، 32 ساله که تجارب متعددی در از دست دادن شغلاش دارد، اینگونه میگوید:
“آخرین بار یه کار پاره وقت گرفتم تو یه شرکتی که تازه میگفتن رئیسش یه مهندسیه که آدم نجیب و باخداییه. همین آدم سه روز نگذشته بهم پیشنهاد داد بیا بریم باغمون. گفت بیا یه حالی به من بده یه حالیام به دوستم. انقدر ناراحت شده بودم که تا 3-4 روز که یاد حرفش میافتادم فشارم میافتاد، میرفتم زیر سُرُم. تازه من نه شوخی کرده بودم باهاش نه هیچی. بدون آرایش میرفتم اونجا با مانتوی کُلفَتی…همیشه آخره قصه، ما زنِ خرابیم، چون طلاق گرفتیم، اگه آدم حسابی بودیم مینشستیم سر خونه زندگیمون… اما نمیفهمن که اگه اون زندگی خوب بود که بعدِ 9 سال جدا نمیشدیم.”
نگاه ابزاری به زنان منجر به آن میگردد که اکثر آنان، در جستجوی راهی برآیند تا مطلقه بودن خود را از دیگران پنهان نمایند.
مهشید، 35 ساله در این باره میگوید:
“چند بار کارمو از دست دادم بخاطر مطلقه بودنم، واسه همین به یکی پول دادم تا بره برام یه شناسنامه بگیره که سر کار اون رو نشون بدم.”
یافتههای برخی از تحقیقات دیگر نیز مؤید آن است که آزار جنسی زنان مطلقه در مقایسه با زنان مجرد و متأهل شیوع بیشتری دارد. رجب لاریجانی(1389) نشان داد که توجه مجرمان آزار جنسی در محیطهای کاری بیشتر معطوف به افراد مطلقه و متارکه کرده است.
4-3-4-3-3-5. محدودیت در مکان یابی جدید
یکی از مشکلات جدی زنان پس از طلاق، مکانیابی جدید آنان است. این در حالی است که فرهنگ جنسیتی، با برچسبهای پیاپیای که بر زنان مطلقه وارد مینماید، مانع یافتن مسکن مستقل برای آنان میگردد.
سمانه، 28 ساله اینگونه میگوید:
“من بخاطر تنگیِ جا یکی دو بار خواستم برم یه خونه اجاره کنم؛ تا میرم بنگاه طرف میگه خانوم آقاتون بیاد باید قولنامه به اسم اون باشه؛ حتی نمیتونی بری یه خونه راحت واسه خودت بگیری. جاهای دیگه هم چون شناسنامه رو میگیرن و قولنامه میکنن، مهر طلاق و بچه رو تو شناسنامهی من میبینن. میدونی اونموقع دیگه نگاهها فرق داره… باید مثل اُمُّلها خودت رو بکنی بری وگرنه اگر یه تار موهاتم بیرون باشه چون مطلقهای میگن خرابه!”
مهناز، 31 نیز میگوید:
“زندگی با خانواده کمی سخته…احساس میکنم استقلال ندارم. یه وقتایی دوست دارم تنها باشم، هیچکس رو نبینم اما نمیشه، مهمون میاد مجبورم ببینمشون چون تو خونه پدرم هستم… خیلی دوست دارم الان مستقل بشم اما خانواده بهم اجازه نمیده. میگه چون مجردی نمیشه….نگاه بدی بهت ایجاد میشه.”