تحقيق دانشگاهی – ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با استفاده از کارت …

آیا میانگین شاخص های مالی(ارزش ذینفعان) برگرفته از برنامه عملیاتی در معاونت شهرسازی شهرداری منطقه ۷ و ۱۰ شهر تهران در وضعیت مطلوب قرار دارند ؟
معادل آماری پرسش تحقیق بدین صورت تعریف می گردد:
فرض صفر معادل این است که میزان مطلوب بودن میانگین شاخص های ارزش ذینفعان در دو منطقه تفاوت معناداری ندارند و فرض یک معادل این است که میزان مطلوب بودن میانگین شاخص های ارزش ذینفعان در دو منطقه متفاوت می باشد.
جدول ۲۲-۴ : آزمون t دو نمونه ای مستقل برای تحقق شاخص های مالی در دو منطقه ۷ و ۱۰ از نظر کارشناسان

گروه تعداد میانگین انحراف معیار آماره t سطح معناداریSig. اختلاف میانگین آماره t سطح معناداریSig.
منطقه ۷ ۴۵ ۶٫۳۱ ۱٫۱۴ ۷٫۷۰۹ ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۶ ۰٫۲۳۷ ۰٫۳۱۸
منطقه ۱۰ ۴۵ ۶٫۲۵ ۱٫۳۰ ۶٫۴۵ ۰٫۰۰۰

با توجه به جدول ۲۲-۴، سطح معناداری بدست آمده برای آزمون t مستقل ۰٫۳۱۸ می باشد که بیشتر از سطح خطای در نظر گرفته شده توسط محقق می باشد (۰٫۰۵) لذا دلیلی برای رد فرض صفر وجود ندارد یعنی میزان مطلوب بودن میانگین شاخص های ارزش ذینفعان در دو منطقه ۷ و ۱۰ تفاوت قابل تفسیر و معناداری ندارند.
از طرفی با توجه به میانگین های بدست آمده برای شاخص های ارزش ذینفعان در دو منطقه ۷ و ۱۰ که هر دو بیشتر از سطح متوسط می باشند و سطوح معناداری بدست آمده آن (۰٫۰۰۰) کوچکتر از سطح خطای ۰٫۰۵ می باشد لذا می توان با این نتیجه دست یافت که شاخص های ارزش ذینفع در هر دو منطقه ۷ و ۱۰ در وضع مطلوب قرار دارند. ولی میانگین آن برای هر دو منطقه کمتر از سه بعد دیگر است.
پرسش فرعی چهارم:
آیا میانگین شاخص های مربوط به رضایت ذینفعان برگرفته از برنامه عملیاتی در معاونت شهرسازی شهرداری منطقه ۷ و ۱۰ شهر تهران در وضعیت مطلوب قرار دارند ؟
معادل آماری پرسش تحقیق بدین صورت تعریف می گردد:
فرض صفر معادل این است که میزان مطلوب بودن میانگین شاخص های رضایت ذینفعان در دو منطقه تفاوت معناداری ندارند و فرض یک معادل این است که میزان مطلوب بودن میانگین شاخص های رضایت ذینفعان در دو منطقه متفاوت می باشد.
جدول ۲۳-۴: آزمون t دو نمونه ای مستقل برای تحقق شاخص های ذینفعان در دو منطقه ۷ و ۱۰ از نظر کارشناسان

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.