ارزیابی عملکرد

جمعیت آماری در مورد شورای شهر شیراز شامل کلیه اعضای شورای شهر می‌باشد. در راستای پاسخگویی به پرسش این پژوهش سعی در مصاحبه حضوری و پر کردن پرسشنامه در زمینه بررسی تأثیر مؤلفه‌های حکمرانی خوب بر مدیریت شهری، شهر شیراز و میزان عملیاتی شدن آن پرداخته شد. در این راستا پرسشنامه مربوطه بین شهرداران مناطق توزیع شد.
علاوه بر دو گروه بالا، جمعیت آماری250نفر، شامل کلیه مناطق 9 گانه شهرداری شیراز می‌شود که تحلیل تأثیر شاخص‌های مورد نظر از منظر آن‌ها انجام شد. نمونه‌ای که از این جمعیت انتخاب شد و جمع‌آوری اطلاعات از آن‌ها پرداخته شد. این تعداد عضو برای نمونه آماری، دقت بالایی در آزمون مورد در پی دارد.
با توجه به اینکه تعداد زیادی از زیر شاخص‌های حکمرانی خوب، مربوط به ادراک مردم بود، به ناچار باید از شهروندانی که جزء نمونه آماری مناطق بودند نظرسنجی می‌شد. تعیین تعداد شهروندانی که باید پرسشنامه را پر می‌کردند، با روش‌های آماری انجام پذیرفت.
در روند جمع آوری داده‌ها ما با داده‌های اولیه و ثانویه روبرو هستیم
جمع‌آوری داده‌های اولیه، ظرف مدت یک هفته در شهرداریهای مناطق و در ساعات اداری انجام پذیرفت. علت انتخاب ساختمان شهرداری مناطق به عنوان محل جمع‌آوری داده‌ها این بود که تعداد زیادی از پرسش‌ها به عملکرد اداری شهرداری منطقه مربوط می‌شد و بالطبع افراد می‌بایستی حتماً تجربه‌ای از مراجعه به شهرداری می‌داشتند. این در صورتی بود که در سایر محل‌های مناطق ممکن بود افرادی مورد پرسش واقع شوند که یا اصلاً سابقه مراجعه به شهرداری نداشته یا خاطره دقیقی از مراجعه پیشین به منظور داوری در مورد عملکرد شهرداری نداشته باشند. البته دیدگاه شهروندان نسبت به عملکرد شهرداری در روزی که به آن مراجعه داشته‌اند، علاوه بر سایر موارد، تابعی است از میزان موفقیتشان در حصول هدف یا اهداف مراجعه به شهرداری. بدین معنی که اگر شخص در آن روز، عملکرد خوبی از شهرداری دیده باشد، با دیدی مثبت به پرسش‌ها پاسخ می‌دهند و در غیر این صورت با دیدی منفی، البته برای جلوگیری از این داستان سعی شد در چند مرحله و در ساعات مختلف اداری پرسشنامه پر شود. همچنین روند جمع‌آوری داده از طریق اسناد، مدارک و گزارش‌های شهرداری، زمان برترین مرحله انجام پژوهش بود. در این مرحله به جزء کارمندان و کارشناسان دوایر شهرداری، با بیش از 20 نفر از کارمندان و کارشناسان شهرداری و صاحب نظران در عرصه شهری ارتباط حضوری برقرار شد. آشنا نبودن برخی از مخاطبان با موضوع پژوهش، بوروکراسی اداری، بعضاً محافظه کاری افراد، نبود سیستم منظم مستند سازی اطلاعات و دلایل دیگری که در بخش تحلیل به آن اشاره خواهد شد از جمله علل طاقت فرسا بودن این مرحله بود. در اولین مراجعات، برداشت سیاسی از اصطلاح حکمرانی خوب در موضوع پژوهش غالباً باعث موضعگیری افراد در همکاری برای ارائه اطلاعات می‌شد، به همین دلیل در ادامه پژوهش از اصطلاح مدیریت شهری به جای حکمرانی(نزد آن‌ها) استفاده شد و موضوع پژوهش پایان‌نامه، تحلیل اثر شاخص‌های حکمرانی خوب بر مدیریت شهری معرفی گردید. گرچه این عنوان نیز به این دلیل که تداعی کننده ارزیابی عملکرد شهرداری بود و بالطبع هر یک از کارمندان شهری در هر سطحی که بودند ممکن بود در ارائه اطلاعات حساسیت به خرج دهند.
نگارنده در انجام این پروژه با افراد زیادی در تعامل و ارتباط بود که از طریق آن، مستقیم یا غیر مستقیم، داده‌های اولیه، داده‌های ثانویه و اطلاعات گوناگون علمی مرتبط با پایان‌نامه را بدست آورده است. این افراد به لحاظ نوع همکاری به سه سطح تقسیم بندی شدند.
در سطح نخست، افرادی قرار دارند که عمیق‌ترین و جدی‌ترین تعامل علمی را با نگارنده داشتند.