ازدواج مجدد

مهناز، 31 ساله که به سرکوب غریزه جنسی خود پرداخته است، اینگونه میگوید:
“الان با انواع داروهای گیاهی و هورمونی نیازم رو کنترل میکنم. پیشنهاد ازدواج موقت، مردا بهم میدن ولی من اصلاً ناراحت نمیشم، چون حقشونه، اونا هم حتماً امکان ازدواج دایم رو ندارن؛ من الان شرایطش رو ندارم وگرنه اگه زن مستقلی بودم حتماً اینکارو(ازدواج موقت) میکردم. ازدواج موقت حداقل نیاز جنسیام رو از راه حلال برطرف میکنه، ولی میدونم اگر اینکارو کنم طرد میشم از سوی خانواده و اون تنها حامیام رو هم از دست میدم؛ دلیل اینکه این کار رو نمیکنم هم همینه.”
محمد، 28 ساله که او نیز به سرکوب غریزه خود پرداخته است، از خود اینگونه میگوید:
“آدمیام که به دنیای پاکی اهمیت میدم، برام جالب نیست که با هر کسی و تحت هر شرایطی رابطه داشته باشم، نمیخوام آلت دست دیگران باشم… از طرفی هیچ بعید نیست که با چند نفر باشم و فردا همسرم هم با چندین نفر باشه.”
عباس، 57 ساله نیز موانع ارضای نیاز جنسی خود را اینگونه برمیشمرد:
“نیازهام رو تو این 6-7 سال سرکوب کردم؛ بچه هام اون زمان حساس بودن رو ازدواجم، نمیتونستم برم ازدواج کنم. یا باید میرفتم دنبال عیاشی که آخر و عاقبت نداشت؛ چون آدم اگه وارد تنوع طلبی بشه دیگه واویلاست. اگرم بخوای بری زن صیغهای بگیری اونم ممکنه برات مشکل ایجاد کنه.”
امیر، 28 ساله نیز که دو سال از طلاقش گذشته است اینگونه میگوید:
“تن به هر رابطه جنسی نمیدم و رابطهای که توش عاطفه و پیوستگی روحی نباشه رو واردش نمیشم. فرصت و شرایط و شهامت ازدواج مجدد رو هم ندارم… از طرفی چون توی زندگی مشترکمون رابطه لذتبخشی رو تجربه نکرده بودم بعد از طلاق هم خیلی احساس کمبود نمیکردم.”
به نظر میرسد، یکی از عواملی که بر میزان نیاز جنسی افراد تأثیرگذار است، تجارب پیش از طلاق آنان است؛ به این معنی که برای آن دسته از افرادی که تجارب خوشایند عاطفی و جنسی را در دوره ازدواج خود داشتهاند، خصوصاً آنهایی که این خاطرات منجر به وابستگی جنسیشان گردیده است، فقدان آن پس از جدایی، بیشتر احساس میگردد و بالعکس برای افرادی که تجارب خوشایندی در دوره ازدواجشان نداشتهاند این مسأله میتواند کمرنگتر باشد.
امین، 35 ساله در این باره میگوید:
“تا دو سال اول خیلی اذیت میشدم؛ بهرحال اون زن زیبایی بود و خاطرات جنسی خوبی با هم داشتیم.”
نسترن، 32 ساله میگوید:
“نیاز جنسی چندانی ندارم شاید چون هیچوقت رابطه برام رضایت بخش و جذاب نبوده. …از وقتی یادمه، شوهرم همیشه به فکر خودش بود توی رابطه.”
از سویی، عدهای از افراد در سالهای اولیه پس از طلاق، بدلیل فشارهای روانی و تلخیهای حاصل از طلاق، نیاز جنسی بسیار کمرنگی را گزارش کردهاند و عدهای دیگر نیز برای کاهش فشارهای حاصل از جدایی یا ارضای فوری نیاز جنسی خود، در روابط آزاد و گاهبهگاه درگیر گردیدهاند.
عاطفه، 30 ساله میگوید:
“اون چند ماه اول که انقدر تحت فشار روحی روانی بودم که اصلاً به این چیزا فکر نمیکردم و احساس نیاز نمیکردم، اما بعدش کمکم مثل سابق شدم.”
همانگونه که در جدول مشاهده گردید،‌ تنها 7 نفر از پاسخگویان تجربه روابط گاهبهگاه را گزارش کردهاند که اکثریت آنان را مردان تشکیل میدهند. در روابط گاهبهگاه، کنشگران عموماً به روابط صرفاً جنسی و موقت رجوع میکنند و اکثریت آنان، از عادتوارههای مدرنی برخوردارند.
نادر، 33 ساله اینچنین میگوید:
“یه دلیلی که الان تن به ازدواج نمیدم همینه(روابط متعدد گاهبهگاه)…؛ تنوع طلبی که دیگه بندت نمیکنه، انقدر الان دور و برم آدم دارم که باید هی بین اینا انتخاب کنم به این بگم کار دارم به اون بگم وقت ندارم. انقدر تقاضا و اس ام اس میاد که…از محیط کار گرفته تا بیرون و خانواده… سعی میکنم فقط در حد رابطه جنسی باشه… چون بعد از طلاق یه ترسی برای آدم شکل می گیره، ترس از اینکه وابستگی ایجاد بشه دوباره…این ترسه دیگه نمیذاره…یکم بخواد عاطفی بشه میگم کار دارم و اینا… و سریع از این موضوع رد میشم … الان میبینم که چه نیازی هست دیگه به ازدواج…راحت می تونم سوئیچ کنم رو هر کی که بخوام(تقلیل ازدواج به امر جنسی).”
معصومه، 41 ساله نیز که هم تجربه روابط گاهبهگاه را گزارش کرده است و هم تجربه دوستی و همخانگی را، برای ما اینگونه میگوید:
“وقتی تنها هستی نمیشه، مردا نمیذارن. با کسایی که دوست بودم همشون مجرد بودن و از خودم کوچکتر، جز یکیشون که متأهل بود که نذاشتم دوستیمون رو گسترش بده. با اکثرشون زندگی میکردم، مسافرت میرفتم. دخترم مشکلی نداره با دوستی من با پسرا و اتفاقاً اولین کسی بود که منو تشویق میکرد به این کار.”