ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری

چکیده ۱
فصل اول: کلیات پژوهش و تعاریف ۲
۱-۱-کلیات پژوهش ۳
۱-۱-۱-مقدمه ۳
۱-۱-۲-بیان مسئله ۵
۱-۱-۳-پیشینه تحقیق ۱۱
۱-۱-۴-سوالات ۱۵
۱-۱-۴-۱-سوال اصلی ۱۵
۱-۱-۴-۲-سوالات فرعی ۱۵
۱-۱-۵-فرضیات ۱۵
۱-۱-۵-۱-فرضیه اصلی ۱۵
۱-۱-۵-۲-فرضیات فرعی ۱۵
۱-۱-۶-اهداف تحقیق ۱۶
۱-۱-۷-جنبه نوآوری تحقیق ۱۶
۱-۱-۸-روش تحقیق ۱۶
۱-۱-۹-سازماندهی تحقیق ۱۷
۱-۲-مفاهیم ۱۸
۱-۲-۱-تعریف عقد ۱۸
۱-۲-۱-۱-تعریف لغوی عقد ۱۸
۱-۲-۱-۲-تعریف فقهی عقد ۱۹
۱-۲-۱-۳-تعریف حقوقی عقد ۲۰
۱-۲-۲-اقسام عقد ۲۱
۱-۲-۲-۱-عقود لازم و جایز ۲۱
۱-۲-۲-۲-عقد جایز ۲۳
۱-۲-۲-۳-عقود منجز و معلق ۲۴
۱-۲-۳-ارکان تعهد ۲۵
۱-۲-۳-۱-طرفین تعهد ۲۵
۱-۲-۳-۲-موضوع تعهد ۲۷
۱-۲-۳-۳-رابطه حقوقی ۲۷
۱-۲-۴-مفهوم نکاح ۲۷
۱-۲-۴-۱-نکاح در فقه ۲۷
۱-۲-۴-۲-نکاح در حقوق موضوعه ایران ۲۸
۱-۲-۵-شرایط صحت نکاح ۳۰
۱-۲-۵-۱-اختلاف جنس طرفین ۳۰
۱-۲-۵-۲-قصد و رضای طرفین ۳۲
۱-۲-۵-۳-اراده و اعلام اراده ۳۳
۱-۲-۵-۴-لزوم و توالی ایجاب و قبول ۳۵
۱-۲-۵-۵-مشروعیت موضوع نکاح ۳۵
۱-۲-۶-ماهیت نکاح ۳۶
۱-۲-۶-۱-ماهیت قراردادی نکاح در حقوق موضوعه ایران ۳۷
۱-۲-۶-۲-ماهیت عبادی نکاح در فقه ۳۸
۱-۲-۷-نکاح از منظر حقوق کیفری ۳۸
۱-۲-۸-مفهوم معاطات ۴۰
۱-۲-۸-۱-معاطات در لغت ۴۰
۱-۲-۸-۲-معاطات از منظر حقوقی ۴۱
۱-۲-۸-۳-معاطات در نظر فقهی ۴۱
فصل دوم: ازدواج سفید و دلایل بطلان آن ۴۳
۲-۱-مفهوم ازدواج و ازدواج سفید ۴۴
۲-۲-تاریخچه ازدواج سفید ۴۶
۲-۳-مراحل شکل گیری ازدواج سفید ۴۸
۲-۳-۱-مرحله آشنایی ۴۸
۲-۳-۲-مرحله عاشق شدن ۴۸
۲-۳-۳- مرحله به هم پیوستن ۴۸
۲-۳-۴- مرحله بروز تعارض و تنش ۴۹
۲-۳-۵-مرحله خاتمه زیست مشترک و احساس شرمساری ۴۹
۲-۴-عوامل گرایش به ازدواج سفید ۵۰
۲-۵-تبعات ازدواج سفید از منظر جامعه شناسی و روان شناسی ۵۱
۲-۵-۱-جامعه شناسی و ازدواج سفید ۵۲
۲-۵-۲- روان شناسی و ازدواج سفید ۵۴
۲-۶- بطلان ازدواج سفید ۵۴
۲-۶-۱-دیدگاه فقها ۵۵
۲-۶-۱-۱- آیات ۵۶
۲-۶-۱-۲-روایات ۵۸
۲-۶-۱-۳- اصول عملیه ۶۱
۲-۶-۱-۴- اجماع و سیره مسلمین ۶۲
۲-۶-۲-دیدگاه حقوقدانان ۶۴
فصل سوم: بررسی تطبیقی نکاح معاطاتی و ازدواج سفید ۶۷
۳-۱-نکاح معاطاتی در قانون مدنی ۶۷
۳-۲-قصد زوجیت و تشکیل خانواده در نکاح معاطاتی ۶۸
۳-۳-بررسی دلیل لزوم اجرای صیغه و دوری ازمعاطات ۷۲
۳-۳-۱-آیات ۷۲
۳-۳-۲-اجماع ۷۴
۳-۴-تفاوت ازدواج سفید و نکاح معاطاتی ۷۷
۳-۵- ازدواج سفید و نکاح معاطاتی و تشابه آن با انحرافات جنسی ۷۹
۳-۵-۱-تشابه با زنا ۷۹
۳-۵-۲-تشابه با روابط نامشروع ۸۰
۳-۶-ازدواج سفید و معاطاتی و تفاوت آن با زنا و رابطه نامشروع ۸۵
۳-۶-۱-تفاوت با زنا ۸۶
۳-۶-۲-تفاوت با روابط نامشروع ۸۷
۳-۷-جرایم ارتکابی در ازدواج سفید و نکاح معاطاتی ۸۸
۳-۷-۱-جرایم ارتکابی از سوی مرد ۸۸
۳-۷-۱-۱-عدم ثبت واقعه ازدواج ۸۹
۳-۷-۱-۲-عدم رعایت مقررات قانون مدنی در خصوص ازدواج سفید ۹۲
۳-۷-۲-جرایم ارتکابی در رابطه یا همان زندگی مشترک ۹۵
۳-۷-۲-۱-ترک انفاق به همسر ۹۵
۳-۷-۳-جرایم ارتکابی از سوی زن ۹۸
۳-۷-۳-۱-خودداری از حضانت طفل در بارداری های ناخواسته ۹۸
۳-۷-۳-۲-انکار ادعای بی اساس بودن رابطه زوجیت و اقرار به رابطه نامشروع و زنا ۱۰۰
۳-۷-۴-جرایم ارتکابی از سوی پزشکان ۱۰۱
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۰۵
۴-۱-نتایج ۱۰۵
۴-۲-پیشنهادات ۱۰۸
کتابنامه ۱۰۹

پایان نامه ازدواج سفید

نکاح معاطاتی در فقه و حقوق به معانی مختلفی آمده است. یکی از معانی رایج آن عدم اجرای صیغه ایجاب و قبول است. امام خمینی در تعریف نکاح معاطاتی می فرمایند:« َلو تَقاول الزُوجانَ وَ قَصدَا الازدواج ثُم اِنشاتهً المراه بِذها بِها الی بَیتُ المَرء بِجهیزتها مِثلا و قَبلَ المرء ذلِکَ بِتَمکینِها فِی البیتَ لذلِکَ تَحققت الزُوجیهَ المُعاطاتِیه؛ اگر زن و مرد باهم گفتگو کردند و قصد ازدواج کردند و زن با رفتنش به خانه مرد، مثلاًبه همراه جهیزیه، زوجیت را ایجاد کند و مرد نیز زوجیت را با تمکین زن در خانه‌اش قبول کرد در اینصورت ازدواج معاطاتی صورت می گیرد»(خمینی(ره): ۱۳۷۹، ۱۸۰).

برخی در تعریف نکاح معاطاتی می نویسد:« نکاح معاطاتی یعنی نکاحی که صرفاً به اعلام توافق و تراضی طرفین بسنده می شود و فاقد ایجاب و قبول لفظی باشد»(محقق داماد:۱۳۸۵، ۱۶۶).

با توجه به تعریف نکاح و معاطات که قبلاً ذکر گردید می توان بیان کرد که نکاح معاطاتی عبارتست از: نکاحی که به منظور تشکیل خانواده و با رضایت باطنی طرفین به داشتن حق تمتع جنسی، بین زن و مرد بسته می شود و ممکن است در بردارنده وضعیت حقوقی خاصی از قبیل پرداخت نفقه، مهریه ازطرف مرد و همچنین ارث بردن از یکدیگر باشد. همان طور که بیان شد، از نظر قانون مدنی، معاطات در عقود صحیح است و لازم نیست ایجاب و قبول لفظی باشد. در ماده ۱۹۳قانون مدنی بیان می دارد: انشای معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد، مثل قبض و اقباض حاصل می گردد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. مطابق این ماده، به غیر از موارد استثنایی، انشای معامله از طریق فعل و نه لفظ نیز ممکن است. مطابق قسمت اخیر ماده فوق «مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد» معاطات صحیح است. ازجمله موارد استثناء شده عقد وقف است، مصداق دیگر این بخش عقد نکاح است. البته قانون مدنی در باب نکاح، میان حالت اختیار و اضطرار فرق گذاشته است. در ماده ۱۰۶۲ق.م. وقوع نکاح را منوط به الفاظ صریح می داند: «نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نمایند».