متن کامل – ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با استفاده از کارت …

شکل ۱-۳: موقعیت مناطق ۷ و ۱۰ شهرداری تهران
ماخذ: سایت شهرداری تهران
۱۰-۳-روش های آماری مورد استفاده
در این تحقیق به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های متفاوتی استفاده شده است که در زیر به هریک از این آزمون ها اشاره می کنیم.
آزمون کولموگروف-اسمیرنوف
این آزمون روش ناپارامتری ساده ای برای تعیین همگونی اطلاعات تجربی با توزیع آماری منتخب است.در این روش فرض صفری را که آزمون خواهیم کرد، آن است که توزیع مشاهدات، توزیع مشخصی است که با حدس و یا قراین مختلف فکر کرده ایم توزیع مشاهدات با توزیع مشخص همخوانی دارد.
آزمون فریدمن
یکی از آزمون‌های آماری است که برای مقایسه چند گروه کاربرد دارد و از نظر میانگین رتبه‌های گروه‌ها را معلوم می‌کند. آزمون فریدمن برای تجزیه واریانس دو طرفه (برای داده‌های غیر پارامتری) به روش رتبه‌بندی به کار می‌رود و نیز برای مقایسه میانگین رتبه‌بندی گروههای مختلف کاربرد دارد. در این آزمون تعداد افراد نمونه ها بایستی یکسان باشند.
مقیاس در این آزمون باید حداقل رتبه‌ای باشد. این آزمون متناظر غیر پارامتری آزمون Fاست و معمولا در مقیاس های رتبه‌ای به جای F به کار می‌رود و جانشین آن می‌شود. در آزمون F باید همگنی واریانس ها وجود داشته باشد که در مقیاس های رتبه‌ای کمتر رعایت می‌شود.
ضریب همبستگی پیرسون
ضریب همبستگی ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجه رابطه یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر است، یکی از معیارهای مورد استفاده در تعیین همبستگی دو متغیر است و شدت رابطه و همچنین نوع رابطه (مستقیم یا معکوس) را نشان می‌دهد. این ضریب بین ۱ تا ۱- است و در عدم وجود رابطه بین دو متغیر، برابر صفر است.ضریب همبستگی پیرسون که به نام های ضریب همبستگی گشتاوری ویا ضریب همبستگی مرتبه ی صفر نیز نامیده می شود ، روشی پارامتری است و برای داده‌هایی با توزیع نرمال یا تعداد داده‌های زیاد است، توسط سرکارل پیرسون معرفی شده است. این ضریب به منظور تعیین میزان رابطه، نوع و جهت رابطه ی بین دو متغیر فاصله ای یا نسبی و یا یک متغیر فاصله ای و یک متغیر نسبی به کار برده می شود.
آزمون t دو نمونه مستقل
برای مقایسه سطوح یا میانگین دو نمونه مستقل از داده های کمی اغلب از آزمون t با نمونه های مستقل استفاده می گردد. آزمون t به طور متداول جهت معنی داری تفاوت بین دو میانگین بکار می رود.(شفیعی،۱۳۸:۱۳۸۷)
۱۱-۳-ارتباط سوالات پرسشنامه با سوالات تحقیق و شاخص ها
در این بخش ارتباط سوالات پرسشنامه را با پرسش های تحقیق و شاخص های تحقیق در یک جدول بطور خلاصه بیان می کنیم:
جدول ۲-۳: ارتباط سوالات پرسشنامه با سوالات تحقیق و شاخص ها

شماره سوال پرسشنامه سوالات پرسشنامه سوالات تحقیق
مهارت کارکنان آموزش کارکنان مشارکت کارکنان ارائه خدمات نوین حفظ بافت فرهنگی حفظ اماکن مذهبی معماری ایرانی-اسلامی بهبودکیفت ساخت و ساز تحقق طرح جامع اجرای طرح تفصیلی کارایی مدیریت معاونت ساماندهی سیمای شهر اطلاع رسانی به مردم منابع درآمدی پایدار کاهش هزینه کار با پیمانکار جدید رضایت از سیمای شهر رضایت از کالبد شهر رضایت از خذمات معاونت بهبود کیفیت محیط شهر
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.