ارزیابی عملکرد گمرکات استان آذربایجان شرقی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن- قسمت ۵۷

۴-۱ با ارتقا روحیه و تامین رفاه و سطح معیشت کارکنان و ایجاد فرصتهای منصفانه و برابر برای ارتقا و پیشرفت همه کارکنان و نیز استقرار نظامهای پرداخت عادلانه برای رسیدن به هدف افزایش رضایت کارکنان تلاش نمایند.
۴-۲ با برگزاری کارگاههای آموزشی مناسب و مورد نیاز و تلاش برای ارتقا سطح دانش، بینش و مهارت کارکنان از طریق نیازسنجی، طراحی، اجرا، ارزشیابی و نظارت دقیق آموزشی برای بهسازی، آموزش و توانمندیهای منابع انسانی اقدام نمایند.
۴-۳ در نهایت برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان باید با ایجاد زیرساختهای الکترونیکی و ارتباطی و بهرهگیری از فناوریهای روزآمد و سیستمهای مکانیزه و برگزاری دورههای آموزشی مرتبط با فناوری اطلاعات با جدیت بیشتری تلاش نمایند تا به اهداف از پیش تعیین شده سازمان برسند.
۵-۴ محدودیتهای تحقیق
از جمله مهمترین محدودیتهای تحقیق حاضر میتوان به این نکته اشاره کرد که چون موضوع عملکرد از موضوعات پیچیده مدیریتی بوده و معیارها و شاخصهای بسیاری را شامل میشود که نمیتوان همه آنها را در مناظر مدل کارت امتیازی متوازن دستهبندی کرد لذا امکان سنجش آنها نیز در قالب تحقیق حاضر مقدور نمیباشد؛ در حالیکه ممکن است نقش مهمی در ارزیابی عملکرد سازمان داشته باشند. از دیگر محدودیتهای این تحقیق نحوه پاسخ دادن افراد حاضر در نمونه آماری به سوالات پرسشنامه میباشد؛ به این دلیل که در نمونه آماری کارمندان، ممکن است اشخاص به دلیل ملاحظهکاری و ترس از موقعیت شغلی در پاسخ دادن به سوالات با احتیاط عمل کنند و حد وسط را رعایت کنند. همچنین چون خدمتگیرندگان گمرکات مشتریان دائمی این سازمان هستند و به طور مستمر از خدمات آن استفاده میکنند؛ ممکن است در پاسخ به سوالات اغراق نمایند.
۵-۵ پیشنهادات برای تحقیقات آتی
با توجه به اینکه این تحقیق در سطح گمرکات استان آذربایجان شرقی انجام گرفته است، اگر در سطح گمرکات کل کشور به صورت یکپارچه انجام گیرد میتواند نتیجه عملکرد سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران را به نحو موثری ارزیابی کند.
به لحاظ اینکه کشور ایران در سازمان جهانی گمرک و اکثر کنوانسیونهای بینالمللی عضو میباشد، بهکارگیری مدلهای ارزیابی استفاده شده در سایر گمرکات دنیا میتواند معیار خوبی برای سنجش عملکرد سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران باشد.
همچنین بررسی عملکرد سایر سازمانهای دولتی و خدماتی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن نیز میتواند مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد.
چون ممکن است بعضی از جنبههای عملکرد سازمان براساس مدل کارت امتیازی متوازن مورد آزمون قرار نگیرند استفاده از سایر مدلهای ارزیابی عملکرد مانند EFQM، منشور عملکرد و … میتواند مبنایی برای تحقیقات آتی باشد.
منابع و ماخذ
الف) منابع فارسی
آذر، عادل، پوردرویشی، علی،(۱۳۸۶)، بهبود سیستم کارت امتیازی متوازن بر اساس منطق فازی، تهران، مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
آذر، عادل، زارعی محمدآبادی، محمد، انواری رستمی، علی اصغر، (۱۳۹۰)، ارزیابی عملکرد متوازن با تاکید بر شاخصهای BSC مورد: شرکتهای کاشی و سرامیک استان یزد، مجله تحقیق در عملیات و کاربردهای آن، سال نهم، شماره اول، پیاپی ۳۲، صص۶۳تا۷۹
ابن الرسول، سید اصغر، غضنفری، مهدی، شعبانی سیچانی، مهدی، (۱۳۸۹)، طراحی چارچوب اندازهگیری عملکرد کارت امتیازی متوازن؛ مطالعه موردی: ستاد وزارت بازرگانی، مجله بهبود مدیریت، سال پنجم، شماره۱،صص۱۰۱تا۱۱۹
الوندی، محسن، منصوری، سعیده، (۱۳۸۶)، موردکاوی چگونگی تاثیر کارت امتیازی متوازن بر مدیریت فرآیندهای کسب وکار در دو سازمان ایرانی، مجله پیام مدیریت، شماره ۲۵، صص ۱۱۳تا۱۴۹
امیری، مقصود، مظلومی، نادر، حجازی، محسن، (۱۳۹۰)، کاربرد کارت امتیازی متوازن و ویکور در رتبه بندی شرکتهای بیمه، پژوهشنامه بیمه، سال بیست وششم،شماره۲، پیاپی ۱۰۲، صص۱۱۵تا۱۴۴
ایران زاده، سلیمان، برقی، امیر، (۱۳۸۸)، الگوهای ارزیابی عملکرد سازمان، تبریز، انتشارات فروزش، چاپ اول.
پیروز، الهام، رضوی، سیدحسین، هاشمی، شیده سادات، (۱۳۸۹)، طراحی و استقرار نظام ارزیابی عملکرد:مطالعه موردی ستاد تعزیرات حکومتی گندم، آرد و نان، دو فصلنامه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دوره ۲، شماره ۵،صص۱تا۱۶
تولایی، روحالله، (۱۳۸۶)، رویکردهای نوین به ارزیابی عملکرد سازمانها، دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال چهارم، شماره ۱۲،صص۹تا۳۰
جعفری اسکندری، میثم،علیاحمدی، علیرضا، خالقی، غلامحسین، حیدری، مهدی، (۱۳۸۹)، ارزیابی فضای کسب و کار صنعتی ایران در حمایت از بخش خصوصی با رویکرد کارت امتیازی متوازن، نشریه بینالمللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، شماره۲، جلد۲۱، صص۳۷تا۵۲
حقیقت منفرد، جلال، سرایینیا، الهام، (۱۳۹۰)، تدوین استراتژی نظام مدیریت ارتباط با مشتری با رویکرد کارت امتیازی متوازن در شرکت ساپکو، مجله مدیریت بازاریابی، شماره ۱۰،صص۱۱۹تا۱۴۴
صلواتی، عادل، ویسی، حاجی، خزدوزی، بیژن، حسنی، کاوه، (۱۳۹۰)، ارزیابی عملکرد امور مالیاتی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن، فرآیند مدیریت و توسعه، دوره۲۵، شماره ۳، پیاپی۸۱،صص۲۵تا۴۷
طبری، مجتبی، آراسته، فرزاد، (۱۳۸۷)، ارزیابی عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن، فصلنامه مدیریت، سال پنجم، شماره ۱۲،صص۱۲تا۲۰
عرب مازار، علیاکبر، حسینی، میرزا حسن، شفیعی، زینب، (۱۳۸۸)، ارزیابی عملکرد امور مالیاتی شهر تهران، بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن، فصلنامه تخصصی مالیات، شماره چهارم، پیاپی۵۲،صص۱۱تا۳۰
علی بابایی، احمد، (۱۳۸۳)، طراحی و پیاده سازی یک سیستم اندازهگیری عملکرد با استفاده از روشهای کارت امتیازی متوازن و سنجه هدفگرا، پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه صنایع اصفهان.
فقهی فرهمند، ناصر، (۱۳۸۸)، بررسی وضعیت عوامل کلیدی عملکرد سازمانهای خدماتی با روش BSC، فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، شماره ۱۰،صص ۵۸تا۶۷
قاسمی، احمدرضا، احمدی، سیدحسین، (۱۳۹۲)، ارزیابی موسسات آموزش عالی باکمک کارت امتیازی متوازن وروشهای تصمیمگیری چند معیاره گروهی، مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی، دوره۶، شماره ۱۰، صص۳۸تا۴۹
قاضی نوری، سید سپهر، توسلیزاده، صادق، (۱۳۸۷)، ارزیابی برنامه ملی فناوری نانو ایران با کارت امتیازی متوازن و تبیین جایگاه سرمایه اجتماعی به عنوان حلقه مفقوده نظام ملی نوآوری، فصلنامه علمی-پژوهشی سیاست علم وفناوری، سال اول، شماره ۴، صص ۴۹تا۵۸
قانع، سعید، شکوه فر، محسن، (۱۳۸۷)، سنجش عملکرد سازمانهای تولیدی با رویکرد کارت امتیازی متوازن، انتشارات ماندگار، چاپ دوم.
کاپلان، رابرت، نورتون، دیوید، (۱۳۸۶)، سازمانهای استراتژی محور، ترجمه پرویز بختیاری، تهران، سازمان مدیریت صنعتی، صص۱۲تا۳۱
کریمی، داوود، کریمی تورج، (۱۳۸۷)، ارزیابی عملکرد مناطق عملیات انتقال گاز بر اساس چارچوب منشور عملکرد، تهران، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت
کریمی، داوود، کریمی تورج، (۱۳۸۵)، منشور عملکرد چارچوبی فراتر از روش امتیازی متوازن جهت ارزیابی عملکرد سازمانها، تهران، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت.
گریفین، مورهد،(۱۳۷۴)، مدیریت رفتار سازمانی، ترجمه الوانی، مهدی، معمارزاده، غلامرضا، انتشارات مروارید، صص ۳۵تا۷۸
مظلومی، نادر، کشوری فینی، مرضیه، (۱۳۹۰)، بهینهسازی ارزیابی عملکرد صنعت بیمه با استفاده از روش تلفیقی مدل تعالی سازمانی و کارت امتیازی متوازن، پژوهشنامه بیمه، سال ۲۰، شماره ۴،صص۲۷ تا۵۵
مومنی، منصور، خدایی، سمیه، بشیری، مجتبی، (۱۳۸۸)، ارزیابی عملکرد سازمان تامین اجتماعی با استفاده از مدل ترکیبی BSC و FDEA، مجله مدیریت صنعتی، دوره ۱، شماره۳، صص۱۳۷تا۱۵۲
ب) منابع انگلیسی

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.