ارزیابی عملکرد گمرکات استان آذربایجان شرقی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن- قسمت …

منظرفرآیندهای داخلی

منبع: یافتههای تحقیق
جداول بالا نشان میدهد که میانگین به دست آمده از آزمون T برای تحلیل آماری فرآیندهای داخلی در کارت امتیاز متوازن ۶۸۳۶/۳ میباشد که از ۳ بیشتر است و چون مقدار معنیداری برابر با ۰۰۰/۰و کمتر از ۰۵/۰ کمتر است پس میتوان گفت در سطح اطمینان ۹۵ درصد شاخصهای فرآیندهای داخلی گمرکات استان آذربایجان شرقی تحقق یافته است. همچنین در این منظر مقدار عددی شاخص تعداد پروندههای قاچاق طبق آمار مشخص است که برای سنجش آن از پرسشنامه استفاده نشده و برای آزمون به بررسی درصد تحقق آن پرداخته شده است. با توجه تعداد پروندههای قاچاق هدف و تعداد پروندههای قاچاق واقعی تحقق یافته و ۷۴%درصد تحقق شاخص که بیشتر از ۵۰% میباشد میتوان نتیجه گرفت که شاخصهای فرآیندهای داخلی گمرکات استان آذربایجان شرقی هم در شاخصهایی که مقدار آنها معلوم است و هم در شاخصهایی که به وسیله پرسشنامه سنجیده شدهاند تحقق یافته است.
۴-۳-۳-۴ تحلیل آماری منظر رشد و یادگیری
در منظر رشد و یادگیری برای تعدادی از شاخصها مقدار عددی طبق آمار مشخص است که برای سنجش آنها از پرسشنامه استفاده نشده است، بنابراین برای این تحلیل دوحالت را در نظر میگیریم.
حالت اول برای شاخصهایی است که مقدار آنها واقعی و معلوم میباشد و عبارتند از: نسبت ساعات آموزش به کل ساعات کار و نسبت کارکنان دارای تحصیلات دانشگاهی به کل کارکنان.
در این حالت چون کمترین مقدار برای نسبتهای ساعات آموزش به کل ساعات کار و کارکنان دارای تحصیلات دانشگاهی به کل کارکنان صفر و بیشترین مقدار ۱۰۰ است، لذا مقدار میانگین ۵۰ خواهد شد. پس آماره آزمون برای این حالت به صورت زیر است.
آماره آزمون
مقدار میانگین درصد تحقق دو شاخص فوق ۹۴ میباشدکه از مقدار میانگین هدف بیشتر است. بنابراین شاخص رشد و یادگیری گمرکات استان آذربایجان شرقی در شاخصهایی که مقدار عددی آنها معلوم است تحقق یافته است.
حالت دوم برای سایر شاخصهاست که به وسیله پرسشنامه سنجیده شدهاند و آماره آزمون برای این دسته از شاخصها به صورت زیر است:
آماره آزمون
میانگین ۳ نتیجه متوسط حداقل امتیاز ۱ و حداکثر امتیاز ۵ است که بر اساس طیف لیکرت حاصل شده است.
نتایج حاصل از انجام آزمون T بر اساس دادههای پرسشنامه کارمندان در جداول ۴-۱۵ و ۴-۱۶ نشان داده شده است.
جدول ۴-۱۵: نتایج حاصل از آزمونT

خطای معیار میانگین انحراف معیار میانگین تعداد نمونه مفهوم
۰۹۰۰۴/۰ ۹۱۸۲۰/۰ ۰۴۷۷/۳ ۱۰۴ منظر رشدویادگیری

جدول ۴-۱۶: نتایج حاصل از آزمونT تک نمونهای

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.